Sök

Examination och tentamen

Examination innebär att du som student prövas för betyg på en del av kurs eller på en hel kurs. Det finns olika examinationsformer. Några av de vanligaste är salstentamen, att skriva ett pm, att delta i laboratorier eller att skriva hemtentamen.

Begräsning av antalet examinationstillfällen

I 6 kap. 21 § högskoleförordningen anges ”om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem.

Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.”

Inför tentamen

För att få göra en skriftlig salstentamen måste du anmäla dig i förväg. Du kan anmäla dig tidigast fem veckor före tentamensdagen och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anmälan ska göras via Ladok.

Den som missat anmäla sig till tentamen hänvisas till nästa tillfälle.

För varje kurs eller delmoment anordnas det en ordinarie tentamen och en omtentamen som är baserade på likvärdigt kursinnehåll. Tiden mellan meddelande av tentamensresultaten och omtentamen är minst två veckor och som regel högst sex veckor. Det ställs samma kunskapskrav på en omtentamen som på den ordinarie tentamen.

Vid varje kursstart eller delkursstart får du information om examinationsregler och formen för examinationen.

Rättningstid

Rättningstiden för examination är som norm 15 arbetsdagar därefter gäller tre arbetsdagar för inrapportering i Ladok. När betyget rapporterats in kan du se det i Ladok.

Tentamensgenomgång och motivering av betygsbeslut

Efter tentamen är det oftast en tentamensgenomgång. Datum och former för examinationsgenomgången får du veta redan vid skrivningstillfället. Datumet är satt så att du ska ha god tid på dig om du skulle behöva göra en omtentamen.

Examinator är inte skyldig att motivera betygsbeslut när det fattas. Dock ska en motivering däremot lämnas om möjligt i efterhand om student begär detta.
Du kan kontakta examinator och be denne komplettera med en motivering för att du ska kunna ta till vara din rätt. Enklast gör de detta genom att kontakta examinator via e-post.

Gamla tentamensfrågor är offentliga efter att tentamen har genomförts.

Om du har fått betyget godkänd vid en examination har du inte rätt att genomgå ny examination i syfte att höja betyget (även kallat "plussning").

Hinder för tentamen

Om du har fått felaktiga uppgifter om tiden eller platsen för examinationen och därför har missat examinationstillfället, så ska du få möjlighet att genomgå en ny ordinarie examination. Du måste dock kunna bevisa att du har fått felaktiga uppgifter.

Om du är förhindrad att genomföra en examination enligt kursplanen på grund av en funktionsnedsättning, så kan du eventuellt erbjudas en individuellt anpassad examinationsform. Ta kontakt med Samordnaren för pedagogiskt stöd och/eller kursansvarig lärare för mer information. Läs mer om att studera med funktionsnedsättning

Publicerad av: Liv Nilsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)