Sök

Examination och tentamen

Examination innebär att du som student prövas för betyg på en del av kurs eller på en hel kurs. Det finns olika examinationsformer. Några av de vanligaste är salstentamen, att skriva ett pm, att delta i laboratorier eller att skriva hemtentamen.

 • I 6 kap. 21 § högskoleförordningen anges ”om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem.

  Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.”
 • En student som genomgått två provtillfällen utan godkända resultat har rätt att få en annan examinator, om inte särskilda skäl finnes.
 • För att få göra en skriftlig salstentamen måste du anmäla dig i förväg. Du kan anmäla dig tidigast fem veckor före tentamensdagen och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anmälan ska göras via Ladok.

  Läs mer om tentamen
 • För varje kurs eller delmoment anordnas det en ordinarie tentamen och en omtentamen som är baserade på likvärdigt kursinnehåll. Tiden mellan meddelande av tentamensresultaten och omtentamen är minst två veckor och som regel högst sex veckor. Det ställs samma kunskapskrav på en omtentamen som på den ordinarie tentamen.
 • Vid varje kursstart eller delkursstart får du information om examinationsregler och formen för examinationen.
 • Rättningstiden för examination ska inte överstiga mer än 15 arbetsdagar om inte särskilda skäl finns och därefter gäller tre arbetsdagar för inrapportering i Ladok. När betyget rapporterats in kan du se det i Ladok.
 • Efter varje tentamen är det oftast en tentamensgenomgång. Datum och former för examinationsgenomgången får du veta redan vid skrivningstillfället. Datumet är satt så att du ska ha god tid på dig om du skulle behöva göra en omtentamen.
 • Gamla tentamensfrågor är offentliga efter att tentamen har genomförts.
 • Om du har fått betyget godkänd vid en examination har du inte rätt att genomgå ny examination i syfte att höja betyget.
 • Ett betyg kan omprövas med stöd av förvaltningslagen. Om du är missnöjd med ett beslut om betyg, och kan motivera varför, kan du vända dig till examinatorn och begära att betyget ska ändras. Examinatorn har då skyldighet att gå igenom examinationen en gång till och överväga sin bedömning. Begäran om omprövning kan upprepas. Beslutet om att ändra ett betyg ligger emellertid hos examinatorn.
 • Om du har blivit underkänd två gånger i samma examination, så har du rätt att få en annan examinator inför en ny examination, om inte särskilda skäl talar mot det.
 • Om du har fått felaktiga uppgifter om tiden eller platsen för examinationen och därför har missat examinationstillfället, så ska du få möjlighet att genomgå en ny ordinarie examination. Du måste dock kunna bevisa att du har fått felaktiga uppgifter.
 • Om du är förhindrad att genomföra en examination enligt kursplanen på grund av en funktionsnedsättning, så kan du eventuellt erbjudas en individuellt anpassad examinationsform. Ta kontakt med Samordnaren för pedagogiskt stöd och/eller kursansvarig lärare för mer information.

  Läs mer om att studera med funktionsnedsättning
Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)