Sök

Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 hp

Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys behandlar centrala teoribildningar och grundläggande metodik för beslutsfattande, riskbedömning och policyutformning. Programmet ges på halvfart, helt på distans och på svenska.

Om utbildningen

Inom alla sektorer av samhället är det nödvändigt att hantera komplicerade beslutsproblem, att upptäcka och bedöma storleken på risker av olika slag och att utforma en adekvat policy för olika verksamheter. Det finns idag vetenskapliga resultat och metoder som är användbara i dessa sammanhang och det pågår en snabb utveckling av mjukvara med syftet att underlätta hanteringen av komplicerade samhälleliga problemställningar. Det är till exempel fråga om program för kunskapsrepresentation i planeringsunderlag, simulering som grundval för prognoser samt olika former av beslutsstöd och expertsystem. Men användningen av dessa metoder kräver förståelse för den underliggande teoribildningen, för mätnings- och värdeteori samt för beslutsfattandets kognitiva och etiska sidor.

Det är vanligt att uppdela beslutsteorin i tre delområden, nämligen normativ, deskriptiv och preskriptiv beslutsteori. Samtliga tre områden behandlas i utbildningsprogrammet. ­Vidare presenteras mätnings- och värde­teoretiska samt kognitiva aspekter på beslutsfattande. Etiska och juridiska perspektiv diskuteras och rationell utformning av beslutsunderlag, bl.a. genom visualisering, behandlas. En annan be­tydelsefull del av undervisningen är dator­övningar, då olika beslutsstöd prövas och utvärderas.

Utbildningen har en teoretisk grundval med inslag av kritisk reflektion men med fokus på praktisk tillämpbarhet. Utbildningens teoretiska delar kommer att tillämpas i konkreta problemställningar hämtade från näringsliv och offentlig verksamhet. Under utbildningen har du möjlighet att välja ett projekt eller en problemställning som knyter an till din tidigare eller pågående verksamhet eller intresseinriktning. Det är också möjligt att genomföra utbildningen genom att lösa förelagda uppgifter och PM-skrivande. Programmet ger kunskaper och praktiska färdigheter som underlättar komplicerat beslutsfattande.

Programmet ges på halvfart, helt på distans och på svenska.

Efter utbildningen

Målet med utbildningen är att ge en teoretisk och praktisk grund för att arbeta med för­beredelser, analyser och komplicerat besluts­fattande inom näringsliv, förvaltning och vård. Att analysera, bedöma och åtgärda risker samt att analysera och utforma olika typer av policier kan ingå i de kommande arbetsuppgifterna.

Examen

  • Filosofie magisterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Mer information

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2023
Distans
2023 - 2025
Antal platser: 80
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-19103
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)