Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Introduktion till högre studier 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi, Lantmäteriteknik

Praktisk information om programmen på samhällsbyggnad
Akademiskt skrivande och muntlig kommunikation
Informationssökning
Det akademiska systemet
Vetenskapligt förhållningssätt
Projektarbete och grupprocess
Sakområdet för det valda programmet/inriktningen
Arbetsmarknadens roller inom det valda programmet/inriktningen

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Geografisk informationsteknik 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om geografisk informationsteknik vad avser teknik och användningsområden samt att ge en introduktion till fjärranalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Fysisk detaljplanering 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Lantmäteriteknik

Kursen innehåller granskning av detaljplaner, upprättande av egen detaljplan, fysisk planering, miljöhänsyn, trafikplanering, plan- och bygglagen och medborgardeltagande.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Geodetiska beräkningsmetoder 7.5 hp
Område Geomatik, Lantmäteriteknik

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper som krävs i geodetiskt tillämpad matematik för att kunna lösa enklare lantmäterispecifika problem och analysera dem med hjälp av lämplig statistik.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Grundläggande mätningsteknik 7.5 hp
Område Geomatik, Lantmäteriteknik

Kursens syfte är att ge studenten de kunskaper som krävs i geodetisk mätningsteknik och hantering av geodetiska mätinstrument för att kunna genomföra och leverera kvalitetssäkrade mätningar och mätresultat.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Geovetenskap och geoteknik 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi, Lantmäteriteknik

Jordens uppbyggnad och sammansättning, processer som styr och påverkar jordens geologiska utveckling och hur dessa påverkar den fysiska miljön
Sveriges geologi och vanligast förekommande mineral-, berg- och jordarter och deras fördelning
Berg- och jordartsbildande processer och deras uppbyggnad, indelning och benämning
Deformations-, tjäl- och hållfasthetsegenskaper hos jordarter, bland annat släntinstabilitet, spänningstillstånd, deformation och sättning
Geotekniska undersökningsmetoder samt deras tillämpningar i samhällsbyggnadsprocessen
Geovetenskapens och geoteknikens roll inom samhällsbyggnadsprocessen, främst inom bygg och anläggning

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Digital Fotogrammetri 7.5 hp
Område Geomatik, Lantmäteriteknik

Syftet med kursen är att ge gedigen kunskap i digital fotogrammetri. Detta innefattar förståelse för funktion hos system för flygburen datainsamling och metoder för fotogrammetrisk databearbetning, t.ex. blockutjämning, automatiserad framställning av digitala höjdmodeller och digitala ortofoton. Kursdeltagare får bra praktiska färdigheter inom tillämpning av digital fotogrammetri samt fördjupad förståelse för bildbehandlingsrutiner av vikt för digital fotogrammetri.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Geodetiska mätinstrument 7.5 hp
Område Geomatik

Kursen syftar till att ge gedigna kunskaper om moderna geodetiska mätinstrument, deras funktion, handhavande, användningsområden,osäkerhetskällor och kontrollprocedurer. Grundläggande GNSS (Global Navigation Satellite Systems) upptar ca 60% av kursinnehållet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
GIS raster/vektor 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur GIS fungerar, både i teori och praktik. De ämnen som behandlas omfattar bland annat datainsamling i raster- och vektormiljöer, integrering och konvertering av olika typer av spatiala data, editering och uppdateringsmetoder, raster- och vektoranalyser, digital höjdmodellering samt grafisk presentation av analysresultat. Observera att kursen inte kan tillgodoräknas samtidigt med GIT in Land management.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Laserskanning från marken och luften 7.5 hp
Område Geomatik, Lantmäteriteknik

Syftet med denna kurs är att ge gedigen kunskap i modern terrester (TLS) och flygburen laserskanning (FLS), samt att ge praktiska färdigheter i planering och utförande av och databearbetning från TLS-mätningar. Kursdeltagare får bra förståelse för funktion hos TLS- och ALS-system, osäkerhetskällor i mätningar, och praktiska färdigheter i användning av olika metoder för databearbetning. Ett verklighetstroget TLS-projekt genomförs under hela kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Fjärranalys och GIS-analys i land management 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Syftet med denna kurs är att träna studenten i satellitbildstolkning och analys samt att kunna tillämpa avancerade GIS-analyser på resultaten från satellitbildsanalysen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Byggmätning och arbetsledning 7.5 hp
Område Lantmäteriteknik

Kursens mål är att ge studenten fördjupade kunskaper om geodetisk mätning i samband med projektering och byggande av bostäder och anläggningar, kunskaper om de svenska regelverk som styr dessa mätningar, samt kunskap om arbetsledning på en byggarbetsplats. Dessutom ska kursen ge studenten teoretisk grund och praktiska färdigheter i mätning och analys av olika typer av precisionsmätningar, speciellt deformationsmätningar av byggnader och anläggningsobjekt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)