Kurser inom programmet

Programnamn

Ekonomprogrammet 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Handelsrättslig översiktskurs 15 hp

Kursen inleds med ett avsnitt i allmän rättslära och juridisk metod samt förhållandet mellan nationell rätt och EG-rätt. Vidare behandlas personrätt, allmän förmögenhetsrätt, särskild förmögenhetsrätt, familjerätt, förvaltningsrätt samt straff- och processrätt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ledarskap och Organisation A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen handlar om interaktionen mellan människor i organisationer. Särskild vikt läggs vid hur olika typer av idéer introduceras och sprids i organisationer.

Kursens syfte är att
• ge en introduktion till organisationsteoretiska frågeställningar
• skapa en grundläggande förståelse för individens och gruppens roller i olika organisationsformer

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Marknadsföring A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Vad är det som gör just dig unik?

Marknadsföring är mer än bara försäljning. Först måste du veta vem du vänder dig till och hur du vill uppfattas - det handlar om att bygga ett varumärke! Det handlar även om strategier för produktutveckling, prissättning och distribution. Dessutom gäller det att föra ut sitt budskap i rätt kanaler!

Den här kursen ger grundläggande kunskap om begrepp, teman och modeller inom marknadsföringen. Den ger dessutom förståelse för ett marknads- och samhällsorienterat synsätt. Det är ju inte bara företag som arbetar med marknadsföring, det blir även allt viktigare för frivilligorganisationer och myndigheter.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Externredovisning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter och förståelse rörande affärsredovisning såsom löpande bokföring och bokslut. Kursen skall även ge förmåga att utföra bokslutsarbete samt att förstå vilka effekter på resultat och ställning diverse bokslutspolitiska åtgärder kan ge. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för affärsredovisningens syften och problem samt dess reglering och utvecklingstendenser.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Dataanalys och statistik för ekonomer 15 hp

Kursen är avsedd för studerande med intresse för ekonomi och tillämpningsexempel väljs inom detta område. Efter kursen skall studenten kunna

- statistiska principer och tekniker för att samla in data via enkät, experiment och offentliga databaser - färdigställa sådana datamängder för analys med hjälp av statistisk programvara
- beskriva, analysera och tolka data och relationer mellan variabler
- begreppen slump, sannolikhet, slumpvariabel och sannolikhetsfördelning samt grundläggande lagar som beskriver dem
- beräkna den statistiska osäkerheten för stickprovsmedelvärden och -proportioner och kunna göra utsagor om dessa.
- metoder att dra slutsatser ur stickprov grundade på statistisk metodik och förutsättningar för det
- formulera och testa statistiska hypoteser i vanligt förekommande situationer
- formulera, genomföra och analysera beräkningar och prognoser med olika regressionsmodeller
- kunna använda enklare prognosmetoder för att skriva fram tidsserier

De studerande uppnår också praktisk färdighet i att med hjälp av statistikprogramvara tillämpa dessa principer och tekniker samt färdighet att manuellt lösa problem baserade på små dataset. Kursen ger också övning i att presentera och kritiskt granska statistiska undersökningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrningsområdet. Centrala moment är budgetering, kalkylering och resultatplanering. Kursen ger en grundläggande förmåga att tillämpa metoder och modeller inom dessa områden samt ger en förståelse för dess betydelse och roll i företag/organisationer. Studenten skall även lära sig att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt gentemot styrmetoder och styrmodeller.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Ledarskap och organisation B 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen fokuserar på lärandeprocesser och interaktion.
Motivation, kommunikation samt gruppen och individens roll diskuteras utifrån ett förändringsperspektiv.
Studenten förväntas ta sig an praktiska problem genom att tillämpa de teoretiska kunskaperna.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och coaching. Deltagande i kursmoment kan efter beslut av kursansvarig lärare vara obligatoriskt. Vissa moment kan integreras med andra kurser i grundläggande företagsekonomi.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Mikroekonomi med tillämpningar 15 hp
Område Nationalekonomi

I kursen ställs krav på goda kunskaper i matematik och statistik. De studenter som söker kursen som en fristående kurs bör betänka dessa krav på förkunskaper.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Marknadsföring B 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Den som kan analysera en marknad och andra interna/externa faktorer har ett försprång gentemot konkurrenterna. Används dessa kunskaper på rätt sätt så är vägen till framgång spikrak!

Kursen fokuserar på strategisk marknadsplanering och lyfter fram förnyelsens roll. I fokus också framtidsaspekter och strategiska val. Inom ramen för kursen får du möjlighet att praktiskt tillämpa teoretiska modeller på valfritt caseföretag i syfte att föreslå framtida vägval.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Externredovisning B 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen behandlar olika typer av metoder som genererar kvantitativ information och som kan utgöra beslutsunderlag. Centralt är att diskutera betydelsen av balansräkningens aktivsida för maximering av företagets värde. Här lyfts investeringsbeslutens betydelse fram och sambandet mellan risk och avkastningskrav belyses. Även nödvändigheten av att hålla rörelsekapitalet på en rimlig nivå behandlas. Under kursens gång diskuteras även finansiella nyckeltal såsom likviditet, soliditet, lönsamhet och effektivitet.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Första delen i denna kurs presenterar traditionella modeller som är utvecklade för att sortera och kategorisera olika typer av styrning. Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning. Det görs kopplingar till tidigare kurser på grundvinån där olka styrtankar och styrverktyg presenterats.
I andra delen diskuteras kring styrning i olika miljöer och sammanhang som tex. i offentlig verksamhet och i tjänsteföretag. På en övergripande nivå diskuteras kring den historiska utvecklingen av verksamhetsstyrning. Speciell tonvikt läggs vid den sk "relevance lost" debatten. Även frågor kring en mer informell styrning diskuteras.
Tredje delen handlar om att tillämpa kunskap från delarna ovan. Studenterna genomför i grupper om 2-3 personer fallstudier som mynnar ut i att styrningen i en verksamhet utförligt beskrivs och förklaras.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Financial Management C 7.5 hp
Område Företagsekonomi

This course takes on the perspective of the financial managers of firms, and provides an up-to-date coverage of issues, problems, and opportunities concerning the financial environment firms are operating in. The student will learn tools of analysis in order to understand and analyze investment and financial decisions of the firm, and how those decisions affect the value of the firm. For more information please visit www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Redovisningsteori C 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Under kursens gång diskuteras de två frågorna ”hur bör redovisningen designas” och ”vad kan förklara den observerade redovisningsdesignen”. För att kunna besvara de två frågorna görs en genomgång av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier samt aktuell redovisningsforskning. För att kunna besvara frågan ”hur bör redovisningen designas” diskuteras först vem/vilka som är redovisningens främsta användare. Sedan presenteras ett antal teorier/idéer, exempelvis IASB:s konceptuella ramverk, som gör anspråk på att kunna besvara ”hur”-frågan. Nästa steg är att med hjälp av olika deskriptiva teorier, exempelvis positive accounting theory, försöka förklara och förutsäga det observerade beteendet hos redovisningens producenter.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ekonomi - och verksamhetsstyrning C 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment. Syftet är att ge konkret kunskap om hur olika styrtankar/styrverktyg kan tillämpas i verksamheter.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Externredovisning C 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen behandlar värderingsproblem inom extern redovisning utifrån såväl ett teoretiskt som ett tillämpat perspektiv. Lagstiftning, råd, anvisningar och rekommendationer relateras dels till konkreta tillämpningssituationer och dels till en referensram av mer generella regler. Kursen ger en fördjupad förståelse för och tolkning av finansiell information genom finansiell analys. Koncernredovisning och miljö- och hållbarhetsredovisning ingår också i kursen.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Metodkurs företagsekonomi C 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Målet med kursen är att den studerande efter fullgjord kurs ska kunna

- identifiera företagsekonomiska problem som kräver metodkunskaper för analys och beslut
- förklara innebörden av begreppen vetenskaplig kunskap och metod och skillnaden i i andra typer av kunskaper och metoder
- föreslå relevanta och valida metoder för datainsamling för olika företagsekonomiska problem
- beskriva och kritiskt diskutera utrednings- och forskningsprocesser i termer av problem, problematisering, syfte, teoretisk referensram, metod, analys och slutsatser
- kritiskt granska metodansatsen i färdiga undersökningar samt presentera och försvara förslag till metodansats i en egen undersökning
- genomföra egen insamling av primär- och sekundärdata på ett reliabelt sätt.

Kursen genomförs integrerad med den studerandes examensarbeten och ingår därmed som en del av förberedelserna för det egna, självständiga arbetet (examensarbetet).

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp
Område Företagsekonomi

Kursen innebär att tillsammans med någon alternativt självständigt, skriva en uppsats som presenteras på examinerande seminarier samt att opponera på andras uppsatser. Därutöver krävs deltagande i ytterligare tre slutseminarier.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)