Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Dataanalys och statistik för ingenjörer 7.5 hp
Område Matematik

Beskrivning av data med hjälp av tabeller, diagram och mått. Principer för datainsamling via experiment och via sampling. Samband mellan variabler som framgår av korstabeller, spridningsdiagram, linjär regression och korrelationsmått. Bedömning av inflytelserika mätvärden och andra omständigheter av betydelse för de slutsatser som kan dras. Begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande principer och lagar inom sannolikhetsläran.
Användning av sannolikhets-/täthetsfunktioner och fördelningsfunktioner för vanliga diskreta och kontinuerliga sannolikhetsvariabler. Begreppen väntevärde, varians, kovarians och korrelation.

Begrepp och metoder för hypotesprövning och inferens om vanliga kontinuerliga och diskreta fördelningar och deras parametrar. Fördelningsdiagram och principer för normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen.

Introduktion till statistisk kvalitetsstyrning: Faktorförsök, styrdiagram för medelvärde och variationsbredd.

Introduktion till regressionsanalys och tolkning av utskrifter från datorprogram.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 2
Optik och vågrörelselära 7.5 hp
Område Fysik

Optiska och andra elektromagnetiska vågor används inom många vetenskaper och i mängder av tekniska tillämpningar. I kursen ingår det elektromagnetiska spektrumet, grunderna för vågors utbredning och olika optiska fenomen, särskilt det som är relevant för tillämpningar inom lantmäteri, t.ex. GPS-mätning, fotogrammetri, fjärranalys och laserskanning

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Flervariabelanalys för civilingenjörer 7.5 hp
Område Matematik

Kursen Flervariabelanalys för civilingenjörer är en fortsättning på kursen Envariabelanalys för civilingenjörer och behandlar grundläggande differential- och integralkalkyl av funktioner i flera variabler, vilket är en nödvändig förutsättning för fortsatta studier inom matematik och natur- och teknikvetenskap. Kursen inkluderar vektoranalys vilket är ett huvudmoment inom fältteorin, hållfasthetslära och mekanik med tillämpningar inom olika ingenjörsämnen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)