Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskola åk 4-6 

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Årskurs 2

Termin 1
Matematikinlärning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, aritmetik 15 hp
Område Matematik

Kursen ger kunskaper om begrepp som ingår i grundskolans matematik och förtrogenhet med pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp. Kursen ger även kunskap om barns matematikinlärning.
Kursen tar upp följande moment:
- Barns matematiska tänkande
- Historik om olika talsystem
- Talsystem, positionssystem
- Aritmetik
- Huvudräkning och algoritmräkning
- Laborativt material
- Problemlösningsstrategier

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Matematikdidaktik i undervisning och forskning 7.5 hp
Område Matematik

Kursen behandlar bland annat följande områden
- matematikdidaktisk forskning i nationellt och internationellt perspektiv
- strategier för problemlösning
- att undervisa genom problemlösning
- betygssättning och bedömning
- teorier om matematiklärande

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, geometri 7.5 hp
Område Matematik

Kursen behandlar geometri, statistik och sannolikhetslära och undervisning i dessa ämnen i årskurs 4-6.
Kursen ger övning i att använda och värdera pedagogiska hjälpmedel, både analoga och digitala, som åskådliggör ämnena ur ett elevperspektiv. Kursen tar även upp språkets betydelse för matematikinlärning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Texthantering för skolans mellanåldrar 7.5 hp
Område Svenska språket

I kursen studeras textundervisningen i skolans årskurs 4-6 med tonvikt på träning av elevers kritiska läs-, skriv- och samtalsförmågor där genrer, genus, multimodalitet och intertextualitet är exempel på granskningsperspektiv. Den elev- och läsarorienterande pedagogiken undersöks i förhållande till olika slags texter i och utanför skolan. Dessutom studeras förhållandet mellan elevers olika textvärldar, hemma och i skolan.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Pedagogisk dokumentation, bedömning och utvärdering med inriktning mot årskurs 4-6 7.5 hp
Område Didaktik, Pedagogik

Kursen syftar till att fördjupa kännedomen om pedagogisk dokumentation och utvärdering. I kursen behandlas teorier och metoder för pedagogisk dokumentation och utvärdering. Till detta kopplas tillämpad pedagogisk dokumentation och utvärdering, etiska överväganden och didaktiska perspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Engelska I för grundlärare i årskurs 4-6 15 hp
Område Engelska

Kursen ger en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer med speciellt fokus på kontrastiva aspekter. Dessa teoretiska kunskaper kopplas till studentens egna språkproduktion, både skriftlig och muntlig. Studenten lär sig känna igen vanliga fel i elevers språkproduktion på engelska och utvecklar den egna språkfärdigheten.

Kursinnehållet syftar i hög grad till att utveckla studenternas egna färdigheter i engelska och medvetenhet om språkets funktioner. I samtliga moment övas muntlig och skriftlig språkfärdighet genom kontinuerliga seminarieuppgifter. Vidare behandlas mer systematiskt viktiga huvuddrag i engelskans ljudsystem och meningsstruktur, särskilt med tyngdpunkt på skillnader gentemot svenskan. Läsning och diskussion av några samtida engelskspråkiga romaner och noveller ger studenterna inblickar i delar av den engelskspråkiga kulturen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Engelska II för grundlärare i årskurs 4-6 15 hp
Område Engelska

Kursens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter på engelska och att utvecklar deras kompetens som blivande lärare i årskurs 4-6. Detta sker genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det engelska språkets spridning i världen studeras och kursen även tar upp frågor om identitet och kultur. Kursen behandlar materialval samt planering av undervisning och bedömning och betygsättning. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. I samtliga moment problematiseras innehållet i förhållande till ämnesdidaktiska frågeställningar. De kommunikativa färdigheterna tränas ytterligare genom att studenterna skriver och redigerar ett antal uppsatser och redovisar muntliga uppgifter på seminarier. Studenterna får också träning i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Bild i skolan 30 hp
Område Bildpedagogik

Kursen innehåller gestaltande praktiskt arbete i olika tekniker och metoder, traditionella som digitala, relevanta för bildämnet i skolan. Bildkommunikation, mediebilder, konstbilder och visuell vardagskultur bearbetas, diskuteras och problematiseras. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 4

Termin 2
Examensarbete för grundlärare 4-6: biologi, fysik, kemi och teknik med ämnesdidaktisk inriktning 30 hp

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa förmåga att med handledning genomföra ett självständigt vetenskapligt ämnesdidaktiskt arbete yrkesrelevant för 4-6
2. visa förmåga att dokumentera det egna arbetet i form av ett examensarbete
3. visa förmåga att presentera och försvara det egna arbetet muntligt
4. visa förmåga att granska och opponera på ett annat examensarbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för grundlärare 4-6: Engelska med didaktisk inriktning 30 hp

I kursen behandlas vetenskapsteori och forskningsmetoder, relationen mellan teori och praktik och dess betydelse för yrkesutövningen samt ämnesdidaktik inklusive metodik för undervisning och lärande inom engelskämnet för elever årskurs 4-6. Därutöver behandlas vetenskaplig framställning, forskningsetiska principer och akademiskt skrivande. Studenten undersöker ett ämnesdidaktiskt forskningsproblem och färdigställer ett examensarbete som försvaras muntligt. Studenten granskar kritiskt och självständigt en annan students examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)