Kurser inom programmet

Programnamn

Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Industriell organisation 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• presentera grundläggande perspektiv, begrepp och modeller inom området industriell arbetsorganisation och företagsorganisation
• använda begrepp och metoder för att analysera hur arbetsorganisationer praktiskt utformas vid olika industriföretag och tekniska produktionssystem
• kritiskt analysera hur arbets- och företagsorganisationen kan utvecklas i riktning mot kontinuerligt lärande, goda arbeten och god produktivitet

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Externredovisning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter och förståelse rörande affärsredovisning såsom löpande bokföring och bokslut. Kursen skall även ge förmåga att utföra bokslutsarbete samt att förstå vilka effekter på resultat och ställning diverse bokslutspolitiska åtgärder kan ge. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för affärsredovisningens syften och problem samt dess reglering och utvecklingstendenser.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Arbetsvetenskap och miljöteknik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för teknisk utformning av arbetsplatser
2. beskriva förloppen i naturen och samspelet mellan människa, miljö och teknik
3. redogöra för begrepp och metoder inom miljövårdsteknik och arbetsvetenskap
4. redogöra för hur verksamheter bör utformas med tanke på bra fysisk och psykisk arbetsmiljö å ena sidan och skonsamhet mot omgivningen å andra sidan
5. förstå och beskriva tekniker och strategier för minskad miljöpåverkan
6. presentera studieresultaten muntligt och i skriftliga rapporter.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Marknadsföring A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Vad är det som gör just dig unik?

Marknadsföring är mer än bara försäljning. Först måste du veta vem du vänder dig till och hur du vill uppfattas - det handlar om att bygga ett varumärke! Det handlar även om strategier för produktutveckling, prissättning och distribution. Dessutom gäller det att föra ut sitt budskap i rätt kanaler!

Den här kursen ger grundläggande kunskap om begrepp, teman och modeller inom marknadsföringen. Den ger dessutom förståelse för ett marknads- och samhällsorienterat synsätt. Det är ju inte bara företag som arbetar med marknadsföring, det blir även allt viktigare för frivilligorganisationer och myndigheter.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Grundläggande logistik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter kursen förväntas studenten kunna:
•Redogöra för grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik
•Tillämpa metoder för lagerstyrning och prognostisering
•Tillämpa metoder för kostnadskalkyler inom logistiken och analys av kapitalbindning
•Redogöra för logistikens betydelse för företags lönsamhet och effektivitet

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Dataanalys och statistik 1 7.5 hp

Beslut bygger på data. Data varierar. Mätningar kan ej göras exakt. Statistik handlar om lagar som styr variation, hur man kan se det regelbundna i det oregelbundna. I denna mening handlar statistik om att se världen. Dataanalys och statistik I ger en introduktion till ämnet.

Efter genomgången kurs skall studenten ha
- kunskap om statistiska principer och tekniker för att samla in, visualisera, sammanställa och sammanfatta data
- förmåga att analysera och tolka data och relationer mellan variabler
- kunskaper om begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande lagar som beskriver dem
- kunskaper om förutsättningar för och metoder att dra slutsatser grundade på statistisk metodik
- praktisk färdighet i att med hjälp av statistikprogramvara tillämpa dessa principer och tekniker samt praktisk färdighet att manuellt lösa problem baserade på små dataset.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrningsområdet. Centrala moment är budgetering, kalkylering och resultatplanering. Kursen ger en grundläggande förmåga att tillämpa metoder och modeller inom dessa områden samt ger en förståelse för dess betydelse och roll i företag/organisationer. Studenten skall även lära sig att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt gentemot styrmetoder och styrmodeller.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Kvalitetsstyrning I 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursens mål är att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder samt uppnår förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt.

Efter genomförd kurs förväntas studenten:
-ha grundläggande kunskaper i kvalitets- och förbättringsarbete och dess metoder
-kunna tillämpa några vanliga metoder för kvalitets- och förbättringsarbete
-kunna redogöra för några vanliga modeller för kundtillfredsställelse
-ha förmåga att delta i och leda kvalitets- och förbättringsprojekt
-förstå grundläggande statistiska begrepp och kunna tillämpa enkla statistiska verktyg
-kunna kritiskt analysera olika angreppssätt i TQM

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Produktionslogistik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och tillämpa olika metoder och principer för material- och produktionsstyrning
2. kartlägga och analysera material- och informationsflöden genom olika metoder för process- och flödeskartläggning
3. ha grundläggande förmåga att utforma produktionslayouter
4. översiktligt presentera affärssystems möjligheter och begränsningar i samband med material- och produktionsstyrning
5. redogöra för produktionslogistikens betydelse för ett företags effektivitet.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Industriell miljöledning 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera och diskutera aktuell forskning inom miljölednings- och miljörevisionsområdet
2. planera och organisera en miljöutredning i en organisation
3. visa förmåga att bidra till förbättringsprocessen i miljöarbetet i en organisation och leda implementeringen av ett miljöledningssystem
4. demonstrera förståelse och kunskap om externa och interna miljörevisioner i organisationer
5. kritiskt granska olika miljöaktiviteter i en organisation
6. tillämpa det ovan nämnda i diskussioner i kursen och i skrivna kursuppgifter

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Distributionslogistik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för distributionslogistikens roll i företaget och i samhället
2. redogöra för och tillämpa kunskaper om olika typer av system och medel för distribution av varor
3. redogöra för administration, juridik, försäkringar, transportupphandling, prissättning och miljöfrågor i samband med distribution av varor
4. redogöra för och tillämpa metodik och hjälpmedel för analys, utformning och dimensionering av distributionssystem.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Grundläggande inköpsteknik (distans) 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för grundläggande inköpsbegrepp inom området
2. beskriva grundläggande metoder för inköp och leverantörsval
3. analysera och redogöra för inköpens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet
4. Förklara och tillämpa grundläggande inköpskunskap inom ramen för ett projekt.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Projektkurs Industriell ekonomi 15 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. tillämpa kunskaper om projektbaserat arbetssätt i verkliga industriprojekt eller projekt inom andra organisationer
2. redogöra för fördjupade ämneskunskaper inom industriell ekonomi utifrån behovet i projektuppdraget
3. tillämpa kunskaper i industriell ekonomi för att lösa verklighetsbaserade problem
4. redogöra för fördjupade kunskaper kring projektorganisering samt visa förmåga till reflektion kring villkor för uthållig projektverksamhet.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Kvalitetsutveckling 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper inom kvalitets- och förbättringsarbete.
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

1a) kunna identifiera och uppskatta kostnader för kvalitetsbrister i företag
1b) kunna söka och finna grundorsaker samt ge förslag på förbättringar som minskar eller eliminerar kvalitetsbrister
1c) muntligt och skriftligt kunna presentera lärandemål 1a och 1b.
2a) ha kunskap om Lean Production och kritiskt granska dess för- och nackdelar
2b) ha förståelse och kunskap om processorientering
3) ha inblick i ISO 9000:s innehåll och kritiskt kunna granska dess tillämpning

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Excelanvändning för praktiskt verksamhetsstöd 7.5 hp
Område Datavetenskap

Excel, eller kalkylark (eng. spreadsheets) som är det egentliga generella namnet på verktyget, har funnits under ett stort antal år nu och har med tiden blivit en naturlig och integrerad del av många företags verksamhet. Excel är idag ett av de största på marknaden för kalkylark.
Kursen går igenom Excel-verktygets grundläggande funktioner och hur man arbetar för att skapa kalkylark för olika ändamål. Du får också en belysning av hur kalkylark kan stödja ett företags verksamhet. Utöver det kommer du också att få en grundläggande inblick i hur du själv kan skapa specialfunktioner med hjälp av skriptverktyget VBA (Visual Basic for Applications), men du skall också få en förståelse för när det är lämpligt att satsa på egenprogrammerade funktioner och när du hellre skall använda den standardfunktionalitet som finns i Excel.
Kursen är till största delen nätbaserad och huvuddelen av materialet ges via webben.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Miljöekonomi och miljöstyrning 7.5 hp
Område Miljöteknik, Industriell ekonomi

Kursen fokuserar på förståelse för hur ekonomin fungerar i samhället och påverkar miljön, samt hur styrmedel kan användas för att främja miljö-/hållbarhetsarbetet.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Innovation Management 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen inriktas på innovationsledning i teori och praktik. Efter slutförd kurs förväntas studenten kunna:
1. presentera en översikt över modeller, frågeställningar och utmaningar inom innovationsledning
2. beskriva hur innovationsprocesser och metoder kan implementeras, användas och organiseras i industriella företag och organisationer
3. tillämpa metoder för att analysera innovationsprocesser i ett empiriskt fall
4. skriva en vetenskaplig uppsats inom området innovationsledning.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Logistics and supply chain management 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Logistics Management innefattar aktiviteter förknippade med flöden av material, service och information, och handlar främst om att koordinering, planering, styrning och utveckling. Logistiken påverkar alla organisationen och ses alltmer från ett holistiskt perspektiv, i motsats till gårdagens organisationer som tenderade att optimera sitt varu- eller komponentflöde utan att ta någon hänsyn till resten av försörjningskedjan. Supply Chain Management är ännu mera omfattande än Logistics Management och innefattar ofta även samverkan vid process- och produktutveckling.

Kursen presenterar en holistisk syn på flödet av material och information i industriella organisationer och fokuserar även på nära samverkan mellan olika organisationer. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

1. Presentera en bred kunskap av de olika delområdena i Logistics Management/ Supply Chain Management

2. Applicera metoder för att analysera och föreslå förbättringar hos organisationer baserat på koncepten Logistics Management/Supply Chain Management.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete inom Industriell ekonomi 15 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. självständigt planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt examensarbete inom det tekniska huvudområdet Industriell ekonomi
2.tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt som framgår genom val och tillämpning av vetenskaplig metodik samt kritisk granskning av dessa val
3. använda och reflektera över vetenskapliga teorier och litteratur inom området Industriell ekonomi. Detta inkluderar att göra en litteraturstudie och definiera relevanta begrepp som används samt tillämpa valda teorier och kunskaper inom Industriell ekonomi på ett reellt problem
4. ange hur resultaten i projektet är relevanta för befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom området
5. skriva en slutlig examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)