Grundnivå

Det finns två typer av behörigheter, grundläggande behörighet och särskild behörighet. Dessa förkunskaper kan vara helt nödvändiga för att du ska kunna följa undervisningen på en viss utbildning.

Grundläggande behörighet krävs alltid för alla högskoleutbildningar. Särskild behörighet krävs till många utbildningar och behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar.

Du kan också bli behörig utan de formella kraven på skolkunskaper genom reell kompetens och undantag. Läs mer under rubriken "Behörig på andra sätt".

Att du är behörig betyder inte att du automatisk blir antagen till den utbildning som du har anmält dig till. Om det är flera sökande än platser på en utbildning så måste du konkurrera med ditt meritvärde i de två urval som sker. Du kan läsa mer om meritvärdering och urval på antagning.se.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Dessa är nödvändiga för att du ska kunna fullfölja din utbildning. Detta kallas särskild behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs varierar från utbildning till utbildning men vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, med lägst betyg 3 eller Godkänd. Dessa delas upp i olika områdesbehörigheter. Du kan läsa mer om vad som menas med särskild behörighet och områdesbehörigheter på antagning.se. Ibland kan arbetslivserfarenhet eller en viss legitimation krävas. Kraven framgår vid respektive utbildning.

Behörig på andra sätt

  • Godkända kurser i vissa ämnen + 3 års arbetslivserfarenhet
  • Grundläggande behörig genom kurser och arbetslivserfarenhet

Utöver din möjlighet att alltid få din reella kompetens prövad, tillämpar högskolor och universitet ett gemensamt synsätt vid bedömning av den grundläggande behörigheten. Det betyder att om du kan styrka godkända kunskaper i gymnasiekurserna Svenska/Svenska 2 kurs A och B alternativt Svenska 1-3, Engelska kurs A alternativt Engelska 5-6, Matematik kurs A alternativt Matematik 1a, 1b eller 1c och Samhällskunskap kurs A alternativt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Betyget skall vara minst betyget godkänd eller alternativt betyget E. Du ska också intyga att du har arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att du normalt skulle ha lämnat gymnasiet (19 år). Under dessa förutsättningar kommer du att bedömas uppfylla kraven för grundläggande behörighet. För att ha ett konkurrerande meritvärde i urvalet bör du ha ett resultat från Högskoleprovet.

Reell kompetens

Saknar du formell behörighet kan högskolor och universitet värdera alla dina betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, inte bara dina skolkunskaper. Syftet är att på detta sätt bedöma om din samlade kompetens ger dig möjligheter att klara av den utbildning du söker. Det är alltid det universitet eller den högskola som ger utbildningen som bedömer vilka kunskaper och tidigare erfarenheter som kan ge behörighet. I en sådan samlad bedömning vägs kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet in. Detta innebär en bredare syn på förkunskaper. Att bedömas som behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Som regel måste man dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderas du som saknar slut- eller avgångsbetyg att göra högskoleprovet.  

Läs mer om Validering av reell kompetens och hur du ansöker.

Individuell prövning

Enligt högskoleförordningen (7 kap. 16 §, 27 §) får en högskola i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder som är föreskrivna för utbildningar på olika nivåer. Detta får bara ske om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder som finns och om den sökande genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Vid HiG gäller för individuell prövning att den sökande ska själv ska ansöka om individuell prövning. Förutom anmälan på Antagning.se ska en skriftlig ansökan om individuell prövning vara Högskolan i Gävle tillhanda senast sista anmälningsdag. Ansökan skickas till

Högskolan i Gävle
Antagningen
801 76 Gävle

Märk kuvertet "Individuell prövning".

Till ansökan ska bifogas en skriftlig motivering, intyg och annat som styrker art och grad av dessa skäl. Beslut meddelas via antagningsbesked. Prövningen görs först efter urval 1. För att individuell prövning ska ske krävs att:

  • ansökan har inkommit i tid
  • Högskolan i Gävle är sökt i första hand
  • kraven för sökt utbildning är uppfyllda
  • de möjligheter som står till buds för att förbättra konkurrenssituationen (t ex gjort  högskoleprovet) är uttömda
  • meritvärdet på betyg och/eller högskoleprov inte väsentligen skiljer sig från det som krävs för ordinarie antagning

Mer utförlig information om Behörighet/förkunskapskrav finns på antagning.se.

Överklaga beslut om behörighet

Beslut om behörighet och undantag från behörighetskraven kan överklagas. Du kan läsa mer om att överklaga på antagning.se.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-12-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)