Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningen inleds med några introduktionskurser inom Energisystem så att du snabbt ska få en uppfattning om vad programmet handlar om. Flera studiebesök kommer att förläggas under din första termin för att ge dig en större förståelse för teorin du läser.  

Eventuella ändringar av kurserna kan komma att ske. Om du läser utbildningen enligt Co-op så läser du kurserna över fyra år. För mer information, se utbildningsplanen som styr din studiegång.  

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Energisystem 7.5 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för grundläggande begrepp och definitioner inom energisystem
2. redogöra för olika typer av energisystem såsom industriella energisystem, byggnadens energisystem och transporter ur hållbarhetsavseende
3. redogöra och visa förståelse för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som relaterar till kursens innehåll
4. redogöra för utformning av kraft-värmeanläggningar

Färdighet och förmåga
5. bedöma och analysera systemgränser för olika energisystem
6. bedöma och analysera byggnadens energisystem och industriella energisystem
7. bedöma olika energisystem med avseende på klimat- och miljöaspekter
8. självständigt definiera och formulera ett projektarbete samt planera och med adekvata metoder genomföra detsamma inom givna tidsramar
9. muntligt och skriftligt klart redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Grundläggande strömningsmekanik 7.5 hp
Område Energisystem

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. Redogöra för grundläggande begrepp inom strömningsmekaniken
2. Utföra mass- och energibalanser över en kontrollvolym
3. Utföra ingenjörsmässiga beräkningar för enkla strömningstekniska problem, till exempel tryckfall i rörledningar
4. Redogöra för grundläggande begrepp angående turbomaskiner

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Byggnadsfysik 7.5 hp
Område Energiteknik, Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs skall studenten ha fördjupade kunskaper om och kunna förklara värme- och fukttransporter som sker i anknytning till byggnader. Studenten skall kunna beräkna termiska och fukttekniska tillstånd hos byggnadskomponenter och byggnader samt kvantitativt bestämma dessas effekt- och energibehov.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Grundläggande termodynamik 7.5 hp
Område Energisystem

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
1. visa förtrogenhet med grundläggande begrepp inom termodynamiken
2. utföra energi och massbalanser samt diskutera konsekvenserna av dessa ur system- och miljöperspektiv
3. utföra ingenjörsmässiga beräkningar för enkla termodynamiska processer
4. utföra experiment och redovisa resultat såväl muntligt som skriftligt

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Energiresurser 7.5 hp
Område Energisystem

Kursens övergripande mål är att öka kompetensen och ge ökade insikter för dem som kommer att arbeta med energisystemanalys. Efter kursen ska studenten kunna:
-Utformningen av olika energiförsörjningssystem.
-Hur omvandling sker av energiråvaror till elektrisk energi och värme.
-Olika förnybara energislag, deras möjligheter och problem.
-En samlad bild av elproduktion och elmarknaden
-Uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät, dess teori, teknik och funktion samt kommunala energisystem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Mätteknik för energisystem
Område Energisystem

Kursen behandlar grundläggande mättekniska begrepp och praktisk mätmetodik för ett tiotal mätstorheter med anknytning till energiområdet. Ett flertal tillämpningar behandlas, med särskild uppmärksamhet kring energi och inneklimat i byggnader. En viktig del av kursen består av laborationer som ska ge färdighet i att tillämpa olika mätmetoder.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Differentialekvationer med tillämpningar 7.5 hp
Område Matematik

Kursen är en fortsättning och utvidgning av kurserna Linjär algebra 7,5 hp och Envariabelanalys 7,5 hp. Kursen skall befästa studentens kunskaper om ordinära differentialekvationer och färdighet i tillämpad matematik. I anslutning till studiet av differentialekvationer ges en fördjupning av grundläggande begrepp inom linjär algebra och i envariabelanalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Elektrisk kretsteori 7.5 hp
Område Elektronik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och instrumentering inom ellära.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Värmeöverföring
Område Energisystem

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för de teoretiska samband som förekommer i värmeöverföring
2. använda förenklade lösningsmetoder som förekommer i värmeöverföring
3. redogöra för hur de teoretiska sambanden relaterar till strömnings- och temperaturfördelning i grundläggande och tillämpade fall
4. använda numeriska lösningsmetoder som förekommer i värmeledning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Miljöbedömning av energisystem 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för miljöpåverkan från olika tekniker för att generera bränslen, el, värme och transporter
2. analysera och presentera olika sätt att minska miljöbelastningen kopplad till tillförsel och användning av energi
3. redogöra för och använda olika typer av systemanalys för tillförsel och användning av energi, samt potentialbedömning av olika bränslen och energikällor
4. samla in och använda sig av vetenskapliga publikationer om miljöpåverkan från energisystem

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Tillämpad termodynamik
Område Energisystem

Kursen behandlar bl.a. Ångcykler grunderna, avancerade ångcykler, kombinerad värme-och kraftverk, pannor och förbränning, gasturbin grunderna, gasturbinssystem, kombinerade cykler, värme- och kylpumpssystem både kompressordrivna system och absorptionssystem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Byggnadens energisystem I 7.5 hp
Område Byggnadsteknik, Energisystem

Syftet med denna kurs är att ge de tekniska och fysikaliska kunskaper som är nödvändiga för utformning och principer för dimensionering av de tekniska installationerna för byggnaders klimatisering. Därtill syftar kursen till att ge kunskap om hur de tekniska systemen påverkar byggnadsplanens utformning ifråga om placering och utrymmeskrav.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Industrial Energy Systems
Område Energisystem

This course aims at providing knowledge about industrial energy systems. The course considers both supply and demand side aspects and focus at providing knowledge concerning the connection of the use of energy and industrial production. Energy surveys, energy saving potentials and the industrial energy use, and its significance for example for the environment, are considered. The aim is also to provide knowledge of computational tools for analysing industrial energy systems from a systems point of view and give an understanding for the industrial building as an energy system.

At the end of the course the students should:
­- Have a good understanding of the connection between the supply and demand sides of industrial energy systems.
- Have acquired knowledge about different possibilities to influence the energy demand and the corresponding costs.
- Have become familiar with the energy demand for both support and production processes and their interrelation.
- Have become familiar with methods for industrial energy system analysis.
- Have acquired knowledge about the structure and development regarding the use of energy.
- Be familiar with tools from industrial energy system simulations

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Byggnadens energisystem II
Område Energisystem

En avancerad kurs inom installationsteknik där fokusering ligger på tekniska installationer inom Värme- och ventilationsteknik.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Energy System Simulation and Optimisation
Område Energiteknik

After the course should the students be able to use simulation and optimisation tools for analysing energy systems. Municipal energy system, regional energy system and national energy systems will be analysed from a system perspective. Environmental and economical impacts of the analysed energy systems will be covered.

The most important intellectual development a student will undertake is:
- Use a general proposed simulation and optimisation programme and models for energy systems analysis
- The principal details in the optimisation code
- Analyse the output data from the program
- Find the limitations and prerequisites when using the program

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande för energisystemingenjörer
Område Energisystem

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna inför examensarbetet. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskaplig litteraturstudie och skrivandet av en litteraturöversikt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)