Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Kommunikationsprogrammet 180 hp, inriktning kommunikatör

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30) 30 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

I kursen behandlas förhållandet mellan teori och metod inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området. Kursen rymmer både samhällsvetenskapliga och
humanistiska metoder och teoribildningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Strategisk kommunikation 15 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursens första del fokuserar på teorier och metoder i undersökningen av egenskaper som utmärker strategisk kommunikation jämfört med andra typer av kommunikation. Kommunikationsstrategier hos myndigheter, företag och andra organisationer belyses. Temat undersöks vidare ur ett samhälleligt perspektiv med tonvikt på det digitaliserade samhällets offentlighet och kommunikationsvillkor.

I kursens andra del omsätts den teoretiska och metodologiska diskussionens beståndsdelar i mera konkreta kommunikativa strategier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Organisationskommunikation 7.5 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

I kursen studeras intern kommunikation i olika organisationskontexter och begreppet kommunikation undersöks från filosofiska, sociologiska och psykologiska perspektiv. Moderna organisationsprinciper jämförs med postmoderna organisationsformer och strategier. Centrala teman är individen i organisationen och kommunikationens roll vid strategisk förändring.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Journalistiskt skrivande 7.5 hp
Område Svenska språket

I kursen introduceras nyhetsjournalistiken och de vanligaste nyhetsjournalistiska genrerna (notis och nyhetsartikel). Därtill introduceras personporträttet som en form av utbyggd artikel gränsande mot reportaget. Genresäkert skrivande står i fokus – men stor vikt läggs därtill vid de journalistiska förhållningssätt och arbetsmetoder som föregår själva skrivandet: källkritik, nyhetsvärdering, publicistisk etik, intervjuteknik etc. Inslag av responssamtal i grupp förekommer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Projektledning II 7.5 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

Gruppkommunikation mellan de enskilda gruppmedlemmarna uppmärksammas och analyseras. Intraprenörskapets möjligheter och handlingsutrymmen samt relationen
mellan professionella medarbetare och administratörer i olika typer av organisationer diskuteras. Projektutformningar som är visualiserande och gestaltande, formmässigt innovativa och slagkraftiga uppmuntras. I kursen slutförs det egna projektarbetet som påbörjades i Projektledning I.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Projektledning I 7.5 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursen uppmuntrar till ett kreativt skapande och ledande av projekt av olika slag, där projektledaren antingen kan vara en anställd inom en organisation eller en fri entreprenör. Detta konkretiseras i uppläggning och arbetsformer genom att samhällsutvecklande, experimentella och mentalitetsförändrande projekt lyfts fram och studeras.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Medier och typografi 7.5 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursen analyserar typografins grundläggande regler och regelsystem genom historiska nedslag i klassisk, modern och postmodern typografi. Därefter läggs tonvikten vid att studera typografins roll mera mediespecifikt: vilken verkan har typografin i rörliga bildmedier, på webben, etc. Övningar i typografiskt meningsskapande, stilval och strukturering ingår i kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Copywriting 7.5 hp
Område Svenska språket

I kursen studeras reklamtextskrivande (copywriting) och andra former av skrivande som direkt eller indirekt syftar till att generera ekonomisk vinst eller på annat sätt tjäna en uppdragsgivares intressen. Studenten övas i att skriva inom bestämda tids- och utrymmesramar och introduceras till reklam- och informationsbranschens olika yrkesroller och genrer. Dessutom granskas reklamens text och bild utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60) 30 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

I kursen behandlas förhållandet mellan teori och metod inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området. Kursen rymmer både samhällsvetenskapliga och
humanistiska metoder och teoribildningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Digitala kanaler I 7.5 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

De digitala kanalerna är idag ofta de kraftfullaste kommunikationsvägarna i samhället. I den här kursen studeras de digitala kanalerna för att skapa såväl kritisk som operativ strategisk kompetens i att värdera dessa kanalers styrkor och svagheter, likheter och skillnader. Grunden för kursen är att skapa en gedigen förståelse för hur övergången från predigital till digital kommunikationslogik kommit att förändra förhållandet mellan avsändare och mottagare fundamentalt – och hur detta påverkar såväl strategier för till exempel ekonomisk eller politisk framgång som förutsättningarna för demokratin och samhället i stort.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Medie- och kommunikationsvetenskap, praktik 15 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

Under praktikperioden ges möjlighet för studenten att få erfarenheter av hur kommunikationsprogrammets teoretiska kunskaper kan tillämpas i arbetslivet.
Praktiken genomförs i samarbete med praktikplatsen, studenten och kursansvarig. Under praktiken får studenten handledning från såväl ansvarig handledare på praktikplatsen, som kursansvarig. Praktikperioden dokumenteras genom loggbok och en skriftlig rapport.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Digitala kanaler II 7.5 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursen syftar till fördjupad kritisk blick på de digitala kanalerna och den kommunikationslogik som uppstår kring och i dessa. Vilka blir konsekvenserna för demokratin? För samhället i stort? Och för människors sätt att tänka och agera? Det är frågor som fokuseras under kursen. Därtill utgörs en betydande del av kursen av ett projektarbete, där studenterna får arbeta fram en konkret kommunikationsinsats för digitala kanaler utifrån ett givet scenario.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

I kursen fördjupar studenterna kunskaper om centrala och aktuella teoribildningar kring förhållandet mellan medier, kultur och samhälle, med ett särskilt fokus på medialisering, globalisering och medieutveckling.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-12-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)