Sök

Kurser inom programmet

Utbildningen inleds med en större projektkurs där studenterna får lära dig grunder i projektmetodik samt grunderna i datorteknik och programmering. Därefter följer ett antal kurser inom främst elektronik och matematik för att ge en bra bas att stå på inför kommande kurser och också ett framtida yrkesliv inom området.

Programnamn

Elektroingenjör 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Programmeringsmetodik 7.5 hp
Område Datavetenskap

I den här kursen lär du dig grunderna i programmeringsspråket Java och du får öva dig i att lösa problem och designa dina lösningar utifrån ett objektorienterat synsätt med beprövad metodik. I kursen ingår utformning av grafiska användargränssnitt och grunderna i händelsedriven programmering. Du får även lära dig att använda integrerade utvecklingsverktyg så att du enkelt kan testa och debugga dina program. Du får här de nödvändiga grundkunskaperna för att kunna börja programmera på egen hand eller gå vidare till mer avancerade programmeringskurser.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Styrteknik med digitalteknik A 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen behandlar de komponenter utrustningar och metoder som används inom digitaltekniken och vid styrning och reglering av industriella processer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Elektrisk kretsteori 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och instrumentering inom ellära.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Introduktion till Linux och små nätverk 7.5 hp
Område Datavetenskap

Den här kursen riktar sig till dig som är nyfiken på operativsystemet Linux och hur man kan arbeta i Linux med att skapa små nätverk (hemma- och kontorsnätverk) med olika typer av servrar för t.ex. webb, streaming, multimedia, printrar och lagring. Kursen ger även en introduktion till IPV4, IPV6 och datorsäkerhet, t.ex. brandväggar. Vid kursstart får du ett instruktionshäfte som visar hur du laddar hem och installerar en Linuxdistribution. Kursen är indelad i ett antal lärmoduler. Varje modul är självinstruerande genom att nödvändig teori varvas med steg-för-steg-instruktioner, exempel och övningar. För att examineras på en modul ska du lösa en examinationsuppgift. Kursen avslutas med en nätbaserad tentamen med t.ex. flervalsfrågor. Via vår nätplattform får du tillgång till kursmaterial, feedback, diskussionsforum, frågor och svar. Det finns även möjlighet att hålla lektioner i realtid via e-möten. För att kunna genomföra kursen krävs datorvana samt tillgång till modern dator att installera och köra Linux på.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Inbyggda system 7.5 hp
Område Elektronik

Orientering om mikrokontrollers, grundläggande C-programmering, analog anpassning till mikrokontroller, seriella kommunikationsprotokoll, periferienheter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Objektorienterad design och programmering 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen fördjupar och utvidgar kunskapen som du förvärvade i kursen Programmeringsmetodik. Du lär dig objektorienterad design av mjukvarusystem och dess implementering med hjälp av programmeringsspråket Java. Föreläsningarna behandlar teori av objektorientering och egenskaper av programmeringsspråket Java relaterade till objektorientering såsom arv, polymorfi och generiska klasser. Dessutom behandlas modelleringsspråket UML som verktyg i designprocessen och det ges en introduktion i de mest brukliga designmönstren. Laborationer och ett avslutande projektarbete ger dig möjligheten att praktiskt använda och fördjupa dina kunskaper.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Differentialekvationer med tillämpningar 7.5 hp
Område Matematik

Kursen är en fortsättning och utvidgning av kurserna Linjär algebra 7,5 hp och Envariabelanalys 7,5 hp. Kursen skall befästa studentens kunskaper om ordinära differentialekvationer och färdighet i tillämpad matematik. I anslutning till studiet av differentialekvationer ges en fördjupning av grundläggande begrepp inom linjär algebra och i envariabelanalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Elektronik och mätteknik 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om komponenter, instrumentering, begrepp och metoder inom analog elektronik och elektrisk mätteknik, samt att ge goda laborativa färdigheter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Introduktion till datakommunikation 7.5 hp
Område Datavetenskap

Kursen ger den studerande både praktisk och teoretisk kunskap om hur datornät byggs upp och vidareutvecklas. Studenten lär sig hur olika typer av datornät fungerar med varandra för att göra det möjligt att komma åt standardiserade nätverksbaserade tjänster i skiftande miljöer. Genom praktiska övningar och laborationer får studenten erfarenhet av aktuella problemställningar inom området.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Reglerteknik 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och dynamiska egenskaper inom reglerteknik.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Kvalitetsstyrning I 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursens mål är att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder samt uppnår förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt.

Efter genomförd kurs förväntas studenten:
-ha grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder
-kunna tillämpa några vanliga metoder för kvalitets- och förbättringsarbete
-kunna redogöra för några vanliga modeller för kundtillfredsställelse
-ha förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt
-förstå grundläggande statistiska begrepp och kunna tillämpa enkla statistiska verktyg
-kunna kritiskt analysera olika angreppssätt i TQM

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Tillämpad Elektronik 7.5 hp
Område Elektronik

Kursens mål är att ge kunskaper om analoga elektroniksystem och dess tillämpningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Hydraulik och pneumatik 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tolka och utföra enklare hydraulikscheman
2. känna igen och föreslå olika komponenter vid konstruktion av hydrauliksystem
3. beräkna tryckförluster i hydraulik- och pneumatikledningar
4. dimensionera cylindrar, ventiler och slangar efter aktuella förhållanden
5. praktiskt kunna montera samman olika hydraulikkomponenter
6. redogöra för skillnaden mellan mobil och industriell hydraulik
7. tillämpa grundläggande styrtekniker.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Mätsystem 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter om automatiserade testsystem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Projektkurs i elektronik 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge en fördjupning inom någon del av elektronikområdet där studenten enskilt eller i grupp skall genomföra en projektuppgift. Projektuppgiften redovisas genom en presentation samt en i rapport.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Signalbehandling 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och dynamiska egenskaper inom signalbehandling.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande för automations- och elektroingenjörer 7.5 hp
Område Elektronik

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna inför examensarbetet. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskaplig litteraturstudie och skrivandet av en litteraturöversikt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)