Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp

Arbetsrelaterad ohälsa orsakar företag och offentlig sektor stora kostnader i form av produktionsbortfall och minskad lönsamhet. Ett strategiskt arbete för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa kan ge stora besparingar men kräver en avancerad kompetens. Syftet med masterprogrammet i arbetshälsovetenskap är att ge dig en sådan kompetens.

Om utbildningen

Arbetshälsovetenskap utgör ett mångvetenskapligt kunskapsområde som innefattar olika aspekter på hälsa i arbetslivet. Det rymmer kunskap om hur kroppen reagerar på fysisk och psykisk belastning, hur man förebygger olika typer av arbetsskador, hur man organiserar och leder arbetet för att medarbetarna ska må bra liksom hur man på arbetsplatsen kan stimulera medarbetarna att leva ett hälsofrämjande liv.

Därutöver inbegrips kunskap om hur rehabiliterande insatser för återgång till arbete efter sjukdom/skada bör genomföras, både i relation till individen och till arbetsplatsen denne ska tillbaka till. Ett annat viktigt område är kunskapen om hur arbetet ska organiseras och utformas för att säkra tillgängligheten för individer med funktionshinder.

Programmet omfattar två års heltidsstudier och leder­ till en masterexamen i arbetshälsoveten­skap. Det finns även möjlighet att avsluta efter halva tiden och ta ut en magisterexamen. Studietakten är valbar till antingen helfart eller halvfart. Studieformen är distans men innefattar även tre kursträffar per termin (2-3 dagar vardera) på campus i Gävle.

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom arbetshälsoområdet med fokus på komplexiteten bakom hälsa i arbetslivet samt en fördjupad kompetens inom antingen ett organisations- eller individperspektiv på hälsa i arbetslivet.

Utbildningens första del består av övergripande kurser inom arbetshälsovetenskap och en metodkurs. Utbildningens andra del består av fördjupande kurser med inriktning mot antingen ett organisations- eller individperspektiv på arbetshälsa och avslutas med ett examensarbete på 30 hp. Utbildningen ges på svenska men delar av kurser kan komma att ges på engelska.

Efter utbildningen

Efter genomgången utbildning har du en bred kunskap inom arbetshälsovetenskap och kan därmed arbeta med komplexa generella frågeställningar inom arbetsmiljö och arbetshälsa samt som specialist med antingen individ- eller organisationsaspekter inom området.

Utbildningen erbjuder därmed möjligheter till kvalificerat och strategiskt arbete inom ett flertal områden som rör arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet, t.ex. inom företagshälsovård, företags personaladministration, försäkringskassan och såväl privat som offentlig sektor.

Examen

  • Masterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 30 hp inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap, organisation och styrning eller annat adekvat ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2020
Distans
2020 - 2022
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19320
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2020
Distans
2020 - 2024
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19319
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)