Sök

Betyg och omprövning av betyg

Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare, en examinator. Om du har fått betyget godkänd vid en examination har du inte rätt att genomgå ny examination i syfte att höja betyget.

Byte av examinator

En student som genomgått två provtillfällen utan godkända resultat har rätt att få en annan examinator, om inte särskilda skäl finnes. Begäran av byte av examinator skickas till studentsupport@hig.se

Omprövning av betygsbeslut

Ett betyg kan omprövas med stöd av förvaltningslagen och högskoleförordningen. Om du är missnöjd med ett beslut om betyg, och kan motivera varför, kan du vända dig till examinatorn och begära att betyget ska ändras. Examinatorn har då skyldighet att gå igenom examinationen en gång till och överväga sin bedömning. Begäran om omprövning kan upprepas. Beslutet om att ändra ett betyg ligger emellertid hos examinatorn.

Högskoleförordningen (1993:100) kapitel 6 §24 ”Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks”. Förordning (2006:1053)

Begäran om omprövning av betygsbeslut Pdf, 264 kB.

Publicerad av: Liv Nilsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)