Studentrepresentanter

Det arbete som studentkåren och utsedda studentrepresentanter bedriver gentemot Högskolan benämns ofta som studiebevakning. Studiebevakning omfattar engagemang i både utbildningsfrågor och studiesociala frågor. Studentrepresentanter ska finnas med i beredande och beslutande organ för att framföra synpunkter och delta i beslut. Därigenom bidrar de till att utveckla och förbättra utbildningen och studenternas situation på Högskolan i Gävle.

Vad gör en studentrepresentant?

Om du utsetts att företräda studenterna i ett av Högskolans organ, företräder du alla studenter som är berörda. Du har därför ett viktigt ansvar att se till så att du känner till så mycket som möjligt om de frågor som ska bevakas. Det gäller också att ha kontakt med andra studenter för att få del av deras synpunkter och åsikter. När du kallas till möten av Högskolan följer ofta olika typer av underlag med. En del av underlagen kan vara arbetsmaterial som inte är offentligt och som du inte får sprida vidare hur som helst.

Studentrepresentanter som ingår i beslutande organ har samma ansvar och befogenheter som andra ledamöter. Om organet tar beslut som går emot det du som studentrepresentant vill, kan du göra en reservation mot beslutet eller begära att avvikande mening antecknas i protokollet.

Vissa nämnder och råd är arvoderade, men inte alla. Du kan få besked om detta från ordföranden eller sekreteraren i det berörda organet. Vanligtvis betalas sådana arvoden ut terminsvis, i efterskott.

Hur ansöker jag om att bli studentrepresentant?

  1. Fyll i ansökningsblanketten
  2. Skicka den ifyllda blanketten till studentkårens ordförande, ordforande@geflestudentkar.se, eller lämna den till Gefle Studentkårs expedition under deras öppettider.
  3. Studentkårens ordförande och vice ordförande (presidiet) beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans råd och organ.

Vad säger lagen om studentrepresentation?

Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid Högskolan och Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (enligt högskolelagen 1 kap. 4a §). Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (enligt högskolelagen 2 kap. 7 §). Om beslut ska fattas av en enda person ska information lämnas till studentrepresentanten och samråd ske studentrepresentanten i god tid före beslut eller förberedande av beslut. 

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-05-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)