Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskola åk 1-3

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7.5 hp
Område Pedagogik

Kursen behandlar utbildningsväsendets organisation och historiska bakgrund samt de traditioner som ligger till grund för studiet av utbildning. I kursen introduceras ett läroplansteoretiskt perspektiv. Kursen syftar till att utifrån aktuell forskning sätta in utbildning och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv och genom detta synliggöra lärarens historiska och nutida samhällsuppdrag. Vidare avser kursen att ge insikter i sociala, könsmässiga och etniska skillnaders betydelse för utbildning. I samarbete med bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Gävle sker en föreläsning och workshop kring informationssökning. I kursen introduceras studenten till akademiskt skrivande samt till vetenskapligt tänkande och arbetssätt. Studenterna introduceras också i
skrivande av yrkesloggbok.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Aritmetik och algebra ur ett didaktiskt perspektiv, inriktning F-3 15 hp
Område Matematik

Kursen ger kunskaper om begrepp som ingår i grundskolans matematik och förtrogenhet med pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp. Kursen ger även kunskap om barns matematikinlärning.
Kursen tar upp följande moment:
- Barns matematiska tänkande
- Historik om olika talsystem
- Talsystem, positionssystem
- Aritmetik
- Huvudräkning och algoritmräkning
- Laborativt material
- Problemlösningsstrategier

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Matematikinlärning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, geometri 7.5 hp
Område Matematik

Kursen behandlar geometri, statistik och sannolikhetslära och undervisning i dessa ämnen för de lägre åldrarna.
Kursen ger övning i att använda och värdera pedagogiska hjälpmedel, både analoga och digitala, som åskådliggör ämnena ur ett barnperspektiv. Kursen tar även upp språkets betydelse för matematikinlärning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Matematikdidaktik i undervisning och forskning 7.5 hp
Område Matematik

Kursen behandlar bland annat följande områden
- matematikdidaktisk forskning i nationellt och internationellt perspektiv
- strategier för problemlösning
- att undervisa genom problemlösning
- betygssättning och bedömning
- teorier om matematiklärande

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Verksamhetsförlagd utbildning i matematik med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 7.5 hp
Område Matematik

Kursen syftar till att ge blivande lärare praxisnära kunskap i matematik genom att

• studenten får genomföra och utvärdera sin egen pedagogiska verksamhet under ledningen av den lokala lärarutbildaren
• studenten under kursen kommer att möta olika undervisningssätt, arbets- och utvärderingsformer
• studenten får göra en fältstudieuppgift i anknytning till sin egen praktik.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Texthantering för skolans yngre åldrar 7.5 hp
Område Svenska språket

I kursen studeras textundervisningen i skolans årskurs F-3 med tonvikt på träning av elevers kritiska läs-, skriv- och samtalsförmågor där genrer, genus, multimodalitet och intertextualitet är exempel på granskningsperspektiv. Den elev- och läsarorienterande pedagogiken undersöks i förhållande till olika slags texter i och utanför skolan. Dessutom studeras förhållandet mellan elevers olika textvärldar, hemma och i skolan.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Pedagogisk dokumentation och utvärdering med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 7.5 hp
Område Didaktik, Pedagogik

Kursen syftar till att fördjupa kännedomen om pedagogisk dokumentation och utvärdering. I kursen behandlas teorier och metoder för pedagogisk dokumentation och utvärdering. Till detta kopplas tillämpad pedagogisk dokumentation och utvärdering, etiska överväganden och didaktiska perspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp

Kursens ingående ämnen, biologi, fysik, kemi och teknik gemensamma mål är att integrera ämnesinnehåll och ämnesdidaktik för undervisning i grundskolans årskurs 1-3.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Samhällsorientering för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp

Ämnesstudier med didaktisk inriktning i geografi, historia, religion och samhällskunskap med koncentration på det ämnesspecifika innehållet för förskoleklass och årskurs 1-3.
Samhällsorienterings ämnesinnehåll behandlas i relation till den värdegrund som präglar styrdokumenten samtidigt som frågan varför undervisningen ska ha detta innehåll behandlas. I kursen visas också, genom valda undervisningsexempel, hur ämnesinnehåll kan organiseras och bearbetas genom didaktiska överväganden i förhållande till elevers behov och utvecklingsnivå.
Olika informationskällor som kritiskt granskas och värderas används i kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Estetiska lärprocesser för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp

Kursen ger en introduktion i gestaltande kunskapsprocesser och teorier om estetiska lärprocesser, och belyser och diskuterar ledarskap och gruppdynamik inom estetisk verksamhet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp
Område Engelska

Kursen ingår i grundlärarprogrammet. Kursen ger en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer från ett kontrastivt perspektiv. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning och engelsk språkdidaktik med speciellt fokus på yngre barns tillägnande av ett främmande språk. Läsning och diskussion av engelskspråkig barnlitteratur ger studenterna inblickar i delar av den engelskspråkiga kulturen och hur den kan användas i språkundervisning.
Kursinnehållet syftar i hög grad till att utveckla studenternas egna färdigheter i engelska och medvetenhet om språkets funktioner. I samtliga moment övas muntlig och skriftlig språkfärdighet genom kontinuerliga seminarieuppgifter. Vidare behandlas mer systematiskt viktiga huvuddrag i engelskans ljudsystem och meningsstruktur, särskilt med tyngdpunkt på skillnader gentemot svenskan.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 4

Termin 2
Examensarbete för grundlärare F-3: biologi, fysik, kemi och teknik med ämnesdidaktisk inriktning 30 hp

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa förmåga att med handledning genomföra ett självständigt vetenskapligt ämnesdidaktiskt arbete yrkesrelevant för F-3
2. visa förmåga att dokumentera det egna arbetet i form av ett examensarbete
3. visa förmåga att presentera och försvara det egna arbetet muntligt
4. visa förmåga att granska och opponera på ett annat examensarbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för grundlärare F-3: matematik med ämnesdidaktisk inriktning 30 hp
Område Matematik


Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa förmåga att med handledning genomföra ett självständigt vetenskapligt ämnesdidaktiskt arbete yrkesrelevant för F-3
2. visa förmåga att dokumentera det egna arbetet i form av ett examensarbete
3. visa förmåga att presentera och försvara det egna arbetet muntligt
4. visa förmåga att granska och opponera på ett annat examensarbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)