Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Dataanalys och statistik för ingenjörer 7.5 hp
Område Matematik

Beskrivning av data med hjälp av tabeller, diagram och mått. Principer för datainsamling via experiment och via sampling. Samband mellan variabler som framgår av korstabeller, spridningsdiagram, linjär regression och korrelationsmått. Bedömning av inflytelserika mätvärden och andra omständigheter av betydelse för de slutsatser som kan dras. Begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande principer och lagar inom sannolikhetsläran.
Användning av sannolikhets-/täthetsfunktioner och fördelningsfunktioner för vanliga diskreta och kontinuerliga sannolikhetsvariabler. Begreppen väntevärde, varians, kovarians och korrelation.

Begrepp och metoder för hypotesprövning och inferens om vanliga kontinuerliga och diskreta fördelningar och deras parametrar. Fördelningsdiagram och principer för normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen.

Introduktion till statistisk kvalitetsstyrning: Faktorförsök, styrdiagram för medelvärde och variationsbredd.

Introduktion till regressionsanalys och tolkning av utskrifter från datorprogram.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 2
Optik och vågrörelselära 7.5 hp
Område Fysik

Optiska och andra elektromagnetiska vågor används inom många vetenskaper och i mängder av tekniska tillämpningar. I kursen ingår det elektromagnetiska spektrumet, grunderna för vågors utbredning och olika optiska fenomen, särskilt det som är relevant för tillämpningar inom lantmäteri, t.ex. GPS-mätning, fotogrammetri, fjärranalys och laserskanning

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Flervariabelanalys för civilingenjörer 7.5 hp
Område Matematik

Kursen Flervariabelanalys för civilingenjörer är en fortsättning på kursen Envariabelanalys för civilingenjörer och behandlar grundläggande differential- och integralkalkyl av funktioner i flera variabler, vilket är en nödvändig förutsättning för fortsatta studier inom matematik och natur- och teknikvetenskap. Kursen inkluderar vektoranalys vilket är ett huvudmoment inom fältteorin, hållfasthetslära och mekanik med tillämpningar inom olika ingenjörsämnen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Årskurs 4

Termin 1
Avancerad applikationsutveckling för GIS 15 hp
Område Geospatial informationsvetenskap

Programutveckling för datainsamling från GIS-databaser och webbtjänster
Automatiserad behandling/transformation av komplexa GIS-data
Automatiserad extraktion av sammanfattningsmått, deskriptiv statistik och rumsliga egenskaper
Utveckling av applikation för automatiserad datainsamling, extraktion och presentation inom ett utvalt tillämpningsområde
Analys av metoder inom samhällsrelaterade GIS-lösningar
Visualisering av GIS-information

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Geodetisk infrastruktur 7.5 hp
Område Lantmäteriteknik

Det hållbara samhällets behov av geodetisk infrastruktur för lägesrelaterade aktiviteter
Stat, kommuner och andra aktörers ansvar för geodetisk infrastruktur
Svenska och internationella geodetiska referenssystem (geodetiska datum) och deras samband
Svenska regelverk för geodetisk infrastruktur, samt EU-direktivet för infrastruktur för geodata (Inspire)
Tredimensionella koordinattransformationer
Enkel transformation mellan medelmeridianer i SWEREF 99
Statisk GNSS–mätning för stomnät och precise point positioning (PPP)
Stödsystem till GNSS
Sfärisk trigonometri på en sfärisk jordmodell med övergång till ellipsoidisk jordmodell
Astronomiska koordinatsystem
Tidsystem, tidmätning och tidsskalor av betydelse för geodetisk infrastruktur
Jordens rotationsaxels rörelser – precession, nutation och poldrift
Geodynamikens betydelse för geodetiska referenssystem – kontinentaldrift, landhöjning och tidjord
Tyngdkraft – geoidens och geoidmodellers definition och betydelse för referenssystem i höjd
IERS:s (International Earth Rotation and Reference Systems Service) ansvar för internationella geodetiska referenssystem

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär analys och tidsserieanalys 7.5 hp
Område Matematik

Signaler och linjära system
Fourierserier och fouriertransformen
Ortogonala baser
Stokastiska processer, autokorrelation
Effekttäthetspektrum, periodogram
Överföringsfunktioner och faltningar
Modeller för brus
Design av filter

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Tekniska system i ett hållbart samhälle 7.5 hp
Område Miljöteknik, Miljövetenskap

Stadens och den bebyggda miljöns tekniska system, t.ex. energi, transporter, vatten- och avlopp, avfall samt grönstruktur
Tekniska systems koppling till en hållbar resursanvändning och restprodukthantering
Olika systems integrering för ökad miljönytta, människans samspel med dessa och förhållandet till naturvärden
Miljöteknikens roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle
Grundläggande begrepp och terminologi inom miljöteknik
Systemanalys och miljösystemanalytiska verktyg
Integrering av tekniska system idag och i framtiden

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 5

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)