Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Gerontologisk omvårdnad 7.5 hp
Område Omvårdnad

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i teorier om åldrandet, begrepp inom gerontologi, att vara äldre i samhället, person-centrerad omvårdnad, transkulturell omvårdnad, socioekonomisk bakgrund, genus, ålderism, missbruk och sexualitet, att åldras i ett livsloppsperspektiv, prevention och hälsopromotion, klinisk bedömning av äldre personers hälsotillstånd i olika livssituationer, inkluderat livets slutskede ur ett hälsofrämjande och omvårdnadsperspektiv och kliniska bedömningsmetoder och dialog med den äldre om dennes hälsotillstånd.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori avancerad nivå 7.5 hp
Område Omvårdnad

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i vetenskapsteoretiska perspektiv, kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser inklusive dataanalysmetoder, forskningsdesigner, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, forsknings- och forskaretik, och analys och värdering av vetenskaplig litteratur och forskningsresultat.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Palliativ vård och omvårdnad av äldre i livets slut 7.5 hp
Område Omvårdnad

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i etiska begrepp och principer, palliativ vårdfilosofi och personcentrerad omvårdnad i palliativ vård och i livets slutskede.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Organisation och arbetsledning inom äldresjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp
Område Omvårdnad

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i teorier och modeller för ledarskap, organisation, förändringsarbete och kunskapsimplementering, lagar, regelverk och styrdokument, utvecklingsbehov och förändringsprocesser, kommunikation, ledning, samarbete och handledning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)