Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Religionsvetenskap idag 7.5 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om förhållandet mellan religion, kultur och politik samt teoretiska färdigheter att självständigt bearbeta problem inom ämnesområdet. Särskild vikt läggs vid frågor om makt, social mobilisering, förtryck, diskriminering, motstånd, konflikter, genusordning, demokrati och mänskliga rättigheter ur såväl globala som lokala perspektiv. Kursen omfattar även politiska religionstolkningar - såväl fundamentalistiska som liberala, religiös nationalism, religiöst motiverat våld, befrielseteologier, politisk religion ur genusperspektiv. Den problematiska relationen mellan sekularisering, demokrati och religion blir också föremål för studium.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Kulturvetenskapliga perspektiv på religion 7.5 hp
Område Religionsvetenskap

Genom historien har identiteten varit ett ständigt föränderligt fenomen. Kursen lyfter upp begreppen som kultur, nation, kön, ras, religion och identitet och hur dessa påverkade individens handlingsutrymme och hennes självförståelse. Kursen innehåller en kritisk granskning av påståenden om att människor har gått ifrån en kollektiv självförståelse till en individualistisk under övergången från tidigmodern till modern och postmodern tid. Inom ramen för kursen kommer sambandet mellan identitet och kultur/populärkultur att studeras närmare. En introduktion till arabvärldens moderna politiska historia med problemställningar såsom arabisk identitet, enhetssträvanden, kvinnans ställning och relationen till Europa ingår i kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Historiska och antropologiska perspektiv på religion 7.5 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen ger en grundlig översikt över den jämförande religionsvetenskapens, den religionshistoriska och antropologiska forskningshistorien, där väsentliga forskningsbidrag läses i originaltexter. Centrala paradigm, teorier och begrepp inom dessa forskningsfält studeras och diskuteras, där även kritiska synpunkter lyfts fram. Dessutom kommer studenterna att få fördjupade kunskaper om och träna sig i de metoder som tillämpas inom dessa fält. En enskild fördjupningsuppgift genomförs.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Beteendevetenskapliga perspektiv på religion 7.5 hp
Område Religionsvetenskap

I kursen studeras olika didaktiska, religionspsykologiska och religionssociologiska teorier och metoder, hur de har använts och kan användas för att förklara eller förstå olika typer av religiösa upplevelser eller religiöst handlande.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Postsekularitet och religionens förändrade kulturella villkor 15 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen ger en bred introduktion till den snabbt växande akademiska diskussionen om postsekularitet och redovisar de olika sociologiska tolkningar som finns av detta begrepp och de motstridiga åsikter begreppet väckt. Ett centralt tema är frågan om och i så fall på vilket sätt man skulle kunna tala om en religionens återkomst i västerlandet. Här ingår också en analys av de nya, mindre auktoritetsberoende sätt som icke etablerade religioner eller andliga rörelser ofta organiserar sig på i den senmoderna situationen. I momentet ingår också en metoddiskussion kring religionssociologisk teoribildning där vetenskapsfilosofiska frågor berörs.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Religion, makt och våld 15 hp
Område Religionsvetenskap

I kursen studeras maktteorier, sociologiska och psykologiska teorier som appliceras på historiska och aktuella makt- eller våldshandlingar inom religionens område.
Vidare används dessa teorier för att granska religionsvetenskaplig forskning om makt och våld.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Hälsans existentiella dimensioner 15 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen ger en introduktion till existentialismen, och en översikt över området hälsa och existentiella frågor. Den tvärvetenskapliga ansatsen kombinerar bland annat folkhälsovetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv på hälsa, existens och livsmiljö med utgångspunkt i WHO’s beskrivning av hälsa som en helhet och en resurs för det dagliga livet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ledarskap - individ, samhälle, kultur och religion 15 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen lyfter organisationsmodeller, ledarskapsteorier, målsättningsarbete, etik, värdegrunder och kulturella samt religiöst motiverade självförståelsemodeller upp för kritisk granskning. Kursen behandlar personligt ledarskap och organisationers relationer till samhället. Vidare behandlas olika syn på personlighetsutveckling, ledarstil, chefsroll/funktioner samt makthantering. Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse för samspelet mellan individ, organisation och kultur i nationell och i internationell kontext. Särskilt kommer kursen att fokusera på hur personlighet, ledarstil, roll, makthantering och kön påverkar organisationer och även kulturer i stort. Studenten ska utveckla fördjupad teoretisk kunskap om ledarskap i olika kulturella kontexter. Vidare ska studenten utveckla redskap för att analysera olika aktörers strategier ur ett individ-, struktur- och kulturperspektiv. Studenten ska också utveckla fördjupade kunskaper om att med vetenskaplig metod genomföra och rapportera ett självständigt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Stödjande miljöer: yttre och inre rum 15 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen ger en bred och tvärdisciplinär överblick över fältet stödjande miljöer där kunskaper och perspektiv från arkitektur, antropologi, miljöpsykologi, miljömedicin, inomhusmiljö, arbets- och folkhälsovetenskap samt religionsvetenskap kombineras.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ledarskap, offentlig miljö och religion 15 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen innehåller kunskap om organisering, medborgarinitiativ, maktförhållanden, globalisering och religionens roll i samhället. Kursen innehåller teorier och modeller för organisation och ledarskap på samhälleligt plan. Den diskuterar ledarskapets betydelse för samhälls- och kulturomdaning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Religion och andlighet i samtiden 15 hp
Område Religionsvetenskap

I kursen ges en utförlig presentation av det stora utbud av icke etablerad och/eller icke organiserad andlighet/religion som fått fäste i populärkulturen och, förutom i media som litteratur, film, TV-spel och serier, också är synlig på internet i form av chatforum, hemsidor etc. Särskilt ungdomskulturen uppmärksammas. Både sociologiska och historiska perspektiv tillämpas. Nyandlighetens historiska rötter analyseras och paralleller dras mellan olika historiska skeden. Relationen till traditionella/etablerade religionsformer studeras för att förstå vad som i någon mån är nytt och vad som kan sägas vara en upprepning. De särskilda metodproblem, inklusive val av begreppsbildning, som studiet av icke organiserad religion aktualiserar lyfts fram.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Religion och folklig tro i afrikanska och europeiska traditioner 15 hp
Område Religionsvetenskap

I kursen behandlas folkliga traditioner och folklig läkekonst i ett antal afrikanska och europeiska historiska kontexter, samt hur fenomen från dessa uppträder som element inom nya religiösa rörelser och inom populärkulturen i Väst.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ledarskap i internationell kontext 15 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen fokuserar på de flerdimensionella aspekterna i ledarskapet. Den diskuterar kulturell kompetens och kulturell orientering på internationell nivå, med särskild hänsyn till de stora världsreligionerna och lokala religiösa traditioner. Kursen lyfter upp etisk orientering som möjlighet till konstruktiva åtgärder och förändringar inom det lokala och det globala samhället. Kursen introducerar kulturteorier och ledarskapets kulturella dimension, den lyfter upp etiska teorier och ledarskapets etiska dimension.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Framtidens miljö, hälsa och arbetsliv 15 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen inleds med en introduktion av begreppen hållbar utveckling, hälsa, holism och arbete ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Därefter görs en orientering och genomgång av olika naturbegrepp, deras förutsättningar och sammanhängande syn på arbetet. Dessa begrepp granskas och problematiseras sedan utifrån en kritisk analys och diskussion med fokus på etik, makt, risker och möjligheter, idéhistoriska exempel, skilda kultur- och världsbilder, och estetik. Avslutningsvis ska studenten tillämpa de förvärvade, teoretiska kunskaperna inom ett specifikt arbetslivsområde. Kursen eftersträvar en tvärvetenskaplig arbetsprocess där hälsa sätts i relation till tekniskt, socialt, ekonomiskt, ekologiskt och existentiellt hållbar livsmiljö.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ateismen i historia och nutida samhällsliv 15 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen ger en översikt av ateismens historia från antiken till i dag. Översikten kompletteras med genomgång av ateismens filosofiska grundproblem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Didaktiska perspektiv på religion och kultur 15 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen ger en överblick över det religionsdidaktiska forskningsfältet ur ett europeiskt, nordiskt och svenskt perspektiv. Religionsdidaktiska ansatser till undervisning och lärande i religion i skolan analyseras ur elev- och lärarperspektiv och religionsdidaktik i högre utbildning behandlas. Teorier och metoder för religionsdidaktisk forskning diskuteras och analyseras. En enskild fördjupningsuppgift genomförs.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Masteruppsats i religionsvetenskap 30 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen består i att självständigt genomföra en väl avgränsad undersökning (uppsats) som studenten själv valt och utformat i samråd med en handledare. På ett slutseminarium redovisas arbetet skriftligt i form av en uppsats.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)