Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Form och visualiseringsteknik 15 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. använda verkstadens verktyg och maskiner
2. producera fysiska modeller
3. redogöra för säkerhet vid verkstadsarbete
4. redogöra för formlärans grundbegrepp och tekniker
5. redogöra för grundläggande färg- och formteori
6. använda grundläggande bildredigeringstekniker
7. diskutera konstnärligt skapade alster
8. tillämpa olika skiss- och modelltekniker
9. planera och genomföra egenstudier i projektform
10. praktiskt presentera resultat och reflektioner av egenformulerade mål.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Designprocessens grunder 7.5 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för designprocessers olika syfte, innehåll och metoder
2. beskriva, analysera och diskutera olika produktuttryck
3. beskriva industridesignerns roll inom produktutveckling
4. planera och genomföra designprocesser
5. kommunicera och diskutera genomförda designprocesser och deras resultat
6. beskriva industridesignerns roll ur olika hållbarhetsperspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Mekanik och hållfasthetslära för industridesign 7.5 hp
Område Maskinteknik, Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika material och deras produktionsmetoder
2. producera tekniska ritningar
3. analysera och lösa grundläggande tvådimensionella statikproblem
4. analysera och lösa grundläggande statiska drag-, skjuv-, vrid- och böjspänningsproblem
5. tillämpa kunskaper inom mekanik och hållfasthetslära i laborationer
6. redogöra för grundläggande produktionsförutsättningar avseende material och konstruktion.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Designmetoder 7.5 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa och värdera olika designmetoders användbarhet i olika situationer
2. värdera och anpassa gestaltningars uttryck till olika sammanhang
3. problematisera industridesignerns yrkesroll
4. redogöra för grundläggande projektmetodik
5. genomföra designprocesser i projektform inom givna tidsramar
6. tillämpa hållbarhetsperspektiv i designprocesser
7. kommunicera och värdera genomförda designprojekt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Skissteknik och CAD-modellering 15 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika skiss- och CAD-modelleringsteknikers användningsområden
2. tillämpa visuell problemlösning och gestaltning
3. använda digitala verktyg för modellering och rendering
4. redogöra för processen från CAD-modell till 3D-utskrift
5. redogöra för olika material för 3D-utskrift och diskutera hållbarhetsaspekter vid val av utskriftsmaterial
6. diskutera egna och andras gestaltningar
7. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom skissteknik och CAD-modellering.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Grafiska verktyg och presentation 7.5 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. använda digitala verktyg för bild, illustration och layout
2. kommunicera visuellt
3. laborera med färgsättning i gestaltningar
4. förklara betydelsen av egen portfolio
5. presentera designprocesser visuellt
6. diskutera och värdera egna och andras gestaltningar
7. identifiera sitt behov av att utveckla sin kompetens inom visuell kommunikation och digitala verktyg.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Design för ett uthålligt samhälle 15 hp
Område Design och formgivning

1. redogöra för begreppet hållbar utveckling
2. problematisera design i relation till material/produktion och människa/miljö
3. tillämpa hållbarhetsperspektiv på designarbete
4. redogöra för olika metoder och verktyg för hållbar utveckling inom designområdet
5. tillämpa valda designmetoder och tekniker i en hållbarhetskontext
6. redogöra för etiska förhållningssätt gällande hållbar utveckling
7. reflektera kring sitt eget och andras förhållningssätt till form och gestaltning ur ett hållbarhetsperspektiv
8. kritiskt analysera och värdera olika produkters miljöpåverkan
9. redogöra för några aktuella forskningsfrågor gällande hållbarhet och design.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Materialdriven design 7.5 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för biobaserade material
2. planera och genomföra en materialdriven designprocess
3. praktiskt experimentera med biobaserade material
4. värdera sin egen roll i en materialdriven designprocess
5. reflektera över den etiska och samhälleliga relevansen för biobaserade material utifrån ett hållbarhetsperspektiv
6. analysera den sinnliga upplevelsen av biobaserade material
7. skriftligt, muntligt och visuellt kommunicera ett biobaserat materials egenskaper och möjligheter
8. redogöra för aktuella forskningsfrågor gällande materialdriven design.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Designhistoria och designteori 7.5 hp
Område Design och formgivning


Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för designhistorisk utveckling
2. identifiera designhistoriska strömningar
3. redogöra för designteoretiska begrepp
4. förklara källkritiska begrepp inom vetenskapligt skrivande
5. använda designhistoriska och designteoretiska perspektiv
6. diskutera design ur några ideologiska och sociologiska perspektiv
7. diskutera den designhistoriska utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv
8. göra vetenskapliga bedömningar och skriva kortare vetenskaplig uppsats inom given tidsram.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Form och gestaltning 15 hp
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika konstnärliga uttryck och tekniker
2. redogöra för sinnenas betydelse inom design
3. använda vetenskapliga teorier och metoder för analys och syntes av bilder och artefakter
4. analysera, tolka och beskriva hur material och teknik påverkar upplevelsen av gestaltade lösningar
5. välja lämpliga metoder och tekniker för gestaltning och tillämpa dessa i formprocesser
6. identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem inom givna tidsramar
7. kritiskt reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt inom form och gestaltning
8. reflektera och kommunicera etiska problem och avvägningar i konstnärliga processer
9. redogöra för några aktuella konstnärliga forskningsfrågor inom design.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Miljöpsykologiska och ergonomiska grunder för designarbete 7.5 hp
Område Miljövetenskap

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur miljöfaktorers påverkan på människor kan tillämpas i designprocesser
2. tillämpa grundläggande belastningsergonomi i analys av designade artefakter
3. använda relevant nationell och internationell lagstiftning och standarder inom ergonomi i designarbete
4. analysera användarvänlighet och identifiera problem hos designade artefakter
5. analysera och problematisera förhållandet människa, teknik och organisation
6. kritiskt granska miljöer ur ett miljöpsykologiskt perspektiv
7. tillämpa miljöpsykologiska och ergonomiska perspektiv i designarbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Mångfaldsdriven design 7.5 hp
Område Design och formgivning

1. förklara begreppet mångfaldsdriven design
2. redogöra för begreppet design för alla och närliggande begrepp
3. tillämpa mångfaldsdriven design i designprocesser
4. anpassa designmetoder och tekniker till ett mångfaldsperspektiv
5. identifiera, analysera och värdera olika brukarbehov
6. muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
7. reflektera kring sitt eget och andras förhållningssätt till form och gestaltning ur ett mångfaldsperspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Tillämpad design
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för några produktions- och tillverkningsprocesser
2. jämföra olika produktionsmetoders möjligheter och begränsningar vid formgivning
3. förklara entreprenörskap inom design
4. redogöra för grundläggande immaterialrätt
5. tillämpa metodik för projektarbete
6. genomföra ett designprojekt i kontakt med uppdragsgivare inom givna tidsramar
7. tillämpa kunskaper kring hållbarhet i ett designprojekt i kontakt med uppdragsgivare
8. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
9. kritiskt förhålla sig till etiska frågor kring entreprenörskap inom design.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Presentation och kommunikation
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva kommunikation av designkoncept i olika medier
2. beskriva förutsättningar för en ändamålsenlig presentation
3. kreativt använda digitala verktyg för bild, illustration och layout
4. medvetet och motiverat visualisera och kommunicera designkoncept
5. kommunicera det egna entreprenörskapet
6. planera, genomföra och visuellt presentera ett projektarbete i en avancerad kontext inom givna tidsramar
7. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
8. kritiskt förhålla sig till samhälleliga- och etiska frågeställningar inom presentation och kommunikation.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete i Design och formgivning
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. planera, genomföra och presentera ett examensarbete inom huvudområdet Design och
formgivning
2. självständigt identifiera, formulera och lösa problem i ett forsknings-,
utrednings- eller utvecklingsarbete (designprocess) inom huvudområdet
3. kritiskt och reflekterande tillämpa och fördjupa förvärvade kunskaper och färdigheter inom huvudområdet
4. använda och kritiskt reflektera över vetenskapliga teorier, metoder och litteratur inom
huvudområdet
5. tillämpa kunskaper inom hållbarhet i det egna examensarbetet
6. skriva en examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig, skriftlig och visuell
kommunikation i dialog med olika grupper
7. muntligt och skriftligt diskutera och värdera en annan likvärdig examensrapport
8. producera visuellt utställningsmaterial baserat på den egna examensrapporten
9. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
10. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Design och vetenskap
Område Design och formgivning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och metoder
2. redogöra för grunderna inom vetenskapligt skrivande
3. kritiskt förhålla sig till teorier inom design
4. utforma en teorianknuten och situationsanpassad designprocess
5. sammanfatta och kritiskt värdera ett examensarbete inom design
6. söka efter litteratur i vetenskapliga databaser
7. författa ett teorianknutet forskningsförslag, utredningsförslag eller förslag till utvecklingsarbete (designprocess)
8. värdera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i ett teorianknutet forskningsförslag, utredningsförslag eller förslag till utvecklingsarbete (designprocess)
9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
10. ge exempel på forskningsetiska problem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)