Kurser inom programmet

Programnamn

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Fastighetsförmedling A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen behandlar en fastighetsmäklares arbete från intag till avslut i en fastighetsaffär. Branschkunskap, affärsmannaskap och etik är återkommande inslag i kursen.

Efter att ha gått kursen ska deltagarna:
- förstå och praktiskt kunna tillämpa formalia, verktyg och arbetssätt i de vanligast förekommande typerna av fastighetsaffärer samt
- ha förmåga och kunskap att själv söka information för att kunna hantera mer ovanliga typer av fastighetsaffärer.

Kursen är anpassad för att uppfylla Fastighetsmäklarnämndens krav (FMN 2008:1) vad gäller kunskapsområdet fastighetsförmedling.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrningsområdet. Centrala moment är budgetering, kalkylering och resultatplanering. Kursen ger en grundläggande förmåga att tillämpa metoder och modeller inom dessa områden samt ger en förståelse för dess betydelse och roll i företag/organisationer. Studenten skall även lära sig att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt gentemot styrmetoder och styrmodeller.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Juridisk översiktskurs 15 hp

Kursen inleds med allmän rättslära med orientering om rättsordningen,
rättskällorna, tolkningsmetoder och rättstillämpning, grundläggande juridiska
begrepp och gränsdragningsfrågor. Dessutom studeras förhållandet mellan nationell rätt och EG:rätt.
Därefter är kursen indelad i följande huvudavsnitt:
• Personrätt - behandlar vem som får ingå avtal med bindande verkan.
• Allmän förmögenhetsrätt - här studeras allmän avtalsrätt, köprätt, marknadsrätt,
fordringsrätt inklusive exekutionsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt,
arbetsrätt samt skadestånds- och försäkringsrätt.
• Familjerätt - behandlar främst äktenskapets och samboendets ekonomiska-och övriga rättsverkningar samt successionsrätten.
• Förvaltningsrätt - behandlar förhållandet mellan de offentliga och privata rättssubjekt.
Här studeras myndighetsbegreppet, myndighetsutövning, allmänna
handlingar och sekretess.
• Straff och Processrätt - behandlar straff- och processrättens
grundprinciper.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Fastighetsrätt 15 hp

I kursen behandlas de praktiskt viktiga reglerna i jordabalken om överlåtelser, inteckning och panträtt i fast egendom samt inskrivningsväsendet och den sk förvärvslagstiftningen. Dessutom ges det en orientering i entreprenadrätt.

Inom den speciella fastighetsrätten behandlas reglerna om fastighetsbildning, expropriation och annan tvångsinlösen av fastigheter, ledningsrätt, gemensamenhetsanläggningar och servitut. Dessutom genomgås PBL och miljöbalken. I anslutning till detta ges även en orientering i byggjuridik såsom byggregler från Boverket, krav på byggen mm.

Regler om bostadsrätt behandlas tämligen ingående under kursen och vad avser regler om hyra, arrende och andra nyttjanderätter så genomgås dessa främst såvitt avser sakrättsliga frågor.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer - campus A 7.5 hp
Område Byggnadsteknik

Efter avslutad kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om småhus uppbyggnad och dess system med utgångspunkt från en fastighetsmäklares/ekonoms verksamhet.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Beskattningsrätt I 15 hp

Utbildningen syftar till att ge grundläggande insikt i och förmåga att tillämpa gällande skattelagstiftning och rättspraxis för såväl individer som företag. Särskild tyngdpunkt läggs på inkomstbeskattningen av företag samt de övriga skatter och avgifter som har anknytning till företag.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Externredovisning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter och förståelse rörande affärsredovisning såsom löpande bokföring och bokslut. Kursen skall även ge förmåga att utföra bokslutsarbete samt att förstå vilka effekter på resultat och ställning diverse bokslutspolitiska åtgärder kan ge. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för affärsredovisningens syften och problem samt dess reglering och utvecklingstendenser.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Marknadsföring A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Vad är det som gör just dig unik?

Marknadsföring är mer än bara försäljning. Först måste du veta vem du vänder dig till och hur du vill uppfattas - det handlar om att bygga ett varumärke! Det handlar även om strategier för produktutveckling, prissättning och distribution. Dessutom gäller det att föra ut sitt budskap i rätt kanaler!

Den här kursen ger grundläggande kunskap om begrepp, teman och modeller inom marknadsföringen. Den ger dessutom förståelse för ett marknads- och samhällsorienterat synsätt. Det är ju inte bara företag som arbetar med marknadsföring, det blir även allt viktigare för frivilligorganisationer och myndigheter.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Sälj och affärsmannaskap B 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen belyser hur framgångsrik försäljning och god etik hör ihop. Praktisk säljträning genom fiktiva kommunikations- och säljövningar ingår i kursen.

Efter att ha gått kursen ska deltagarna:

- förstå och med egna ord kunna återge säljprocessens och säljsamtalets olika delar och de faktorer som påverkar det slutliga säljresultatet samt

- förstå och praktiskt kunna tillämpa tekniker om hur man som säljare kommunicerar, inger förtroende och bygger upp etiska relationer som är givande för båda parter i en affärsrelation.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Fastighetsförmedling B 22.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen behandlar en fastighetsmäklares arbete från intag till avslut i en fastighetsaffär. Branschkunskap, affärsmannaskap och etik är återkommande inslag i kursen.

Efter att ha gått kursen ska deltagarna:
- förstå och praktiskt kunna tillämpa formalia, verktyg och arbetssätt i de vanligast förekommande typerna av fastighetsaffärer samt
- ha förmåga och kunskap att själv söka information för att kunna hantera mer ovanliga typer av fastighetsaffärer.

Kursen är anpassad för att uppfylla Fastighetsmäklarinspektionens krav (FMN 2008:1) vad gäller kunskapsområdet fastighetsförmedling.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Ledarskap i säljande organisationer 30 hp
Område Företagsekonomi

Ledarskap i säljande organisationer utgör Fastighetsmäklarprogrammets femte termin. Kursen utgör en breddning och fördjupning inom programmets huvudområde företagsekonomi. I detta ingår att teori- och metodmässigt förbereda studenterna på att skriva examensarbete. Kursen består av fyra (4) moment om vardera 7,5 hp.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Metodkurs företagsekonomi C 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Målet med kursen är att den studerande efter fullgjord kurs ska kunna

- identifiera företagsekonomiska problem som kräver metodkunskaper för analys och beslut
- förklara innebörden av begreppen vetenskaplig kunskap och metod och skillnaden i i andra typer av kunskaper och metoder
- föreslå relevanta och valida metoder för datainsamling för olika företagsekonomiska problem
- beskriva och kritiskt diskutera utrednings- och forskningsprocesser i termer av problem, problematisering, syfte, teoretisk referensram, metod, analys och slutsatser
- kritiskt granska metodansatsen i färdiga undersökningar samt presentera och försvara förslag till metodansats i en egen undersökning
- genomföra egen insamling av primär- och sekundärdata på ett reliabelt sätt.

Kursen genomförs integrerad med den studerandes examensarbeten och ingår därmed som en del av förberedelserna för det egna, självständiga arbetet (examensarbetet).

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp
Område Företagsekonomi

Kursen innebär att tillsammans med någon alternativt självständigt, skriva en uppsats som presenteras på examinerande seminarier samt att opponera på andras uppsatser. Därutöver krävs deltagande i ytterligare tre slutseminarier.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)