Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Designprocessens grunder 7.5 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för designprocessens syfte, innehåll och metoder
2. beskriva och analysera produktform med hjälp av produktsemantisk teori
3. beskriva industridesignerns roll inom produktutveckling
4. planera och genomföra en designprocess
5. kommunicera och diskutera en genomförd designprocess och dess resultat.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Designmetoder 7.5 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa och värdera olika designmetoders användbarhet i olika situationer
2. problematisera industridesignerns yrkesroll
3. redogöra för grundläggande projektmetodik
4. genomföra en designprocess i projektform inom givna tidsramar
5. kommunicera och värdera ett genomfört designprojekt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Skissteknik och CAD-modellering 15 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika skiss- och CAD-modelleringsteknikers användningsområden
2. tillämpa visuell problemlösning och gestaltning
3. använda digitala verktyg för modellering och rendering
4. redogöra för processen från CAD-modell till 3D-utskrift
5. diskutera egna och andras gestaltningar
6. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom skissteknik och modellering.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Grafiska verktyg och presentation 7.5 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. använda digitala verktyg för bild, illustration och layout
2. kommunicera visuellt
3. skapa fotografi
4. förklara betydelsen av egen portfolio
5. presentera en designprocess visuellt
6. diskutera och värdera egna och andras gestaltningar
7. identifiera sitt behov av att utveckla sin kompetens inom visuell kommunikation och digitala verktyg.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Design för ett uthålligt samhälle
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för begreppet hållbar utveckling
2. problematisera design i relation till material/produktion och människa/miljö
3. tillämpa hållbarhetsperspektiv på designarbete
4. redogöra för olika metoder och verktyg för hållbar utveckling inom designområdet
5. kritiskt analysera och värdera olika produkters miljöpåverkan
6. redogöra för etiska förhållningssätt gällande hållbar utveckling.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Materialdriven design
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för biobaserade material
2. planera och genomföra en materialdriven designprocess
3. praktiskt experimentera med biobaserade material
4. värdera sin egen roll i en materialdriven designprocess
5. reflektera över den etiska och samhälleliga relevansen för biobaserade material
6. diskutera upplevelsen av biobaserade material
7. skriftligt, muntligt och visuellt kommunicera ett biobaserat materials egenskaper och möjligheter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Designhistoria och designteori
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för designhistorisk utveckling
2. identifiera designhistoriska strömningar
3. redogöra för designteoretiska begrepp
4. förklara källkritiska begrepp inom vetenskapligt skrivande
5. använda designhistoriska och designteoretiska perspektiv
6. utforska design ur några ideologiska och sociologiska perspektiv
7. skriva text med vetenskaplig noggrannhet inom given tidsram.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Form och gestaltning
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika konstnärliga uttryck och tekniker
2. redogöra för sinnenas betydelse inom design
3. använda formteori för analys och syntes av bilder och artefakter
4. tillämpa metoder och tekniker för modellering
5. gestalta estetiska lösningar
6. genomföra projekt utifrån kritisk design
7. kritiskt diskutera, värdera och kommunicera etiska och estetiska lösningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Mångfaldsdriven design
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. förklara begreppet design för alla
2. redogöra för tillgänglighet och design
3. tillämpa ett design för alla-perspektiv på en designprocess
4. identifiera, analysera och värdera brukares behov
5. muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Tillämpad design
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för några produktions- och tillverkningsprocesser
2. jämföra olika produktionsmetoders möjligheter och begränsningar vid formgivning
3. förklara entreprenörskap inom design
4. redogöra för grundläggande immaterialrätt
5. tillämpa metodik för projektarbete
6. genomföra ett designprojekt i kontakt med uppdragsgivare inom givna tidsramar
7. tillämpa kunskaper kring hållbarhet i ett designprojekt i kontakt med uppdragsgivare
8. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
9. kritiskt förhålla sig till etiska frågor kring entreprenörskap inom design.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Presentation och kommunikation
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva kommunikation av designkoncept i olika medier
2. beskriva förutsättningar för en ändamålsenlig presentation
3. kreativt använda digitala verktyg för bild, illustration och layout
4. medvetet och motiverat visualisera och kommunicera designkoncept
5. kommunicera det egna entreprenörskapet
6. planera, genomföra och visuellt presentera ett projektarbete i en avancerad kontext inom givna tidsramar
7. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
8. kritiskt förhålla sig till samhälleliga- och etiska frågeställningar inom presentation och kommunikation.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Design och vetenskap
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och metoder
2. redogöra för grunderna inom vetenskapligt skrivande
3. kritiskt förhålla sig till teorier inom design
4. utforma en teorianknuten och situationsanpassad designprocess
5. sammanfatta och kritiskt värdera ett examensarbete inom design
6. söka efter litteratur i vetenskapliga databaser
7. författa ett teorianknutet forskningsförslag, utredningsförslag eller förslag till utvecklingsarbete (designprocess)
8. värdera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i ett teorianknutet forskningsförslag, utredningsförslag eller förslag till utvecklingsarbete (designprocess)
9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
10. ge exempel på forskningsetiska problem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete i Design och formgivning
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. planera, genomföra och presentera ett examensarbete inom huvudområdet Design och
formgivning
2. självständigt identifiera, formulera och lösa problem i ett forsknings-,
utrednings- eller utvecklingsarbete (designprocess) inom huvudområdet
3. kritiskt och reflekterande tillämpa och fördjupa förvärvade kunskaper och färdigheter inom huvudområdet
4. använda och kritiskt reflektera över vetenskapliga teorier, metoder och litteratur inom
huvudområdet
5. tillämpa kunskaper inom hållbarhet i det egna examensarbetet
6. skriva en examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig, skriftlig och visuell
kommunikation i dialog med olika grupper
7. muntligt och skriftligt diskutera och värdera en annan likvärdig examensrapport
8. producera visuellt utställningsmaterial baserat på den egna examensrapporten
9. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
10. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)