Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Dataingenjör 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Programmeringsmetodik 7.5 hp
Område Datavetenskap

I den här kursen lär du dig grunderna i programmeringsspråket Java och du får öva dig i att lösa problem och designa dina lösningar utifrån ett objektorienterat synsätt med beprövad metodik. I kursen ingår utformning av grafiska användargränssnitt och grunderna i händelsedriven programmering. Du får även lära dig att använda integrerade utvecklingsverktyg så att du enkelt kan testa och debugga dina program. Du får här de nödvändiga grundkunskaperna för att kunna börja programmera på egen hand eller gå vidare till mer avancerade programmeringskurser.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ingenjörsportfolio I 1 hp

Kursen är den första av två programövergripande kurser som syftar till att säkerställa att studenten har uppnått tillfredsställande nivå och progression på generella kvaliteter man kan förvänta sig av en ingenjör. Detta inkluderar (men begränsas ej till) s.k. mjuka mål, det vill säga skrivkunnighet, förmåga att söka och tillgodogöra sig relevant information, etiska och miljömässiga frågeställningar samt frågor om hållbar utveckling.
Kursen rekommenderas starkt och ger goda förutsättningar att nå de kunskaper och färdigheter som krävs för att få påbörja examensarbetet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Datorsystem 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen syftar till att ge en bred bas för vidare studier inom Datavetenskap genom att beröra en stor mängd olika områden som alla har data och datorer som gemensam nämnare. Allt från hur själva datorn och dess komponenter är konstruerade via operativsystem och nätverk till Internet och webbsidor. Även mobila system, som exempelvis Androidtelefoner och hur utveckling av mjukvara går till, berörs. Kursen tar dessutom upp lagar och regler samt gränssnittsdesign.
Vissa laborativa moment har fördel av kunskaper inom programmering men inte som absolut krav.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Elektrisk kretsteori 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och instrumentering inom ellära.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Introduktion till virtualisering och molntjänster 7.5 hp
Område Datavetenskap

Virtualisering och molntjänster är idag viktiga koncept inom datavetenskap. Utveckling inom näringslivet går mot att överge egen hårdvara och i stället köpa tjänster och resurser när behov uppstår.
Kursen ger en introduktion till hur system kan virtualiseras och tekniken bakom. Dessutom tittar vi på några olika typer av molntjänster och deras för- respektive nackdelar, inklusive frågeställningar om lagar runt datalagring och hur detta kan bli en viktig faktor vid molnlagring.
Kursen är till stora delar laborativ varvid förkunskaper inom operativsystem och hårdvara samt grundläggande programmering behövs.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Inbyggda system 7.5 hp
Område Elektronik

Orientering om mikrokontrollers, grundläggande C-programmering, analog anpassning till mikrokontroller, seriella kommunikationsprotokoll, periferienheter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Databasteknik 7.5 hp
Område Datavetenskap

Efter genomförd kurs skall du ha god förståelse för vad en databas respektive databashanterare är, äga kännedom om på marknaden förekommande databaser med avseende på struktur, användningsområden och verktyg samt ha förståelse för datamodellering och databasdesign. Vidare skall du ha kunskap om ANSI-SPARC arkitekturen, ha praktisk kunskap i användandet av OODBMS samt ha kunskap om arkitekturer och modellering för datalager (Data Warehouse).

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ingenjörsportfolio II 1 hp

Kursen är den andra av två programövergripande kurser som syftar till att säkerställa att studenten har uppnått tillfredsställande nivå och progression på generella kvaliteter man kan förvänta sig av en ingenjör. Detta inkluderar (men begränsas ej till) s.k. mjuka mål, det vill säga skrivkunnighet, förmåga att söka och tillgodogöra sig relevant information, etiska och miljömässiga frågeställningar samt frågor om hållbar utveckling.
Kursen rekommenderas starkt och ger goda förutsättningar att nå de kunskaper och färdigheter som krävs för att få påbörja examensarbetet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Objektorienterad design och programmering 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen fördjupar och utvidgar kunskapen som du förvärvade i kursen Programmeringsmetodik. Du lär dig objektorienterad design av mjukvarusystem och dess implementering med hjälp av programmeringsspråket Java. Föreläsningarna behandlar teori av objektorientering och egenskaper av programmeringsspråket Java relaterade till objektorientering såsom arv, polymorfi och generiska klasser. Dessutom behandlas modelleringsspråket UML som verktyg i designprocessen och det ges en introduktion i de mest brukliga designmönstren. Laborationer och ett avslutande projektarbete ger dig möjligheten att praktiskt använda och fördjupa dina kunskaper.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Klientutveckling på mobila enheter 7.5 hp
Område Datavetenskap

Många tjänster, både offentliga och privata, utförs idag genom att vi själva får logga in på någon hemsida och utföra eller beställa de tjänster vi vill ha. Detta kräver en internetansluten dator, surfplatta eller smartphone. Dock bli det vanligare och vanligare att man via sin smartphone laddar ned en specialiserad app där vi på ett mycket smidigt sätt kan utföra de saker vi vill ha gjort. Det finns idag en app för i princip alla populära tjänster på nätet, allt från bankärenden och skattefrågor till uppspelning av streamad film och musik.

Denna kurs introducerar studenten till skapandet av appar i operativsystemet Android där vi, utöver själva ramverket och vedertagna programmeringsmetoder, fokuserar på att våra appar skall kunna hämta distribuerat data från olika källor och att vi skall kunna spara och behandla data lokalt på telefonen bl.a. via den inbyggda databasmotorn i Android. Mediafiler, inbyggda sensorer och grundläggande användardesign är också saker som gås igenom.

Kursen vänder sig främst till dig som redan har grunder i Javaprogrammering (krav) och har viss kunskap om databaser och distribuering av data via nätet (ej krav) men ännu inte prövat på att programmera appar på Androidsystemet. Kursen är alltså inte en nybörjarkurs i Javaprogrammering utan förutsätter grundläggande kunskaper om Java och objektorienterad programmering.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Algoritmer och datastrukturer I 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur man på ett strukturerat sätt konstruerar program genom att bygga ihop självständiga moduler som har väl avgränsade uppgifter. Under kursen får du erfarenhet av både användning och implementation av olika algoritmer och abstrakta datatyper, och du utvecklar förmågan att välja mellan olika algoritmer och datastrukturer utifrån de förutsättningar som gäller för ett givet problem. I kursen introduceras grundläggande abstrakta datatyper som listor, stackar, köer, prioritetsköer, binära träd och tabeller. Du får bland annat studera operationer för insättning respektive borttagning av element i de nämnda datastrukturerna, liksom algoritmer för sökning och sortering.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Programvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara 15 hp
Område Datavetenskap

Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter i hur moderna mjukvarusystem utvecklas, testas och underhålls. Fristående, webbaserade och mobila miljöer behandlas, liksom olika teknologier när det gäller arkitektur och integration. Hur testning av mjukvara kan planeras och genomföras för att säkerställa kvaliteten, är andra moment som tas upp. Även system för hantering av ett mjukvarusystems innehåll samt versionshantering ingår i kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Introduktion till datakommunikation 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen ger den studerande både praktisk och teoretisk kunskap om hur datornät byggs upp och vidareutvecklas. Studenten lär sig hur olika typer av datornät fungerar med varandra för att göra det möjligt att komma åt standardiserade nätverksbaserade tjänster i skiftande miljöer. Genom praktiska övningar och laborationer får studenten erfarenhet av aktuella problemställningar inom området.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Dataanalys och statistik för ingenjörer 7.5 hp
Område Matematik

Beskrivning av data med hjälp av tabeller, diagram och mått. Principer för datainsamling via experiment och via sampling. Samband mellan variabler som framgår av korstabeller, spridningsdiagram, linjär regression och korrelationsmått. Bedömning av inflytelserika mätvärden och andra omständigheter av betydelse för de slutsatser som kan dras. Begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande principer och lagar inom sannolikhetsläran.
Användning av sannolikhets-/täthets-funktioner och fördelningsfunktioner för vanliga diskreta och kontinuerliga sannolikhetsvariabler. Begreppen väntevärde, varians, kovarians och korrelation.

Begrepp och metoder för hypotesprövning och inferens om vanliga kontinuerliga och diskreta fördelningar och deras parametrar. Fördelningsdiagram och principer för normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen.

Introduktion till statistisk kvalitetsstyrning: Faktorförsök, styrdiagram för medelvärde och variationsbredd.

Introduktion till regressionsanalys och tolkning av utskrifter från datorprogram.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Datavisualisering - Design och konstruktion 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen behandlar egenskaper hos människans visuella perception med kopplingar till grafiska riktlinjer och design. Begrepp inom datorgrafik introduceras på en nivå relevant för kursen. 3D tekniker för visuell mappning och avbildning av olika typer av data (t.ex. skalär, vektor, matris) tas upp samt interaktiva tekniker inom visualisering. Vidare behandlar kursen analys av datamängder och lämpliga sätt att visualisera data, där utvalda visualiseringar konstrueras genom programmering i grafiska utvecklingsmiljöer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Avancerad webbutveckling med ramverk 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursens innehåll:
Grunder i HTML, CSS och Javascript
Ramverk för utveckling av webbaserade system
Vanliga kopplingssätt mot back-end system som databaser, serverlösningar och externa webbtjänster
Användargränssnitt och interaktionsdesign samt responsiva sidor
Testning och testsystem av webblösningar
Byggsystem, stilmallskompilering (CSS compilation), optimering samt dokumentation

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Datakommunikation och IT-säkerhet 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen tar upp säkerhetsfrågor i samband med kommunikation i datornät. Olika säkerhetsrisker, hotbilder och säkerhetsprinciper behandlas, liksom krypteringsmetoder, dataetik och datajuridik. Ämnen som också tas upp i kursen är olika typer av attacker såsom datavirus, trojaner, spam och phishing.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Datorgrafik på mobila enheter 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen handlar om datorgrafik i betydelsen 'representation, bearbetning och visualisering av geometriska modeller'.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Projektkurs inom datavetenskap 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen ger studenter en möjlighet att via ett projektarbete i grupp fördjupa sig inom ett intressant område i datavetenskap. Projektet skall genomföras på ett så professionellt sätt som möjligt och målsättningen är att skarpa projekt från externa aktörer skall användas.
Då andra närliggande ingenjörsprogram också har projektbaserade kurser samtidigt kan eventuellt större projekt genomföras tillsammans med studenter från andra program.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande för dataingenjörer 7.5 hp
Område Datavetenskap

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna inför examensarbetet. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskaplig litteraturstudie och skrivandet av en litteraturöversikt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Objektorienterad design och programmering II 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen bygger vidare på Objektorienterad design och programmering och ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper. Nya koncept är bland annat: designmönster, destruktorer, dynamisk minneshantering, pekare, operatoröverlagring, generiska algoritmer, templates, multipelt arv, generiska standardbibliotek, sockets, RMI och trådsynkronisering. Ett antal miniprojekt och ett avslutande utvecklingsprojekt har avsikten att ge goda praktiska färdigheter. Språken Java och C++ används.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Datavetenskap 15 hp
Område Datavetenskap

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. Därför skall studenten inom ramen för kursfordringarna om 180 hp ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Det är önskvärt, men inte nödvändigt, att arbetet utförs hos en extern uppdragsgivare.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)