Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningen inleds med några introduktionskurser inom Energisystem så att du snabbt ska få en uppfattning om vad programmet handlar om. Flera studiebesök kommer att förläggas under din första termin för att ge dig en större förståelse för teorin du läser.  

Eventuella ändringar av kurserna kan komma att ske. Om du läser utbildningen enligt Co-op så läser du kurserna över fyra år. För mer information, se utbildningsplanen som styr din studiegång.  

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Introduktion till energisystem och uthålliga energiformer 7.5 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva olika el-, kyl- och värmeproduktionssystem
2. redogöra för grundläggande begrepp inom energisystem
3. definiera systemgränser för olika energisystem
4. redogöra för förnybar energi och övrig energitillförsel
5. redogöra för klimat- och miljöaspekter på olika energisystem
6. beskriva distribution av fjärrvärme
7. redogöra för styrmedel inom energisystemområdet
8. beskriva och analysera byggnadens energisystem och industriella energisystem
9. redogöra för hur man kan minska den negativa miljöpåverkan som produktionen av el och värme innebär genom utformning av resurssnåla och uthålliga energisystem
10. redogöra för energianvändningen i olika sektorer
11. värdera energisystemens betydelse för påverkan på klimat och miljö
12. dokumentera och skriftligen rapportera experimentella resultat.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Grundläggande strömningsmekanik 7.5 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. Redogöra för grundläggande begrepp inom strömningsmekaniken
2. Utföra mass- och energibalanser över en kontrollvolym
3. Utföra ingenjörsmässiga beräkningar för enkla strömningstekniska problem, till exempel tryckfall i rörledningar
4. Redogöra för grundläggande begrepp angående turbomaskiner

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Byggnadsfysik 7.5 hp
Område Energiteknik, Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs skall studenten ha fördjupade kunskaper om och kunna förklara värme- och fukttransporter som sker i anknytning till byggnader. Studenten skall kunna beräkna termiska och fukttekniska tillstånd hos byggnadskomponenter och byggnader samt kvantitativt bestämma dessas effekt- och energibehov.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Grundläggande termodynamik 7.5 hp
Område Energisystem

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
1. visa förtrogenhet med grundläggande begrepp inom termodynamiken
2. utföra energi och massbalanser samt diskutera konsekvenserna av dessa ur system- och miljöperspektiv
3. utföra ingenjörsmässiga beräkningar för enkla termodynamiska processer
4. utföra experiment och redovisa resultat såväl muntligt som skriftligt

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Energiresurser 7.5 hp
Område Energisystem

Kursens övergripande mål är att öka kompetensen och ge ökade insikter för dem som kommer att arbeta med energisystemanalys. Efter kursen ska studenten kunna:
-Utformningen av olika energiförsörjningssystem.
-Hur omvandling sker av energiråvaror till elektrisk energi och värme.
-Olika förnybara energislag, deras möjligheter och problem.
-En samlad bild av elproduktion och elmarknaden
-Uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät, dess teori, teknik och funktion samt kommunala energisystem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Differentialekvationer med tillämpningar 7.5 hp
Område Matematik

Kursen är en fortsättning och utvidgning av kurserna Linjär algebra 7,5 hp och Envariabelanalys 7,5 hp. Kursen skall befästa studentens kunskaper om ordinära differentialekvationer och färdighet i tillämpad matematik. I anslutning till studiet av differentialekvationer ges en fördjupning av grundläggande begrepp inom linjär algebra och i envariabelanalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Mätteknik för energisystem 7.5 hp
Område Energisystem

Kursen syftar till att ge det mättekniska kunnande som krävs för en grundlig kartläggning av en byggnads energianvändning och inneklimat. En viktig del av kursen består av laborationer som ska ge färdighet i att tillämpa olika mätmetoder.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Elektrisk kretsteori 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och instrumentering inom ellära.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Värmeöverföring 7.5 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för de teoretiska samband som förekommer i värmeöverföring
2. använda förenklade lösningsmetoder som förekommer i värmeöverföring
3. redogöra för hur de teoretiska sambanden relaterar till strömnings- och temperaturfördelning i grundläggande och tillämpade fall
4. använda numeriska lösningsmetoder som förekommer i värmeledning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Miljöbedömning av energisystem 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för miljöpåverkan från olika tekniker för att generera bränslen, el, värme och transporter
2. analysera och presentera olika sätt att minska miljöbelastningen kopplad till tillförsel och användning av energi
3. redogöra för och använda olika typer av systemanalys för tillförsel och användning av energi, samt potentialbedömning av olika bränslen och energikällor
4. samla in och använda sig av vetenskapliga publikationer om miljöpåverkan från energisystem

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Byggnadens energisystem I 7.5 hp
Område Byggnadsteknik, Energisystem

Syftet med denna kurs är att ge de tekniska och fysikaliska kunskaper som är nödvändiga för utformning och principer för dimensionering av de tekniska installationerna för byggnaders klimatisering. Därtill syftar kursen till att ge kunskap om hur de tekniska systemen påverkar byggnadsplanens utformning ifråga om placering och utrymmeskrav.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Tillämpad termodynamik 7.5 hp
Område Energisystem

Kursen behandlar bl.a. Ångcykler grunderna, avancerade ångcykler, kombinerad värme-och kraftverk, pannor och förbränning, gasturbin grunderna, gasturbinssystem, kombinerade cykler, värme- och kylpumpssystem både kompressordrivna system och absorptionssystem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Byggnadens energisystem II 7.5 hp
Område Energisystem

En avancerad kurs inom installationsteknik där fokusering ligger på tekniska installationer inom Värme- och ventilationsteknik.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Industriella energisystem 7.5 hp
Område Energisystem

Kursen avser att ge kunskaper om industriella energisystem. Kursen behandlar såväl tillförsel som användningsaspekter. Insikter ges i energianvändningens koppling till industriell produktion. Kunskaper ges om kartläggningsarbete, energihushållning och energianvändningens betydelse i energi- och miljöledningssystemen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Simulering och optimering av energisystem 7.5 hp
Område Energisystem

Efter kursen ska studenten kunna hantera gemensamma simulerings-och optimeringsverktyg för att analysera industriella energisystem, byggnaders energisystem och nationella/regionala energisystem. Miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av de analyserade energisystem studeras.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande för energisystemingenjörer 7.5 hp
Område Energisystem

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna inför examensarbetet. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskaplig litteraturstudie och skrivandet av en litteraturöversikt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energisystem 15 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. använda förvärvade kunskaper för att ingenjörsmässigt lösa en förelagd utrednings- eller utvecklingsuppgift med anknytning till utbildningen
2. tillgodogöra sig innehållet i facklitteratur inom området och sätta in sitt arbete i detta sammanhang
3. dokumentera sitt arbete i en teknisk rapport
4. presentera och diskutera de egna resultaten muntligt
5. granska, värdera och diskutera kurskamraters examensarbeten.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)