Gå till eugreenalliance
Sök

Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 120 hp

Ingress

Fördjupa din yrkesroll som lärare

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är ett program för dig som har en pedagogisk utbildning och som vill fördjupa dig i hur man utvecklar pedagogiska verksamheter. Under programmets gång lär du dig att initiera, planera, leda och utvärdera utvecklingsprojekt. Programmet är särskilt inriktat på verksamhetsutveckling i förskolan och skolan.

Förutom att ge dig verktyg att utveckla verksamheter ger programmet dig också kunskap och insikter för att fördjupa och utveckla din egen yrkesroll.

Vem passar programmet för?

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap passar särskilt dig som har praktisk erfarenhet av pedagogiskt arbete. Det passar dig som i dag arbetar som exempelvis förskollärare, fritidspedagog eller lärare, men också du som är arbetslagsledare, ämnesföreträdare, verksamhetsutvecklare eller strateg inom pedagogisk verksamhet.

Programmets upplägg

Programmet omfattar 120 högskolepoäng, alltså två års heltidsstudier. Programmets kurser löper dock på halvfart för att det ska vara möjligt för dig att arbeta under tiden. Under det första och andra året läser du kurser i verksamhetsutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och att leda kollegialt lärande. Det tredje året avslutas med en kurs i teori och metod, för att förbereda dig inför det fjärde och sista året då du skriver ditt examensarbete.

Inspelat material eller streamad undervisning

Programmet ges som distansutbildning, vilket innebär att undervisning sker både elektroniskt och fysiskt på plats på campus i Gävle. Huvuddelen av undervisningen sker elektroniskt, antingen med inspelat material som därmed är helt tid- och plats­oberoende, eller med streamad undervisning som alltså kräver elektronisk närvaro i realtid. Streamad undervisning sker i största möjliga mån på sen eftermiddagstid.

Fysiska träffar på campus

Därutöver ingår även träffar på campus varav flera av dem är examinerande och alltså kräver närvaro. Antalet fysiska träffar på campus varierar från kurs till kurs. Generellt sett så försöker vi begränsa antalet campus-träffar till tre tillfällen per termin (det kan vara färre), där varje campustillfälle kan vara en eller flera dagar sammanhållet. Informa­tion om första terminens fysiska träffar kommer att finnas i välkomstbrevet, dels till programmet och dels till första kursen. Välkomstbreven kommer att läggas ut på högskolans hemsida inför programstart.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med verksamhetsnära utvecklingsfrågor inom utbildnings­sektorn. Utbildningen ger dig större säkerhet i ditt arbete som till exempel förstelärare, arbetslagsledare, verksamhetsutvecklare eller processhandledare i kollegiala lärandeprocesser. Utbildningen innebär utökade karriärmöjligheter och ger dig förmågan att leda och bedriva verksamhetsutveckling. Programmet är dessutom en utbildning på avancerad nivå. Det betyder att du efter programmet blir behörig till vidare studier, till exempel forskarutbildning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden ser god ut för studenter som läst masterprogrammet i utbildnings­vetenskap. Frågor som gäller kvalitet, utveckling och pedagogiskt ledarskap är centrala i utbildningen. För att kunna arbeta strategiskt med de frågorna behöver utbildnings­sektorn medarbetare som kan planera, leda och utvärdera pedagogisk verksamhet. Vi bedömer därför att det finns ett stort behov av den kompetens som programmet ger, både på kort och på lång sikt.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180 hp, med ett fullgjort självständigt arbete om minst 15hp inom eller utanför examen, eller

  • Kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom området pedagogik, didaktik eller motsvarande.

  • Student som har magisterexamen i didaktik, ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap, pedagogiskt arbete, pedagogik (ev. med någon inriktning) eller motsvarande kan antas till senare del av programmet efter särskild prövning och om dessa kurser kan anses motsvara inriktningen i masterprogrammet.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Johan Liljestrand
johan.liljestrand@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)