Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Programmeringsmetodik 7.5 hp
Område Datavetenskap

I den här kursen lär du dig grunderna i programmeringsspråket Java och du får öva dig i att lösa problem och designa dina lösningar utifrån ett objektorienterat synsätt med beprövad metodik. I kursen ingår utformning av grafiska användargränssnitt och grunderna i händelsedriven programmering. Du får även lära dig att använda integrerade utvecklingsverktyg så att du enkelt kan testa och debugga dina program. Du får här de nödvändiga grundkunskaperna för att kunna börja programmera på egen hand eller gå vidare till mer avancerade programmeringskurser.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Datorsystem 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen syftar till att ge en bred bas för vidare studier inom Datavetenskap genom att beröra en stor mängd olika områden som alla har data och datorer som gemensam nämnare. Allt från hur själva datorn och dess komponenter är konstruerade via operativsystem och nätverk till Internet och webbsidor. Även mobila system, som exempelvis Androidtelefoner och hur utveckling av mjukvara går till, berörs. Kursen tar dessutom upp lagar och regler samt gränssnittsdesign.
Vissa laborativa moment har fördel av kunskaper inom programmering men inte som absolut krav.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Geografisk informationsteknik 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om geografisk informationsteknik vad avser teknik och användningsområden samt att ge en introduktion till fjärranalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Utveckling av distribuerade GIS 15 hp
Område Datavetenskap

I kursen får du kunskaper om livscykeln för ett IT-system samt olika modeller för systemutvecklingsprocessen och dess centrala arbetsflöden. Du lär dig att beskriva och värdera vanligt förekommande arkitekturer för IT-system, med betoning på webbapplikationer och Geografiska Informationssystem (GIS). I kursen ingår ett projektarbete där du kommer att använda en objektorienterad systemutvecklingsmetodik och språk för såväl server- som klientsidan för att utveckla en dynamisk webbapplikation som har en kartkomponent och/eller annat GIS-inslag. I kursen får du även kunskaper om centrala begrepp inom området Människadatorinteraktion (MDI) samt möjlighet att tillämpa grundläggande MDI-principer för att värdera användarvänligheten hos en befintlig webbapplikation.

Kursen kan ges på olika tekniska plattformar, till exempel Ruby on Rails eller Java servlets och Java Server Pages (JSP) på Google App Engine. Baserat på valet av plattform kommer specifika tekniker för server- respektive klientsidan och GIS-komponenter att ingå i kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
GIS-systemering och databaser 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursens mål är att ge dig teoretisk och praktisk kunskap om hur man utvecklar ett informationssystem till stöd för GIS. Detta innebär att du lär sig behärska metoder för verksamhetsanalys, funktionsanalys och dataanalys inom GIS applikationer. Vidare skall du praktiskt lära dig att omsätta en systemmodell till ett fungerande datasystem. Detta görs genom att använda ett datahanteringssystem där ett databasorienterat system byggs med användarvänliga rutiner för in- och utmatning av data och uppdatering av GIS databasen sker via ArcGis.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
GIS raster/vektor 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur GIS fungerar, både i teori och praktik. De ämnen som behandlas omfattar bland annat datainsamling i raster- och vektormiljöer, integrering och konvertering av olika typer av spatiala data, editering och uppdateringsmetoder, raster- och vektoranalyser, digital höjdmodellering samt grafisk presentation av analysresultat. Observera att kursen inte kan tillgodoräknas samtidigt med GIT in Land management.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Objektorienterad design och programmering 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen fördjupar och utvidgar kunskapen som du förvärvade i kursen Programmeringsmetodik. Du lär dig objektorienterad design av mjukvarusystem och dess implementering med hjälp av programmeringsspråket Java. Föreläsningarna behandlar teori av objektorientering och egenskaper av programmeringsspråket Java relaterade till objektorientering såsom arv, polymorfi och generiska klasser. Dessutom behandlas modelleringsspråket UML som verktyg i designprocessen och det ges en introduktion i de mest brukliga designmönstren. Laborationer och ett avslutande projektarbete ger dig möjligheten att praktiskt använda och fördjupa dina kunskaper.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Klientutveckling på mobila enheter 7.5 hp
Område Datavetenskap

Många tjänster, både offentliga och privata, utförs idag genom att vi själva får logga in på någon hemsida och utföra eller beställa de tjänster vi vill ha. Detta kräver en internetansluten dator, surfplatta eller smartphone. Dock bli det vanligare och vanligare att man via sin smartphone laddar ned en specialiserad app där vi på ett mycket smidigt sätt kan utföra de saker vi vill ha gjort. Det finns idag en app för i princip alla populära tjänster på nätet, allt från bankärenden och skattefrågor till uppspelning av streamad film och musik.

Denna kurs introducerar studenten till skapandet av appar i operativsystemet Android där vi, utöver själva ramverket och vedertagna programmeringsmetoder, fokuserar på att våra appar skall kunna hämta distribuerat data från olika källor och att vi skall kunna spara och behandla data lokalt på telefonen bl.a. via den inbyggda databasmotorn i Android. Mediafiler, inbyggda sensorer och grundläggande användardesign är också saker som gås igenom.

Kursen vänder sig främst till dig som redan har grunder i Javaprogrammering (krav) och har viss kunskap om databaser och distribuering av data via nätet (ej krav) men ännu inte prövat på att programmera appar på Androidsystemet. Kursen är alltså inte en nybörjarkurs i Javaprogrammering utan förutsätter grundläggande kunskaper om Java och objektorienterad programmering.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
GIS-applikationsutveckling 10 hp
Område Datavetenskap

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för GIS-applikationer och deras olika användningsområden
2. utveckla och anpassa en GIS-applikation
3. implementera och förvalta en GIS-databas
4. utveckla en applikation med hjälp av ArcObjects och ett objektorienterat språk, samt kunna använda Pythonscript för samma ändamål
5. söka och sortera data som är nödvändiga för en GIS-applikation
6. orientera sig i ArcObjects-modellen och använda de vanligaste gränssnitten
7. i projektform utveckla en GIS-applikation för att lösa ett geografiskt bundet problem inom ett företag eller en verksamhet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Algoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur man använder och implementerar algoritmer och datastrukturer som lämpar sig för att behandla geografisk data. Som exempel kan nämnas metoder för att hitta kortaste vägen mellan två punkter i ett nätverk eller för att
konvertera vektor- till rasterdata.

Under kursen får du även erfarenhet av både användning och implementation av olika grundläggande algoritmer och abstrakta datatyper, och du utvecklar förmågan att välja mellan olika algoritmer och datastrukturer. En introduktion i algoritmanalys hjälper dig att fatta ett beslut utifrån de förutsättningar som gäller för ett givet problem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
SDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur 10 hp
Område Geomatik, Datavetenskap

Kursens innehåll:
EU-direktiven INSPIRE och PSI samt svenska lagar och förordningar
Orientering av portallösningar såsom Geodataportalen
Tekniska lösningar för söktjänster, visningstjänster, nedladdningstjänster, transformationstjänster, förbindelsetjänster samt validering och test av tjänster

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Fjärranalys och GIS-analys i land management 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Syftet med denna kurs är att träna studenten i satellitbildstolkning och analys samt att kunna tillämpa avancerade GIS-analyser på resultaten från satellitbildsanalysen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Bildbehandling med tillämpningar mot geodata 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen syftar till att ge kunskap och praktisk användning inom digital bildbehandling. Speciell fokus kommer att ligga i hanteringen av geodata, raster. Man lär sig analysera en digital bild, skapa bildförbättringsfunktioner och extrahera olika objekt. Automatisk behandling prioriteras. Matlab används som verktyg för att skapa bildbehandlingsskript.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete i datavetenskap 15 hp
Område Datavetenskap

Examensarbetet skall ge dig färdighet i självständigt arbete samtidigt som det skall ge dig fördjupade kunskaper inom ett område i datavetenskap. Arbetet dokumenteras i form av en uppsats som presenteras och försvaras vid en offentlig examination.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)