Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Kandidatprogram i utredningskriminologi

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession 15 hp
Område Kriminologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kriminologiska definitioner och begrepp, brottslighetens struktur, omfattning och variationer samt vilka processer som leder till kriminalisering eller avkriminalisering. Vidare behandlas olika kriminologiska teorier om brottslighetens orsaker och samhällets reaktion på brott på individuell och strukturell nivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv. I kursen diskuteras även organiserad brottslighet, ungdomar och brott och genus och brott.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Juridik för analytiker i kriminologi 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen syftar till att ge kunskaper om rättssystemets roll i samhället samt dess uppbyggnad och sätt att fungera. Fokus i kursen ligger framförallt på straffrätt (straffrättens allmänna del, visa delar av specialstraffrätten, påföljdssystemet och verkställighet), processrätt (främst straffprocessen), förvaltningsrätt (socialtjänstlagstiftning så som LVU, LVM, SoL och LPT) och alternativa reaktioner på brott (reparativ rättvisa). Stor vikt läggs vid koppling mellan juridiska och kriminologiska begrepp och definitioner.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Brottsprevention 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om brottsprevention både i teoretiskt och praktiskt avseende. Bland annat diskuteras relationer mellan teorier om brottslighetens orsaker på individ- och samhällsnivå och olika typer av brottspreventiva begrepp och åtgärder på primär, sekundär och tertiär nivå. Särskild vikt läggs vid utvärdering av brottspreventiva insatser.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Kvantitativa metoder i kriminologi 10 hp
Område Kriminologi

Kursens syfte är att ge en introduktion till kvantitativa analyser av olika typer av kriminologiska data. Kursen innehåller en tillämpad del där du kommer att lära dig att, med hjälp av SPSS, göra enklare statistiska analyser av univariat-, bivariat- och multivariat- karaktär, beräkna korrelationsmått, skapa diagram etc. Även kritisk granskning av resultat från kvantitativa analyser av kriminologiska data ingår i kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Introduktion till kriminologiska metoder 10 hp
Område Kriminologi

I kursen behandlas olika datakällor inom kriminologin samt hur de kan användas för olika ändamål. Vidare diskuteras validitet och reliabilitet hos olika officiella kriminalregister, självrapportstudier, offerstudier och olika alternativa register (dödsorsaksregistret, slutenvårdsregistret m.m.). Kursen tar även upp relationen mellan vetenskapsteoretisk utgångspunkt och valet av datakälla.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Kvalitativa metoder i kriminologi 10 hp
Område Kriminologi

Kursens syfte är att introducera olika former av intervju- och textanalytiska metoder och att diskutera dessa metoders betydelse för kriminologisk forskning. Vidare syftar kursen till att kritiskt granska resultat av kvalitativa analyser inom kriminologisk forskning. I kursen diskuteras även det socialkonstruktivistiska perspektivet och dess relation till kriminologin. Avslutningsvis innehåller kursen en tillämpad del där studenterna får analysera text- eller intervjumaterial.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Kriminologisk teori 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Forensisk psykologi 15 hp
Område Psykologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Brottslighet och företagen 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Polisvetenskap 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Terrorism och brott mot mänskligheten 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Viktimologi 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Tillämpad kriminologi med fältstudier 15 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Utvärderingsmetoder 15 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Avancerade analysmetoder 15 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)