Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Magister i logistik och innovationsledning 60 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Strategier och principer för effektiv logistik 6 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen är baserad på en integrerad syn på logistik, marknadsföring och informationsteknologi, och har som syfte att öka kursdeltagarnas kunskap om- och förståelse för strategier och principer för effektiv logistik, både i teori och i praktik. Kursen är baserad på den senaste utvecklingen inom logistikforskningen samt även tillämpningar i näringslivet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Introduktion till industriell ekonomi på avancerad nivå 3 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutat kurs ska studenten kunna
1. presentera en översikt över ämnesområdet industriell ekonomi, och exemplifiera olika forskningsområden och aktuella frågeställningar
2. söka relevant vetenskaplig litteratur inom flera delområden och skriva en litteraturöversikt, samt formulera relevanta forskningsfrågor
3. presentera en översikt av vetenskapliga metoder som används inom industriell ekonomi

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik 6 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen fokuserar på hur man mäter, designar, hanterar och optimerar tre viktiga kvalitetsfaktorer av produkter eller system: tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhet (RMS). Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

Kunskap och förståelse
1. betydelsen av RMS-begreppen och mätningar inom produktdesign, tillverkning och logistiktjänster
2. definiera driftsäkerhet, underhållsmässighet och säkerhet av produkter, processer och logistiksystem

Färdigheter och förmåga
3. karakterisera de viktigaste skillnaderna i RMS-mätningar i produkter, processtillverkning och supply chain systems
4. identifiera de viktigaste verksamheterna i ett RMS-program inom ramen för supply chain management
5. tillämpa metoder på ett praktiskt operativt problem eller forskningsprojekt i FoU-processer, tillverkning, logistik och system

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. förklara betydelsen av tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhet teknik från samhälleliga och etiska perspektiv
7. göra en omfattande utvärdering av tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhet för system

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Simuleringsteknik för logistiksystem 6 hp
Område Industriell ekonomi

Målen för kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om simuleringsteknik för logistiksystem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. använda teori för att formulera och analysera ett logistiksystem

Kompetens och färdigheter
2. tillämpa en simulering programpaket / språk för att simulera och analysera ett system
3. presentera resultaten av en simulering och ger lösningen på ett definierat problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. verifiera och validera simuleringsmodeller och lösningar för definierade problemet
5. kritiskt bedöma konsekvenserna av att använda simuleringstekniker.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ledning av innovationsprocesser 6 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen är inriktad på fördjupade kunskaper om ledning av innovationsprocesser i teori och praktik. Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. presentera en översikt av metoder, modeller, frågeställningar och utmaningar gällande innovationsledning
2. beskriva hur innovationsprocesser och metoder kan implementeras, användas och organiseras i industriella företag och organisationer

Färdighet och förmåga
3. tillämpa metoder för att analysera innovationsledningsprocesser i ett verkligt fall
4. tillämpa urval av innovationsmetoder
5. skriva en vetenskaplig uppsats som inkluderar en teoretisk analys av innovationsledningsprocesser i en verklig organisation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. kritiskt granska innovationsledning och de metoder som används för analys och utveckling av innovationsprocesser
7. reflektera över samhälleliga och etiska aspekter på innovation.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Vetenskapliga metoder för industriell ekonomi 6 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen är inriktad på fördjupade kunskaper om vetenskapliga metoder med tillämpning inom industriell ekonomi. Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. beskriva olika filosofiska antaganden inom forskning
2. redogöra för olika forskningsansatser inom ämnet industriell ekonomi
3. beskriva olika vetenskapliga metoder och deras styrkor och svagheter

Färdighet och förmåga
4. söka i databaser efter vetenskaplig litteratur inom ett område
5. använda vetenskapliga journalartiklar för att skriva en litteraturstudie i akademiskt format
6. formulera forskningsfrågor, välja lämpliga vetenskapliga metoder och planera ett forskningsprojekt
7. tillämpa ett urval av metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. kritiskt värdera vetenskaplig litteratur
9. värdera samhälleliga och etiska aspekter inom forskningsprojekt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Strategisk ledning för hållbar utveckling 6 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen fokuserar på att skapa djup förståelse för de komplexa utmaningar globala företag möter i arbetet för hållbar utveckling samt att analysera strategier de använder i förändringsarbetet relaterat till aktuell forskning och empiri inom industriell verksamhet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Industriell projektledning 6 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. identifiera och diskutera aktuella industriella projektledningsprinciper och karaktäristik
2. jämföra projektmetoder och tekniker för systematisk analys av industriell projektledning i fallföretag

Färdigheter och förmågor
3. självständigt tillämpa och kritiskt analysera tid- och resursplaneringsverktyg för systematisk projektdiagnostik i industriella företag

Värderingsförmåga och angreppssätt
4. självständigt kritiskt analysera och diskutera komplexiteten i aktuell projektledningsforskning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för teknologie magisterexamen inom Industriell ekonomi 15 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. självständigt planera, genomföra och presentera ett examensarbete inom Industriell ekonomi
2. tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt som visas genom val och användning av metoder och kritisk värdering av dessa val
3. reflektera över etiska och samhälleliga aspekter på det valda området för examensarbetet
4. använda och reflektera över vetenskapliga teorier och litteratur inom Industriell ekonomi. Detta inkluderar litteraturanalys och definiering av relevant begrepp
5. specificera hur resultaten i projektet bidrar till nuvarande vetenskaplig kunskap inom området
6. skriva en uppsats och visa skicklighet i både muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)