Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Magisterprogram i Energisystem 60 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Byggnadens energisystem 7.5 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. redogöra för olika tekniska installationer för klimatisering av byggnader
2. redogöra för grundläggande begrepp inom byggnadens energisystem
3. redogöra för olika principer för transport av värme, fukt och luft genom byggnadens klimatskal
4. beskriva grundläggande begrepp inom inomhusklimat

Färdighet och förmåga
5. analysera och dimensionera tekniska installationer för klimatisering av byggnader
6. analysera och utforma energieffektiva byggnader
7. planera och med adekvata metoder genomföra ett projektarbete inom givna tidsramar
8. skriftligt klart redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
10. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Energisystem 7.5 hp
Område Energisystem

Kursen ger en bred överblick över ämnet energisystem i termer av storskalig produktion, utnyttjande och global miljöpåverkan, samt verktyg för att bedöma och styra energianvändning och teknikdesign. Huvudsakliga delmoment i kursen är:

Vokabulär och definitioner inom energisystem
Bedömnings- och kontrollverktyg inom energisystem:
Systemverktyg
Ekonomiska verktyg
Politiska verktyg
Fossil energi
Bioenergi
Kärnkraft
Transportenergi
Industriella energisystem
Fjärrvärme och -kyla
Koldioxidlagring
Energilagring

I kursen ingår även eget författande av en mindre uppsats kring ett individuellt valt energisystemämne, där texten ska vara i populärvetenskaplig stil och innehålla referenser till vetenskaplig och annan adekvat litteratur. Det kan noteras att förnybar energi endast behandlas marginellt i denna kurs; det ämnet behandlas mer i andra, kompletterande kurser på utbildningsprogrammet Energisystem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Förnybara energiresurser 7.5 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur omvandling sker av energiråvaror till elektrisk energi och värme
2. beskriva förnybara energislag, deras möjligheter och problem
3. redogöra för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som relaterar till kursens innehåll
4. redogöra för de grundläggande utmaningarna för hållbar utveckling med ett särskilt fokus på de utmaningar som möter framtida energisystem
5. redogöra för uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät, dess teori, teknik och funktion
6. analysera tekniska lösningar och systemintegration av uthållig och förnyelsebar energi
7. självständigt definiera och formulera ett projektarbete samt planera och med adekvata metoder genomföra detsamma inom givna tidsramar
8. skriftligt redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
9. redogöra för etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
10. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande 3 hp
Område Energiteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. redogöra för huvudsakliga forskningsmetoder inom teknik och naturvetenskap
2. redogöra för såväl kvantitativa som kvalitativa datainsamlingsmetoder
3. redogöra för lämpligt etiskt handlande och förhållningssätt för ingenjörer och forskare

Färdighet och förmåga
4. formulera problem och frågeställningar av forskningskaraktär
5. välja lämplig undersökningsmetod utifrån en aktuell studies frågeställningar
6. välja och skapa lämplig grafisk framställning av forskningsdata av olika slag
7. använda vetenskapliga databaser för att hitta relevant litteratur
8. identifiera trovärdigt och adekvat presenterat vetenskapligt material
9. referera korrekt avseende formalism, plagiat och etik
10. skriva en forskningsplan i akademisk stil, med fokus på metod mot bakgrund av tidigare litteratur
11. muntligt presentera sin projektplan med visuella hjälpmedel samt opponera på annan students motsvarande arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
12. identifiera och kritiskt diskutera förtjänster och brister i vetenskapliga publikationer

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Industriella energisystem 6 hp
Område Energisystem

This course aims at providing knowledge about industrial energy systems. The course considers both supply and demand side aspects and focus at providing knowledge concerning the connection of the use of energy and industrial production. Energy surveys, energy saving potentials and the industrial energy use, and its significance for example for the environment, are considered. The aim is also to provide knowledge of computational tools for analysing industrial energy systems from a systems point of view and give an understanding for the industrial building as an energy system.

At the end of the course the students should:
­- Have a good understanding of the connection between the supply and demand sides of industrial energy systems.
- Have acquired knowledge about different possibilities to influence the energy demand and the corresponding costs.
- Have become familiar with the energy demand for both support and production processes and their interrelation.
- Have become familiar with methods for industrial energy system analysis.
- Have acquired knowledge about the structure and development regarding the use of energy.
- Be familiar with tools from industrial energy system simulations

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Optimering och simulering av energisystem 6 hp
Område Energiteknik

After the course should the students be able to use simulation and optimisation tools for analysing energy systems. Municipal energy system, regional energy system and national energy systems will be analysed from a system perspective. Environmental and economical impacts of the analysed energy systems will be covered.

The most important intellectual development a student will undertake is:
- Use a general proposed simulation and optimisation programme and models for energy systems analysis
- The principal details in the optimisation code
- Analyse the output data from the program
- Find the limitations and prerequisites when using the program

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)