Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Byggnadsingenjör

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Byggnadsfysik 7.5 hp
Område Energiteknik, Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs skall studenten ha fördjupade kunskaper om och kunna förklara värme- och fukttransporter som sker i anknytning till byggnader. Studenten skall kunna beräkna termiska och fukttekniska tillstånd hos byggnadskomponenter och byggnader samt kvantitativt bestämma dessas effekt- och energibehov.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Byggnadsmaterial och byggnadsteknik 7.5 hp
Område Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial
2. redogöra för sambanden mellan byggprodukter, farliga ämnen och dess påverkan på hälsa
och miljö
3. tolka och redogöra för de tekniska krav samhället ställer på en byggnad
4. redogöra för byggnadstekniska principer och materialval för att uppfylla en byggnads
funktionskrav.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Byggnadskonstruktion 1 - Statik och hållfasthetslära 7.5 hp
Område Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. utföra beräkningar inom byggnadsstatik och hållfasthetslära
2. tillämpa beräkningsmetoder för plana kraftsystem
3. utföra beräkningar inom statiskt bestämda och statiskt obestämda byggnadskonstruktioner (bärverksdelar) tex. balkar, ramar, bågar
4. tillämpa handboksformler för att beräkna deformationer av bärverksdelar
5. utföra elasticitetsteoretiska beräkningar för drag, tryck, böjning och knäckning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Byggnadens energisystem I 7.5 hp
Område Byggnadsteknik, Energisystem

Syftet med denna kurs är att ge de tekniska och fysikaliska kunskaper som är nödvändiga för utformning och principer för dimensionering av de tekniska installationerna för byggnaders klimatisering. Därtill syftar kursen till att ge kunskap om hur de tekniska systemen påverkar byggnadsplanens utformning ifråga om placering och utrymmeskrav.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Byggprocessen, organisation och styrning 7.5 hp
Område Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva byggprocessen från kundbehov till kundtillfredsställelse samt urskilja delprocesser, aktiviteter, beslutspunkter och leveranser i processen
2. beskriva olika aktörers funktion och ansvar i byggprocessen
3. diskutera och motivera styrning av byggprojekt mot uppsatta mål, med avseende på tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö
4. reflektera kring samhällets styrning av byggandet och dess påverkan på ett byggprojekt
5. redogöra för olika upphandlingsprocesser samt jämföra och föreslå lämpliga entreprenad- och ersättningsformer för olika typer av byggprojekt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Dataanalys och statistik för ingenjörer 7.5 hp
Område Matematik

Beskrivning av data med hjälp av tabeller, diagram och mått. Principer för datainsamling via experiment och via sampling. Samband mellan variabler som framgår av korstabeller, spridningsdiagram, linjär regression och korrelationsmått. Bedömning av inflytelserika mätvärden och andra omständigheter av betydelse för de slutsatser som kan dras. Begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande principer och lagar inom sannolikhetsläran.
Användning av sannolikhets-/täthets-funktioner och fördelningsfunktioner för vanliga diskreta och kontinuerliga sannolikhetsvariabler. Begreppen väntevärde, varians, kovarians och korrelation.

Begrepp och metoder för hypotesprövning och inferens om vanliga kontinuerliga och diskreta fördelningar och deras parametrar. Fördelningsdiagram och principer för normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen.

Introduktion till statistisk kvalitetsstyrning: Faktorförsök, styrdiagram för medelvärde och variationsbredd.

Introduktion till regressionsanalys och tolkning av utskrifter från datorprogram.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Byggnadskonstruktion 2 - bärverksdelar 7.5 hp
Område Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. dimensionera bärande element (bärverksdelar) i byggnader, såsom balkar och pelare i betong, stål samt trä
2. tillämpa gällande regelverk för byggnadskonstruktioner
3. välja bärande system och material för bärverksdelar
4. undersöka och utvärdera deformationer
5. beskriva byggnadskonstruktörens arbetssätt och konstruktionsprinciper.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Byggnaders gestaltning och detaljprojektering 7.5 hp
Område Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa aktuella funktionskrav i lagstiftning och standarder, särskilt de som berör utformning, tillgänglighet och säkerhet i BBR (Boverkets Byggregler)
2. utarbeta ett underlag för upprättande av ett byggnadsprogram
3. tillämpa nya och tidigare förvärvade kunskaper inom byggnaders gestaltning i en projektuppgift
4. väga samman olika intressen såsom beställarkrav, myndighetskrav och funktionskrav vid projektering
5. utarbeta förslag till gestaltning av olika typer av volymer för hela och delar av byggnader
6. identifiera vanliga arkitekturteoretiska termer och begrepp
7. upprätta ritningar som visar förståelse för tredimensionellt tänkande
8. upprätta ritningar som visar förståelse för detaljprojektering
9. kommunicera förslag i tal skrift, ritning och bild
10. redogöra för färgsättningens grunder
11. utföra projektering av handlingar i grupp.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Byggnaders arkitektoniska utformning och tillgänglighet i samband med ändring 7.5 hp
Område Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera och identifiera byggnadsstilar från olika arkitekturhistoriska stilepoker
2. beskriva äldre epokers byggnadsteknik
3. identifiera arkitektoniska termer och byggnadselement
4. bedöma äldre byggnaders värdebärande och konstnärliga egenskaper med syfte att i samband med ändring kunna göra en korrekt avvägning av vad som ska rivas, bevaras respektive kompletteras
5. redogöra för aktuell lagstiftning som berör ändring och bevarande av byggnad
6. analysera kraven på tillgänglighetsanpassning av äldre byggnader
7. upprätta ritningar som visar grundläggande förståelse för projektering av byggnader vid ändring
8. kommunicera förslag i tal, skrift, ritning och bild.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för Byggnadsingenjörsprogrammet 22.5 hp
Område Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. identifiera, formulera och planera ett självständigt arbete genom att tillämpa vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder och angreppssätt
2. tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på ett självständigt arbete
3. redogöra för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som berör huvudområdet
4. söka, bearbeta och analysera relevant information samt dra slutsatser med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
5. beakta olika intressen och krav på ett sätt som verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle
6. författa en vetenskaplig rapport och muntligt redovisa innehållet
7. granska, värdera och diskutera ett annat likvärdigt examensarbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Byggnadskonstruktion 3 - bärverk 7.5 hp
Område Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. dimensionera bärande stommar (bärverk) i byggnader i betong, murverk, stål och trä inkl. grundkonstruktioner
2. tillämpa gällande regelverk för byggnadskonstruktioner
3. välja bärande system och material för bärverk
4. skapa och hantera byggnadskonstruktörens dokument
5. redogöra för byggnadskonstruktörens arbetsmetoder och konstruktionsprinciper.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)