Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Master Programme in Energy System 120 cr

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Energiresurser 6 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. redogöra för hur omvandling sker av energiråvaror till elektrisk energi och värme
2. beskriva förnybara energislag, deras möjligheter och problem
3. redogöra för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som relaterar till kursens innehåll
4. redogöra för de grundläggande utmaningarna för hållbar utveckling med ett särskilt fokus på de utmaningar som möter framtida energisystem
5. redogöra för uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät, dess teori, teknik och funktion samt kommunala energisystem

Färdighet och förmåga
6. analysera tekniska lösningar och systemintegration av uthållig och förnyelsebar energi
7. självständigt definiera och formulera ett projektarbete samt planera och med adekvata metoder genomföra detsamma inom givna tidsramar
8. muntligt och skriftligt redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
10. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Energisystem 6 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för grundläggande begrepp och definitioner inom energisystem
2. redogöra för olika typer av energisystem såsom industriella energisystem, byggnadens energisystem och transporter ur hållbarhetsavseende
3. redogöra och visa förståelse för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som relaterar till kursens innehåll
4. redogöra för utformning av kraft-värmeanläggningar

Färdighet och förmåga
5. bedöma och analysera systemgränser för olika energisystem
6. bedöma och analysera byggnadens energisystem och industriella energisystem
7. bedöma olika energisystem med avseende på klimat- och miljöaspekter
8. självständigt definiera och formulera ett projektarbete samt planera och med adekvata metoder genomföra detsamma inom givna tidsramar
9. muntligt och skriftligt klart redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Värme- och kraftproduktionssystem 6 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. beskriva och förklara principerna för olika konventionella värme- och kraftproduktionssystem
2. redogöra för de viktigaste komponenterna i ett kraftverk
3. beskriva och förklara värmepumpar och kylmaskiner och dess komponenter
4. redogöra för möjligheter och begränsningar hos värme- och kraftproduktionssystem, särskilt när det gäller hållbar utveckling

Färdighet och förmåga
5. analysera konventionella metoder för värme -och kraftproduktion ur ett systemperspektiv
6. jämföra olika kraftgenereringsalternativ och välja det mest lämpliga för givna villkor
7. optimera värme -och kraftproduktion ur ett termodynamiskt perspektiv
8. planera och med adekvata metoder genomföra ett projektarbete inom givna tidsramar
9. skriftligt redogöra och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Byggnadens energisystem 6 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. redogöra för olika tekniska installationer för klimatisering av byggnader
2. redogöra för grundläggande begrepp inom byggnadens energisystem
3. redogöra för olika principer för transport av värme, fukt och luft genom byggnadens klimatskal
4. beskriva grundläggande begrepp inom inomhusklimat

Färdighet och förmåga
5. analysera och dimensionera tekniska installationer för klimatisering av byggnader
6. analysera och utforma energieffektiva byggnader
7. planera och med adekvata metoder genomföra ett projektarbete inom givna tidsramar
8. skriftligt klart redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
10. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Hållbara städer 6hp 6 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. beskriva och förklara grundläggande begrepp inom hållbart samhälle och hållbara städer
2. redogöra för olika metoder för utformning och utvärdering av hållbara städer
3. redogöra för tekniska lösningar och systemintegration av uthållig och förnyelsebar energi
4. redogöra för effekterna av lokalt klimat, storskaligt klimat och klimatförändringar på utformning av byggnader och kontroll av inomhusmiljön
5. beskriva betydelsen av latitud och urbana geometrin på sol-och dagsljus
6. beskriva hur urbana gränsskikt bildas under både dag och natt, och dess inverkan på ventilationen av städerna

Färdighet och förmåga
7. analysera effekterna av energieffektivitetsåtgärder på komfort och välbefinnande hos boende
8. genomföra mätning och dataanalys med hjälp av olika mät-och beräkningsmetoder
9. analysera och utforma hållbara städer/områden
10. planera och med adekvata metoder genomföra ett projektarbete inom givna tidsramar
11. muntligt och skriftligt redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
12. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
13. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
14. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Energy System Simulation and Optimisation 6 hp
Område Energiteknik

After the course should the students be able to use simulation and optimisation tools for analysing energy systems. Municipal energy system, regional energy system and national energy systems will be analysed from a system perspective. Environmental and economical impacts of the analysed energy systems will be covered.

The most important intellectual development a student will undertake is:
- Use a general proposed simulation and optimisation programme and models for energy systems analysis
- The principal details in the optimisation code
- Analyse the output data from the program
- Find the limitations and prerequisites when using the program

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskapligt teori och skrivande 3 hp
Område Energiteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. använda referenser på rätt sätt

Färdighet och förmåga
2. sammanfatta och utvärdera vetenskaplig litteratur
3. skriva en artikel (enligt vetenskaplig mall) baserad på en litteraturöversikt
4. muntligt presentera och opponera på annan students litteraturöversikt och presentation
5. producera en projektplan för ett examensarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
7. beskriva skillnaden mellan god forskning och plagiarism.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Industrial Energy Systems 6 hp
Område Energisystem

This course aims at providing knowledge about industrial energy systems. The course considers both supply and demand side aspects and focus at providing knowledge concerning the connection of the use of energy and industrial production. Energy surveys, energy saving potentials and the industrial energy use, and its significance for example for the environment, are considered. The aim is also to provide knowledge of computational tools for analysing industrial energy systems from a systems point of view and give an understanding for the industrial building as an energy system.

At the end of the course the students should:
­- Have a good understanding of the connection between the supply and demand sides of industrial energy systems.
- Have acquired knowledge about different possibilities to influence the energy demand and the corresponding costs.
- Have become familiar with the energy demand for both support and production processes and their interrelation.
- Have become familiar with methods for industrial energy system analysis.
- Have acquired knowledge about the structure and development regarding the use of energy.
- Be familiar with tools from industrial energy system simulations

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Environmental Assessment of Buildings 7.5 hp
Område Energiteknik

Upon completion of the course the student is expected to
- understand the basics for the mutual interaction between buildings, humans and the surrounding environment
- understand how buildings may affect peoples' health, ecosystems and use of resources
- understand the meaning of vital terms like e.g. green building and environmental management
- understand what life cycle assessment (LCA) is in terms of method and applications for buildings
- have practical experience of a computerised tool for environmental assessment of a building
- understand which factors that are crucial to the result of an environmental assessment of a building

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Environmental Psychology 7.5 hp
Område Miljöpsykologi

Teoribildning inom miljöpsykologins specialområden: fysiska faktorers påverkan på människors prestation och hälsa (i arbetsmiljöer, skolmiljöer, etc.), återhämtning, trängsel, sociala aspekter av miljön (personligt utrymme, etc.), orienteringsförmåga i olika miljöer, och perception av miljöer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Simulation and Optimisation for Building Environment 7.5 hp
Område Energisystem

The content of the course is to understand and use simulation tools for building energy systems and indoor environment.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Measurement techniques for building energy and indoor climate 7.5 hp
Område Energiteknik

After completed course the students are expected to be able to
• give an account of the measurement techniques dealt with in the course regarding:
- underlying physics
- essential technical functioning of measurement instruments
- applicability and limitations
• show practical ability regarding the measurement methods and instruments dealt with in the laboratory work of the course
• calculate and present the uncertainty of measurement results in accordance with international standards
• suggest appropriate measuring strategies for practical cases
• present results of laboratory experiments orally and in written reports according to international scientific practice
• evaluate and critically discuss measurement reports in view of method and uncertainty aspects

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Indoor Environment 7.5 hp
Område Energisystem

After completed course the students are expected to have good knowledge about the fundamental concepts and characterization means for important physical factors in the indoor environment, and, in particular, how these factors affect the health, comfort and working performance of people. The students are also expected to be able to explain how the outdoor climate interacts with the indoor climate and, further, to have developed their skill in presenting and evaluating results of laboratory experiments in oral and written reports.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)