Sök

Examination

På denna hemsida kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter du som student har gällande examination. Här finns även samlat vanligt förekommande frågor från studenter gällande betyg och examination.

Begräsning av antalet examinationstillfällen

I 6 kap. 21 § högskoleförordningen anges ”om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem.

Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.”

Inför tentamen

För att få göra en skriftlig salstentamen måste du anmäla dig i förväg. Du kan anmäla dig tidigast fem veckor före tentamensdagen och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anmälan ska göras via Ladok.

Den som missat anmäla sig till tentamen hänvisas till nästa tillfälle.

För varje kurs eller delmoment anordnas det en ordinarie tentamen och en omtentamen som är baserade på likvärdigt kursinnehåll. Tiden mellan meddelande av tentamensresultaten och omtentamen är minst två veckor och som regel högst sex veckor. Det ställs samma kunskapskrav på en omtentamen som på den ordinarie tentamen.

Vid varje kursstart eller delkursstart får du information om examinationsregler och formen för examinationen.

Rättningstid

Rättningstiden för examination är som norm 15 arbetsdagar därefter gäller tre arbetsdagar för inrapportering i Ladok. När betyget rapporterats in kan du se det i Ladok.

Tentamensgenomgång och motivering av betygsbeslut

Efter tentamen är det oftast en tentamensgenomgång. Datum och former för examinationsgenomgången får du veta redan vid skrivningstillfället. Datumet är satt så att du ska ha god tid på dig om du skulle behöva göra en omtentamen.

Examinator är inte skyldig att motivera betygsbeslut när det fattas. Dock ska en motivering däremot lämnas om möjligt i efterhand om student begär detta.

Du kan kontakta examinator och be denne komplettera med en motivering för att du ska kunna ta till vara din rätt. Enklast gör de detta genom att kontakta examinator via e-post.

Hinder för tentamen

Om du har fått felaktiga uppgifter om tiden eller platsen för examinationen och därför har missat examinationstillfället, så ska du få möjlighet att genomgå en ny ordinarie examination. Du måste dock kunna bevisa att du har fått felaktiga uppgifter.

Om du är förhindrad att genomföra en examination enligt kursplanen på grund av en funktionsnedsättning, så kan du eventuellt erbjudas en individuellt anpassad examinationsform. Ta kontakt med Samordnaren för pedagogiskt stöd och/eller kursansvarig lärare för mer information. Läs mer om att studera med funktionsnedsättning

Betyg och omprövning av betyg

Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare, en examinator. Om du har fått betyget godkänd vid en examination har du inte rätt att genomgå ny examination i syfte att höja betyget (även kallat "plussning").

Byte av examinator

En student som genomgått två provtillfällen utan godkända resultat har rätt att få en annan examinator, om inte särskilda skäl finnes. Begäran av byte av examinator skickas till studentsupport@hig.se

Ange i mejlet dina personuppgifter, vilken kurs det samt vilken examination det avser.

En begäran om byte av examinator gäller framtida examinationer, inte redan genomförda examinationer. Gäller enbart den examination i det berörda momentet och inte andra examinationer i kursen.

Ett byte av examinator innebär enbart examinator och inte andra som tillför betygsärendet till exempel rättande lärare.

Omprövning av betygsbeslut

Ett betyg kan inte överklagas. Ett betyg kan dock omprövas med stöd av förvaltningslagen och högskoleförordningen. 12 kap. 4§ samt 2§ Högskoleförordningen: Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ska examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.

Både student och examinator kan ta initiativ till omprövning. Begäran om omprövning kan upprepas. Beslutet om rättelse av ett betyg ligger emellertid hos examinatorn.

Följande exempel är inte tillräckliga för att få ändring av betygsbeslut:

  • Kan du titta på min tentamen igen?
  • Jag borde få mer poäng för den här frågan.
  • Jag ligger nära gränsen för ett godkänt betyg, kan du se över de frågor jag låg nära poänggränsen på?
  • Jag är missnöjd med min bedömning, jag vill att någon annan tittar på min tentamen/uppgift

Examinator tar beslut om omprövning utifrån räknefel, slarvfel, skrivfel eller andra förbiseendefel. Det kan vara att man glömt rätta en fråga eller att man räknat fel när poängen skulle läggas ihop. Betygsbeslutet behöver vara uppenbart oriktigt. Examinator behöver därmed inte göra någon ingående granskning av en examination när en student begär omprövning.

Begäran om omprövning av betygsbeslut Pdf, 264 kB.


Jag har missat att anmäla mig till tentamen, finns det något jag kan göra?

Den som missat anmäla sig till tentamen hänvisas till att anmäla sig till nästa examinationstillfälle.

Vad gör en examinator?

Examinator är den tjänsteman som högskolan har utsett att ta det slutgiltiga beslutet om ditt betyg. I övrigt ingår i examinators uppgift att:

  • tillse att examinationen i kursen sker på ett rättssäkert sätt
  • ta beslut om anpassningar
  • säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningskriterier för kursens examinerande moment är utformade i relation till kursens lärandemål.

Examinator kan med sin erfarenhet och ämneskunskap ta beslut om betyg utifrån de bedömningarna gjorda av rättande lärare.

Vad gör en rättande lärare?

Rättande lärare är den eller de lärare som rättar examinationer. Du som student har rätt till insyn i vilka som tillfört betygsärendet, dvs vilka som rättat och bedömt din examination.

Vi fick minuspoäng för fel svar när de rättade tentan, får de göra så?

Ja, det får de göra. Det är upp till högskolan att bestämma hur man planera och genomför examinationer. Det finns ingenting i de lagar och förordningar som styr högskolan som hindrar att man i sina bedömningar ger minuspoäng för fel svar.

Vi hade en fråga på tentamen som inte fanns med i kurslitteraturen, får de göra så?

Ja, prov och andra examinationer får utformas så att frågor inte behöver enbart återfinnas i kurslitteraturen.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare uttalat sig i denna fråga i vägledningen Rättssäker Examination och meddelat detta:

”UKÄ konstaterar att redan utifrån högskoleförfattningarnas regler blir det tydligt att examinationen av studenterna inte begränsas till att utgå från kurslitteraturen.”

En examination är en bedömning av studenters kunskaper utifrån kursplanens föreskrifter. Högskolan har stor frihet att utforma prov och andra former av examinationer. Genom tydliga kursplaner och betygskriterier klargör man för studenterna vilka villkor som gäller för berörd examination.

Hur fungerar poänggränser?

Poänggränser har UKÄ konstaterat inte kan anses vara bindande (förutsatt att de inte återfinns i kursplanen). De bör betraktas som riktlinjer för de som genomför bedömningen men bör följas så långt som möjligt. Poänggränser är därför snarare en vägledning för rättande lärare och examinator i sina bedömningar.

Läraren har ändrat mitt betyg, får de göra så?

Ja, examinator får ändra ditt betyg från godkänt till underkänt utifrån förvaltningslagens nuvarande bestämmelser.

Examinator kan vara initiativtagare till att ompröva av betygsbeslut, men kan även ändra ett beslut i andra fall exempelvis vid fall av fusk och plagiat.

Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar felaktighet till följd av ett skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende, får beslutet ändras av examinatorn både till fördel och till nackdel för studenten. Ändringar av betyg som är till nackdel för en student ska ske med stor försiktighet och bara när det är fråga om uppenbara felaktigheter. Innan en sådan ändring görs bör studenten normalt få möjlighet att yttra sig.

Av 37 paragrafen i Förvaltningslagen kan man läsa följande:
”En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om

  1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas,
  2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller
  3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.”
Jag vill få ut gamla tentor för att plugga, får jag det?

Gamla tentamensfrågor är offentliga efter att tentamen har genomförts.

Via Högskolans tjänst Exam Center kan du söka efter och ladda ner exempeltentor från salstentor de tre senaste åren. Vanligtvis saknas facit. Om en tenta ställts in, finns inte någon tenta från det tillfället. Endast tentor från salstentor finns, ej från digitala tentor.

När studentens svar har rättats och betyget har rapporterats in blir tentamenssvaren en allmän handling. Högskolan får antingen lämna ut handlingen till studenten efter betygssättning om betyget har registrerats i Ladok, eller behålla det. I de fall högskolan behåller handlingen har vem som helst rätt att titta på handlingen eller få en kopia mot betalning enligt avgiftsförordningen, om inte sekretess föreligger. Sekretess kan anses föreligga om tentamen är standardiserad och utformad så att provfrågor återanvänds från en så kallad kunskapsbank.

Tentamenslydelsen (frågehäftet) är sekretessbelagd under provtiden och blir en offentlig handling först när tentamen har genomförts av samtliga deltagare.

Tentamenssvar som inte har hämtats ut sparas i två helår från skrivdatum och gallras därefter. Högskolan har rätt att återlämna en skriftlig tentamen till studenten utan att behålla en egen kopia för arkivering. Högskolan har sedan en tid tillbaka börjar skicka hem samtliga tentamen via post.

Ett exemplar av provformuläret ska bevaras.

Mitt betyg är försenat, vad har jag för rättigheter?

Rättningstiden för examination är som norm 15 arbetsdagar därefter gäller tre arbetsdagar för inrapportering i Ladok.

Det som avses med ”som norm” menas i normalfallet. Högskolan har 15 arbetsdagar som mål, men ett betyg eller en rättning kan försenas på grund av olika omständigheter. Om ett betygsbeslut förväntas bli väsentligt försenat ska du som student bli meddelad detta. Högskolan är inte skyldig till att underrätta dig som student om skälet till förseningen.

Vid en kortare tids försening behöver högskolan inte underrätta studenterna.

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-05-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)