Gå till eugreenalliance
Sök

Synpunkter och klagomål

På den här sidan kan du läsa om vart du som student vänder dig om du har frågor, synpunkter eller klagomål gällande dina studier. Längre ner på sidan hittar du även frågor och svar kring klagomål och hur du gör om du fortfarande inte är nöjd

Till vem kan jag vända mig?

Om du framfört dina synpunkter till rätt person men fortsatt inte är nöjd så kan du gå vidare med ditt ärende till nästa person i enlighet med Högskolans rutin för hantering av klagomålsärenden från studenter.

Ett flödesschema med 5 steg. Röda cirklar med siffrorna 1,2,3,4 och 5 i vit text.

I de fall du som student känner att du inte blir lyssnad på eller får ett motiverat svar på din fråga så kan du ta ärendet vidare i enlighet med klagomålrutinen. Det är viktigt att du som student först vänder dig till din lärare för att finna en lösning.

Du vänder dig till...

... läraren

Om du som student har synpunkter på något som är relaterat till dina studier tar du i första hand kontakt med din lärare. Många frågor kan lösas direkt med din lärare. Läraren är den som är väl införstådd med din studiesituation och som i första hand vet hur problemet kan lösas.

... kursansvarig

Om du inte vill eller kan vända dig till din lärare, så kan du kontakta kursansvarig. För varje kurs finns en kursansvarig som ansvarar för kursens innehåll och administration.

... kursexaminator

Om du som student har synpunkter och klagomål om examinationsfrågor och betyg kan du ställa direkt till kursens examinator.

... utbildningsledaren

Varje utbildningsprogram har en utbildningsledare som kan ta emot frågor, synpunkter och klagomål när det gäller din utbildning i sin helhet. Utbildningsledaren kan också ta ditt ärende vidare om det inte kan lösas av lärare eller kursansvarig. Innan du som student tar kontakt med utbildningsledare är det viktigt att du först försöker lösa situationen med din lärare eller kursansvarige.

Jag har frågor gällande mitt betyg

Examinator

 

Om du som student har frågor om betyg ska du ställa dem direkt till kursens examinator. Examinatorn är den särskilt utsedde läraren som tar beslut om ditt betyg.
Du som student kan framföra dina synpunkter på hantering av ett betygsärende i enlighet med högskolans klagomålsrutin. Endast examinator kan ändra ett betyg.

Examination och betyg

Student- och doktorandombud

Om du är osäker på vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta student- och doktorandombudet. Till student- och doktorandombudet kan du även vända dig om du har frågor gällande hur ditt ärende hanteras eller om du upplever att det är svårt att få svar. Du kan närsomhelst under din utbildningstid vända dig hit för att få information och vägledning i studenträttsliga frågor. Student- och doktorandombudet finns till för dig som önskar bolla ditt ärende med någon.

Frågor och svar

Vad bör jag tänka på när jag framför mitt klagomål?

Vad bör jag tänka på när jag framför mitt klagomål?

Svar: När du framför ett klagomål ska du alltid agera professionell och respektfull. Att agera professionellt och respektfullt innebär bland annat att skilja på sak och person samt att vara öppen för dialog. En students eller medarbetares upplevelser av en händelse kan se olika ut; därför är det också viktigt att använda en tydlig och öppen kommunikation.

Kan jag kontakta rektor direkt?

Kan jag kontakta rektor direkt?

Svar: Rektor är myndighetschef och är inte den första instansen du bör kontakta med synpunkter eller klagomål. Det står dock var och en fritt att kontakta rektor, men ärendet kommer i första hand att vidarebefordras till annan befattning för hantering, och ärendehandläggningen kommer därmed att ta längre tid.

Vad gör jag om jag blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt?

Vad gör jag om jag har blivit trakasserad, diskriminerad eller kränkt?

Svar:
Av en medarbetare vid Högskolan: Avdelningschefen har personalansvar och ska utreda ärenden där medarbetare har trakasserat en student.

Av en annan student: Kontakta medarbete som är ansvarig för din kurs eller ditt program.

För klagomål som gäller trakasserier och kränkande särbehandling finns det ett särskilt styrdokument vid Högskolan som ger stöd och vägledning i de här frågorna.
Se: Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling – Policy och rutin för medarbetare och studenter vid Högskolan i Gävle.pdf Pdf, 880 kB.

Hur gör jag om jag enbart vill lyfta mina synpunkter men inte behöver någon direkt återkoppling?

Hur gör jag om jag enbart vill lyfta fram mina synpunkter men inte behöver någon direkt återkoppling?

Svar: I slutet av varje kurs eller läsår erbjuds du att fylla i en anonym kurs- och programvärdering. Där har du möjlighet att framföra synpunkter och klagomål utan någon individuell återkoppling.

Ingen lyssnar på mig. Vad kan jag göra?

Ingen lyssnar på mig. Vad kan jag göra?

Svar: På Högskolan finns ett Student- och doktorandombud som du kan kontakta om du upplever att du inte får gehör för dina synpunkter eller om du av någon annan anledning inte vill vända dig direkt till den ansvariga personalen. Du kan även kontakta ombudet om du har klagomål av allvarligare slag.

Studentombudet kan även hjälpa till att ta ditt ärende vidare till rätt instans.

Kontakt
E-post: studentombud@hig.se och doktorandombud@hig.se
Telefonnummer: 026-64 86 83

Vad gör jag om Canvas, Ladok eller något annat system krånglar?

Vad gör jag om Canvas, Ladok eller något annat system krånglar?

Svar: För att framföra klagomål när det gäller tekniska problem, utan direkt koppling till specifik kurs, kontaktar du it-support eller Learning Center (Canvas).

Jag läser en fristående kurs, vem kontaktar jag istället för utbildningsledare?

Jag läser en fristående kurs, vem kontaktar jag istället för utbildningsledare?

Student som läser fristående kurs kan vända sig till kurs- eller programansvarig istället.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om min arbetsmiljö?

Vart vänder jag mig om jag har frågor om min arbetsmiljö?

Information om det aktiva arbetsmiljöarbetet för studenter på Högskolan i Gävle

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)