Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Masterprogram i Energisystem (online) 120 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Uthållig kraftproduktion 7.5 hp
Område Energisystem

After the course the students should be able to:
• Describe and explain the principles of different conventional heat and power generation methods.
• Analyse conventional heat and power generation methods thermodynamically.
Describe and explain the basic fundamentals of combustion theory and perform an environmental assessment and suggest measures for emission control in a power plant.
Compare different power generation alternatives and choose the most suitable for
given conditions.
• Describe and explain the physics of nuclear power and how such a system can be built up.
• Describe the main components in a power plant.
• Describe, explain, and analyse heat pump and refrigeration systems and its components.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Energisystem 6 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för grundläggande begrepp och definitioner inom energisystem
2. redogöra för olika typer av energisystem såsom industriella energisystem, byggnadens energisystem och transporter ur hållbarhetsavseende
3. redogöra och visa förståelse för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som relaterar till kursens innehåll
4. redogöra för utformning av kraft-värmeanläggningar

Färdighet och förmåga
5. bedöma och analysera systemgränser för olika energisystem
6. bedöma och analysera byggnadens energisystem och industriella energisystem
7. bedöma olika energisystem med avseende på klimat- och miljöaspekter
8. självständigt definiera och formulera ett projektarbete samt planera och med adekvata metoder genomföra detsamma inom givna tidsramar
9. muntligt och skriftligt klart redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Energiresurser 7.5 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur omvandling sker av energiråvaror till elektrisk energi och värme
2. beskriva förnybara energislag, deras möjligheter och problem
3. redogöra för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som relaterar till kursens innehåll
4. redogöra för de grundläggande utmaningarna för hållbar utveckling med ett särskilt fokus på de utmaningar som möter framtida energisystem
5. redogöra för uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät, dess teori, teknik och funktion
6. analysera tekniska lösningar och systemintegration av uthållig och förnyelsebar energi
7. självständigt definiera och formulera ett projektarbete samt planera och med adekvata metoder genomföra detsamma inom givna tidsramar
8. skriftligt redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
9. redogöra för etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
10. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Energianvändning i byggnader 9 hp
Område Energisystem

Olika energibärare kommer att bedömas mot varandra såväl som åtgärder för att minska energibehovet antingen i produktionssteget eller vid utnyttjandet. Övriga syften med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom uppvärmning, kylning, ventilation och inomhusklimat i byggnader. Principer inom värmeöverföring introduceras med applikationer för energiförluster från ett byggnadsskal och fuktöverföring i byggnader kommer att diskuteras.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Energy System Simulation and Optimisation 7.5 hp
Område Energiteknik

After the course should the students be able to use simulation and optimisation tools for analysing energy systems. Municipal energy system, regional energy system and national energy systems will be analysed from a system perspective. Environmental and economical impacts of the analysed energy systems will be covered.

The most important intellectual development a student will undertake is:
- Use a general proposed simulation and optimisation programme and models for energy systems analysis
- The principal details in the optimisation code
- Analyse the output data from the program
- Find the limitations and prerequisites when using the program

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Thermal Comfort and Indoor Climate, internet course 7.5 hp
Område Energiteknik

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- förstå effekterna av värme och ventilation
- luftkvalité inomhus samt på termisk komfort,
- konstruera HVAC-system,
- bedöma byggnadens energianvändning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Environmental Assessment of Buildings 7.5 hp
Område Energiteknik

Upon completion of the course the student is expected to
- understand the basics for the mutual interaction between buildings, humans and the surrounding environment
- understand how buildings may affect peoples' health, ecosystems and use of resources
- understand the meaning of vital terms like e.g. green building and environmental management
- understand what life cycle assessment (LCA) is in terms of method and applications for buildings
- have practical experience of a computerised tool for environmental assessment of a building
- understand which factors that are crucial to the result of an environmental assessment of a building

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Simulation and Optimisation for Building Environment 7.5 hp
Område Energisystem

The content of the course is to understand and use simulation tools for building energy systems and indoor environment.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)