Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Kommunikationsprogrammet 180 hp, inriktning professionellt skrivande

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30) 30 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

I kursen behandlas förhållandet mellan teori och metod inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området. Kursen rymmer både samhällsvetenskapliga och
humanistiska metoder och teoribildningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Kreativt skrivande 1-30 30 hp
Område Svenska språket

I kursen introduceras de teoretiska utgångspunkter och metoder som ligger till grund för undervisningen i Kreativt skrivande. Olika strategier för ta sig an den egna skrivprocessen prövas. De två huvudgenrer som Kreativt skrivande-kurserna undervisar i introduceras: journalistiskt skrivande och litterär gestaltning. Stor vikt läggs vid hur textresponsen kan utvecklas till att bli konstruktiv.
Strategier för att behärska den egna skrivprocessens, den litterära gestaltningens och genrevalets påverkan på, och interaktion med, mottagare och samtidsdiskurs behandlas. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på studentens eget skrivande och erövrandet av en egen grundläggande förmåga att skriva litterärt gestaltande. Responssamtal i grupp förekommer.
Konstnärlig och/eller kommersiell kvalitet i litterära texter diskuteras och utforskas i skrivövningar, med sikte på utveckling av förmågan till gestaltning. Poesi och experimentell litteratur introduceras och kopplas till ett mer komplext förhållande till skönlitteratur och språkarbete. Stor vikt läggs vid textresponssamtal i grupp.
Nyhetsjournalistiken introduceras och de vanligaste nyhetsjournalistiska genrerna (notis och nyhetsartikel). Därtill introduceras personporträttet som en form av utbyggd artikel gränsande mot reportaget. Genresäkert skrivande står i fokus – men stor vikt läggs därtill vid de journalistiska förhållningssätt och arbetsmetoder som föregår själva skrivandet: källkritik, nyhetsvärdering, publicistisk etik, intervjuteknik etc. Inslag av responssamtal i grupp förekommer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Kreativt skrivande (31-45 hp) 15 hp
Område Svenska språket

I första momentet introduceras det journalistiska reportaget och opinionsjournalistiken. Huvuddelen av momentet ägnas åt att i praktiskt research- och skrivarbete – och i litteraturseminarier utifrån lästa publicerade reportage och opinionsjournalistiska texter - erövra genresäkerhet i dessa två journalistiska delgenrer. Journalistikens och journalisternas demokratiska uppgift och självbild diskuteras kritiskt. Stor vikt läggs vid arbete med texter i responsgrupp.
I andra momentet väljer studenten själv ett journalistiskt eller skönlitterärt skrivprojekt att slutföra: ett eller flera reportage, en artikelserie, en eller flera noveller, del av en roman, en samling dikter etc. Projektet kan ha påbörjats i något av de tidigare momenten i litterär gestaltning eller journalistiskt skrivande. Studenten får handledning och deltar kontinuerligt i responssamtal kring både sina egna och de andra studenternas framväxande manus.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Medier och typografi 7.5 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursen analyserar typografins grundläggande regler och regelsystem genom historiska nedslag i klassisk, modern och postmodern typografi. Därefter läggs tonvikten vid att studera typografins roll mera mediespecifikt: vilken verkan har typografin i rörliga bildmedier, på webben, etc. Övningar i typografiskt meningsskapande, stilval och strukturering ingår i kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Copywriting 7.5 hp
Område Svenska språket

I kursen studeras reklamtextskrivande (copywriting) och andra former av skrivande som direkt eller indirekt syftar till att generera ekonomisk vinst eller på annat sätt tjäna en uppdragsgivares intressen. Studenten övas i att skriva inom bestämda tids- och utrymmesramar och introduceras till reklam- och informationsbranschens olika yrkesroller och genrer. Dessutom granskas reklamens text och bild utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60) 30 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

I kursen behandlas förhållandet mellan teori och metod inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området. Kursen rymmer både samhällsvetenskapliga och
humanistiska metoder och teoribildningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Digitala kanaler I 7.5 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

De digitala kanalerna är idag ofta de kraftfullaste kommunikationsvägarna i samhället. I den här kursen studeras de digitala kanalerna för att skapa såväl kritisk som operativ strategisk kompetens i att värdera dessa kanalers styrkor och svagheter, likheter och skillnader. Grunden för kursen är att skapa en gedigen förståelse för hur övergången från predigital till digital kommunikationslogik kommit att förändra förhållandet mellan avsändare och mottagare fundamentalt – och hur detta påverkar såväl strategier för till exempel ekonomisk eller politisk framgång som förutsättningarna för demokratin och samhället i stort.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Digitala kanaler II 7.5 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursen syftar till fördjupad kritisk blick på de digitala kanalerna och den kommunikationslogik som uppstår kring och i dessa. Vilka blir konsekvenserna för demokratin? För samhället i stort? Och för människors sätt att tänka och agera? Det är frågor som fokuseras under kursen. Därtill utgörs en betydande del av kursen av ett projektarbete, där studenterna får arbeta fram en konkret kommunikationsinsats för digitala kanaler utifrån ett givet scenario.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Kreativt skrivande: Skrivprojekt (46-60hp) 15 hp
Område Svenska språket

Studenten väljer själv ett större publicistiskt inriktat (skönlitterärt eller journalistiskt och/eller kommersiellt) skrivprojekt att slutföra under momentet, under handledning. Studenten ska därtill välja litteratur att läsa som är relevant för det egna skrivprojektet – och sätta det egna skrivprojektet i relation till den litteraturen och vald eller angränsande textgenre.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30 hp
Område Medie- och kommunikationsvetenskap

I kursen fördjupar studenterna kunskaper om centrala och aktuella teoribildningar kring förhållandet mellan medier, kultur och samhälle, med ett särskilt fokus på medialisering, globalisering och medieutveckling.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-12-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)