Gå till eugreenalliance
Sök

Exempel på riktat pedagogiskt stöd

Nedan beskrivs några av de vanligaste stödåtgärderna som studenter med funktionsnedsättning kan få tillgång till.

Anpassad examination

Det kan finnas möjlighet att anpassa en examination. Exempel på anpassningar är förlängd tid, skriva salstentamen i mindre grupp och att använda dator med resursprogram. Lämpliga anpassningar rekommenderas av samordnaren, men examinator beslutar om detta godkänns på aktuell kurs.

Anteckningsstöd

Om du har svårigheter med att anteckna under föreläsningar kan en kurskamrat anlitas som anteckningsstöd.

Inläst litteratur

Om du har en läsnedsättning och har svårt att läsa böcker med tryckt text kan du få tillgång till inläst litteratur (talböcker).

För att kunna ladda ner talböcker måste du ha ett nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Nedladdningskontot får du genom att komma på ett introduktionssamtal till Högskolans bibliotek.

Läs- och skrivprogram

Möjligheter finns att ladda ner rättstavningsprogrammen Stava Rex och Spell Right samt Claro Studio med uppläsningsprogrammet Claro Read. Kontakta samordnaren för pedagogiskt stöd för mer information.

Resursrum

I biblioteket finns ett resursrum som studenter med funktionsnedsättningar kan få tillgång till. Här finns möjlighet att arbeta ostört och använda datorer utrustade med rättstavningsprogram och uppläsningsprogram.

Tag kontakt med bibliotekets personal för mer information.

Verksamhetsförlagd undervisning - VFU

Om du läser en utbildning där det ingår verksamhetsförlagd undervisning (VFU) kan det finnas möjlighet att få visst stöd under den tid du är på arbetsplatsen. Du behöver få en rekommendation om stöd vid VFU i ditt intyg från samordnaren och i god tid kontakta kursansvarig/VFU-ansvarig inför genomförandet för att komma överens om behovet och möjligheten till stöd.

Övriga anpassningar och stödåtgärder

Om du behöver anpassning på grund av en grav synnedsättning, är behov av teckenspråkstolk eller om lokalerna behöver anpassas, kontakta pedagogiskt stöd redan i samband med att du ansöker till en utbildning.

Du är också alltid välkommen att kontakta samordnaren för att diskutera ytterligare stöd. 

Det kan ta tid att ordna den lösning som passar just dig, så var ute i god tid.

Publicerad av: Sofia Lagerberg Alfredsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)