Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Automationsingenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningen inleds med en introduktion till ämnet automation. Detta för att du snabbt ska få en överblick av området och en bättre förståelse för kommande kurser. I flera av kurserna ingår spännande projektarbeten som är en vanlig studieform både på Högskolan och i det kommande yrkeslivet.

Eventuella ändringar av kurserna kan komma att ske. Om du läser utbildningen enligt Co-op så läser du kurserna över fyra år. För mer information, se utbildningsplanen som styr din studiegång.  

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Introduktion till automation 7.5 hp
Område Elektronik

I kursen behandlas olika aspekter och begrepp inom automation, dessutom ges grunderna i teknisk rapportering. Kursen innehåller grunder i CAD (El och instrument), larm- och övervakningssystem, grundläggande programmering av robot, CNC och styrsystem .

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Styrteknik med digitalteknik A 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen behandlar de komponenter utrustningar och metoder som används inom digitaltekniken och vid styrning och reglering av industriella processer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Elektrisk kretsteori 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och instrumentering inom ellära.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Underhållsteknik 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tolka och definiera underhållssystem för enklare anläggningar
2. redogöra för vad personsäkerhet, anläggningssäkerhet och miljösäkerhet innebär
3. tillämpa grundläggande samband inom tribologin
4. redogöra för anläggningseffektivitet och underhållskostnader
5. tillämpa rätt metoder för bästa kostnadseffektivitet
6. redogöra för grundläggande underhållsadministration
7. redogöra för varför fel och störningar uppstår
8. redogöra för skillnader mellan avhjälpande och förebyggande underhåll
9. bedöma tillförlitligheten hos produktionsanläggningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Programmeringsmetodik 7.5 hp
Område Datavetenskap

I den här kursen lär du dig grunderna i programmeringsspråket Java och du får öva dig i att lösa problem och designa dina lösningar utifrån ett objektorienterat synsätt med beprövad metodik. I kursen ingår utformning av grafiska användargränssnitt och grunderna i händelsedriven programmering. Du får även lära dig att använda integrerade utvecklingsverktyg så att du enkelt kan testa och debugga dina program. Du får här de nödvändiga grundkunskaperna för att kunna börja programmera på egen hand eller gå vidare till mer avancerade programmeringskurser.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Differentialekvationer med tillämpningar 7.5 hp
Område Matematik

Kursen är en fortsättning och utvidgning av kurserna Linjär algebra 7,5 hp och Envariabelanalys 7,5 hp. Kursen skall befästa studentens kunskaper om ordinära differentialekvationer och färdighet i tillämpad matematik. I anslutning till studiet av differentialekvationer ges en fördjupning av grundläggande begrepp inom linjär algebra och i envariabelanalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Elektronik och mätteknik 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om komponenter, instrumentering, begrepp och metoder inom analog elektronik och elektrisk mätteknik, samt att ge goda laborativa färdigheter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Introduktion till datakommunikation 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen ger den studerande både praktisk och teoretisk kunskap om hur datornät byggs upp och vidareutvecklas. Studenten lär sig hur olika typer av datornät fungerar med varandra för att göra det möjligt att komma åt standardiserade nätverksbaserade tjänster i skiftande miljöer. Genom praktiska övningar och laborationer får studenten erfarenhet av aktuella problemställningar inom området.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Reglerteknik 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och dynamiska egenskaper inom reglerteknik.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Inbyggda system 7.5 hp
Område Elektronik

Orientering om mikrokontrollers, grundläggande C-programmering, analog anpassning till mikrokontroller, seriella kommunikationsprotokoll, periferienheter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp
Område Energiteknik

Efter slutförd kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper i mekanisk värmeteori och strömningslära, samt studerat exempel på tekniska tillämpningar vid olika konstruktioner och produktionsprocesser. Vidare ska studenten ha övergripande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos kraft- och värmetekniska anläggningar och förbränningsmotorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Hydraulik och pneumatik 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. rita och tolka grundläggande hydraulik- och pneumatikscheman
2. beräkna och konstruera ett säkert hydrauliksystem med hänsyn till sociala-, ekonomiska- och ekologiska aspekter
3. beräkna tryckförluster i hydraulik- och pneumatiksystem
4. tillämpa grundläggande styrtekniker
5. montera samman olika hydraulikkomponenter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Tillämpad Elektronik 7.5 hp
Område Elektronik

Kursens mål är att ge kunskaper om analoga elektroniksystem och dess tillämpningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Automationssystem 7.5 hp
Område Elektronik

Att arbeta med ett modernt automationssystem förutsätter olika kompetenser så som att välja rätt sensorer, programmera styrfunktioner och konfigurera datakommunikation. Detta studerats var för sig i andra kurser, men i den här kursen tillämpas kunskaperna utifrån ett helhetsperspektiv. Säkerhet i styrsystem är ett viktigt moment som ingår i kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Maskinteknik grundkurs 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera och lösa grundläggande tvådimensionella statikproblem
2. analysera och lösa grundläggande statiska drag-, skjuv-, vrid- och böjspänningsproblem
3. redogöra för olika materials uppbyggnad och egenskaper
4. redogöra för hur järn och stål framställs samt redogöra för stålets indelning och användningsområden
5. föreslå olika tillverkningsmetoder vid produktframställning
6. beskriva grundläggande konstruktionselement.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Robotteknik 7.5 hp
Område Elektronik

Historik och användningsområden
Drivsystem
Sensorer
Styrsystem
Modellering av robotar
Programmering och simulering av robotar

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande för automations- och elektroingenjörer 7.5 hp
Område Elektronik

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna inför examensarbetet. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskaplig litteraturstudie och skrivandet av en litteraturöversikt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)