Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Maskiningenjör (Co-op) 180 hp

Utbildningen inleds med en större projektkurs där studenterna får lära dig grunder i projektmetodik samt vad ämnet maskinteknik handlar om. Ett flertal studiebesök görs under studietiden för att ge studenterna en större förståelse för teorin de läser, samt även för att skapa kontakter på arbetsmarknaden.  

Eventuella ändringar av kurserna kan komma att ske. Om studenterna väljer att läsa utbildningen med Co-op-upplägget läser de kurserna över fyra år. För mer information, se utbildningsplanen som styr din studiegång.  

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ritteknik med CAD 7.5 hp
Område Maskinteknik

Kursen syftar till att ge en grundläggande bild av och grundläggande färdigheter i datorstödd konstruktion.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. utföra grundläggande ritningar i CAD
2. redogöra för hur CAD används i modern industri
3. använda CAD-system för att producera modeller och ritningar med utgångspunkt i relevant information
4. tillämpa grundläggande metoder för att utföra, presentera och visualisera en 3D-modell till
färdig ritning
5. planera och genomföra uppgifter inom givna ramar
6. lösa grupparbetsuppgifter samt skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera resultaten.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Maskinteknik grundkurs 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera och lösa grundläggande tvådimensionella statikproblem
2. analysera och lösa grundläggande statiska drag-, skjuv-, vrid- och böjspänningsproblem
3. redogöra för olika materials uppbyggnad och egenskaper
4. redogöra för hur järn och stål framställs samt redogöra för stålets indelning och användningsområden
5. föreslå olika tillverkningsmetoder vid produktframställning
6. beskriva grundläggande konstruktionselement.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Grundläggande logistik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter kursen förväntas studenten kunna:
•Redogöra för grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik
•Tillämpa metoder för lagerstyrning och prognostisering
•Tillämpa metoder för kostnadskalkyler inom logistiken och analys av kapitalbindning
•Redogöra för logistikens betydelse för företags lönsamhet och effektivitet

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Underhållsteknik 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tolka och definiera underhållssystem för enklare anläggningar
2. redogöra för vad personsäkerhet, anläggningssäkerhet och miljösäkerhet innebär
3. tillämpa grundläggande samband inom tribologin
4. redogöra för anläggningseffektivitet och underhållskostnader
5. tillämpa rätt metoder för bästa kostnadseffektivitet
6. redogöra för grundläggande underhållsadministration
7. redogöra för varför fel och störningar uppstår
8. redogöra för skillnader mellan avhjälpande och förebyggande underhåll
9. bedöma tillförlitligheten hos produktionsanläggningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp
Område Energiteknik

Efter slutförd kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper i mekanisk värmeteori och strömningslära, samt studerat exempel på tekniska tillämpningar vid olika konstruktioner och produktionsprocesser. Vidare ska studenten ha övergripande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos kraft- och värmetekniska anläggningar och förbränningsmotorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Mekanik för ingenjörer 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för mekanikens grundbegrepp och dess samband i olika mekaniska sammanhang
2. tillämpa matematisk modellering av olika mekaniska system och dess tekniska tillämpningar för att beräkna, analysera och tolka efterfrågade storheter
3. analysera matematiska modeller av olika mekaniska system med hjälp av datorverktyg
4. redogöra för Newtons lagar och därur härledda samband samt tillämpa dessa vid analys av statiska och dynamiska problem
5. självständigt lösa problem med lämpliga metoder och utvärdera resultaten inom givna tidsramar, samt presentera resultaten i en teknisk rapport.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Materiallära 7.5 hp
Område Maskinteknik

Kursen ska ge förståelse för de parametrar som styr ett materials mekaniska egenskaper. I kursen skaffar sig studenten även kunskaper om konstruktionsmaterial.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur olika typer av konstruktionsmaterial är uppbyggda samt känna igen deras viktigaste egenskaper och användningsområden
2. använda teorier och kunskaper om materiallära för att välja material vid konstruktion av produkter och strukturer
3. förklara innebörden i materialens fysikaliska och mekaniska egenskaper samt redogöra för och utföra materialprovningsmetoder
4. förklara hur metallers mekaniska egenskaper kan påverkas med olika behandlingar och tolka enklare fasdiagram och TTT-diagram (Tid-Temperatur-Transformationsdiagram)
5. redogöra för de teoretiska begreppen och principerna för korrosion samt metoder för att förhindra korrosion
6. söka, utvärdera och tillgodogöra sig relevant litteratur
7. redovisa studieuppgifter skriftligt i form av en vetenskaplig rapport
8. presentera samt diskutera problemställningar och resultat muntligt
9. granska, värdera och diskutera en annan students studieuppgift.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Tillverkningsmetoder 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva tillverkningsmetoder och maskinutrustning inom mekanisk verkstadsindustri
2. redogöra för tillverkningsmetodernas fysiska egenskaper
3. redogöra för tillverkningsmetodernas ekonomiska egenskaper och hur dessa påverkar tillverkningskostnaden för en produkt vid olika tillverkningsvolymer
4. beräkna krafter, energi och effekt vid plastiska och klippande metoder
5. beräkna krafter, effekt och avverkningshastighet vid spånskärande metoder
6. redogöra för metoder för geometrikontroll inom mekanisk verkstadsindustri
7. välja lämpliga mätverktyg för att kontrollera givna mått på tillverkade detaljer
8. välja tillverkningsmetoder och operationsföljd för en given produkt så att kvalitetskraven uppnås till låg kostnad.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Produktutveckling 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grunderna i vetenskaplig projektmetodik och tillämpa vedertagna produktutvecklingsmetoder i projektbaserat arbetssätt
2. redogöra för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt fortlöpande utveckla sin kompetens
3. tillämpa kunskaper inom maskinteknik på ett kritiskt och systematiskt sätt i ett projektarbete med givna ramar
4. konstruera och hantera produkter med hänsyn till människans förutsättningar och behov samt genomföra en enklare miljöteknisk analys
5. muntligt redogöra för sitt arbete inför en grupp med begränsade kunskaper inom området samt opponera på ett annat arbete
6. skriftligt rapportera sitt arbete med fokus på att formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
7. redogöra för ekonomiska, miljö- och kvalitetsmässiga aspekter vid konstruktion och produktframställning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Hållfasthetslära för ingenjörer 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. självständigt hantera och dimensionera enklare belastade konstruktioner
2. välja arbetsmetodik och arbetsformler för att lösa och tolka ett givet hållfasthetsproblem på ett systematiskt och metodiskt sätt
3. förklara och hantera samband mellan spänningar, töjningar och materialegenskaper
4. tillämpa teoretiska grundläggande begrepp och storheter inom hållfasthetslära
5. analysera och utvärdera resultaten av hållfasthetsberäkningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Dataanalys och statistik för ingenjörer 7.5 hp
Område Matematik

Beskrivning av data med hjälp av tabeller, diagram och mått. Principer för datainsamling via experiment och via sampling. Samband mellan variabler som framgår av korstabeller, spridningsdiagram, linjär regression och korrelationsmått. Bedömning av inflytelserika mätvärden och andra omständigheter av betydelse för de slutsatser som kan dras. Begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel samt grundläggande principer och lagar inom sannolikhetsläran.
Användning av sannolikhets-/täthets-funktioner och fördelningsfunktioner för vanliga diskreta och kontinuerliga sannolikhetsvariabler. Begreppen väntevärde, varians, kovarians och korrelation.

Begrepp och metoder för hypotesprövning och inferens om vanliga kontinuerliga och diskreta fördelningar och deras parametrar. Fördelningsdiagram och principer för normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen.

Introduktion till statistisk kvalitetsstyrning: Faktorförsök, styrdiagram för medelvärde och variationsbredd.

Introduktion till regressionsanalys och tolkning av utskrifter från datorprogram.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Konstruktion och simulering med finita elementmetoden 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa och redogöra för grundläggande kunskaper om teorier och metoder som berör finita elementmetoden
2.utföra beräkningar inom givna ramar med FEM-program på ett kritiskt och systematiskt sätt
3. redogöra för randvillkor och dess praktiska tillämpningar i beräkningsmodeller
4. värdera giltigheten hos uppställda modeller och på ett ingenjörsmässigt sätt kritiskt granska dess resultat i förhållande till uppställda krav
5. hantera Mohrs spänningscirkel, huvudspänningar och effektivspänningar för att dimensionera konstruktioner vid fleraxliga belastningar
6. omforma befintliga CAD-modeller till idealiserade beräkningsmodeller.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Maskinelement 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för användningsområdet och funktionen hos olika maskinelement
2. analysera och lösa beräkningsproblem kopplade till vanliga maskinelement
3. utföra dimensionering av maskinelement
4. förklara grundläggande tribologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Hydraulik och pneumatik 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. rita och tolka grundläggande hydraulik- och pneumatikscheman
2. beräkna och konstruera ett säkert hydrauliksystem med hänsyn till sociala-, ekonomiska- och ekologiska aspekter
3. beräkna tryckförluster i hydraulik- och pneumatiksystem
4. tillämpa grundläggande styrtekniker
5. montera samman olika hydraulikkomponenter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Produktionslogistik 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och tillämpa olika metoder och principer för material- och produktionsstyrning
2. kartlägga och analysera material- och informationsflöden genom olika metoder för process- och flödeskartläggning
3. översiktligt presentera affärssystems möjligheter och begränsningar i samband med material- och produktionsstyrning
4. redogöra för produktionslogistikens betydelse för ett företags effektivitet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Tillämpad mekanik 7.5 hp
Område Maskinteknik

Kursen är en direkt fortsättning av studierna inom mekanik för ingenjörer och syftar till att studenten ytterligare ska bredda och fördjupa sina kunskaper i klassisk mekanik, vilket också blir en bas för vidare studier i t.ex. maskinteknik. Studenten ska kunna tillämpa denna kunskap för analys av mer tekniskt komplicerade problem inom mekanik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för metoder för att analysera och räkna på kroppars jämvikt och rörelse i tre dimensioner
2. tillämpa matematisk modellering av olika mekaniska system i tre dimensioner för att beräkna, analysera och tolka efterfrågade storheter för systemet
3. analysera mekaniska system med hjälp av datorverktyg
4. redogöra för Newtons och Eulers lagar och därur härledda samband samt tillämpa dessa vid analys av jämviktsproblem och dynamiska problem i tre dimensioner
5. självständigt lösa problem och utvärdera resultaten inom givna tidsramar, samt presentera resultaten i en teknisk rapport.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Projektkurs i maskinteknik 15 hp
Område Maskinteknik

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom maskinteknik samt för att förbereda studenten inför kommande studier och ingenjörsarbeten.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa i utbildningen tidigare tillgodogjorda kunskaper för att utföra ett projektarbete inom en given tidsram och diskutera lösningsförslag med en uppdragsgivare
2. söka information i datablad, manualer, vetenskapliga artiklar och övrig litteratur för att lösa en uppgift inom givna ramar och fortlöpande utveckla sin kompetens
3. med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera konkreta industrirelaterade maskintekniska problem samt skapa matematiska modeller med lämpligt gjorda idealiseringar
4. analysera matematiska modeller samt tolka och värdera resultaten
5. skriftligt och muntligt redovisa sitt arbete inför en grupp med begränsade kunskaper inom området och visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
6. redogöra för ekonomiska, miljö- och kvalitetsmässiga aspekter vid val av komponenter och metoder samt arbetsmiljöaspekter vid val av produktionstyp
7. visa förmåga att kunna granska, tolka och utvärdera en annan projektrapport med hänsyn till samhälleliga, tekniska begränsningar och etiska aspekter.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande för maskiningenjörer 7.5 hp
Område Maskinteknik

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna inför examensarbetet. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskaplig litteraturstudie och skrivandet av en litteraturöversikt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Skärande bearbetning 7.5 hp
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och tillämpa teorier inom skärande bearbetning
2. utföra en beredning av en detalj för skärande bearbetning med val av verktyg, skärdata,
fixtur och maskin
3. redogöra för hur mätosäkerheter hanteras i tillverkningsprocesser
4. redogöra för tillverkade maskiners uppbyggnad och användning
5. redogöra för funktioner och användningsområden för datorstyrda verktygsmaskiner
6. programmera datorstyrda verktygsmaskiner.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik 15 hp
Område Maskinteknik

Examensarbetet ska ge färdighet i självständig behandling och ingenjörsmässig lösning av ett givet arbete inom ämnesområdet maskinteknik. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet maskinteknik i ett eget arbete
2. planera och genomföra ett eget utrednings- eller utvecklingsarbete med anknytning till utbildningen
3. redovisa sitt arbete skriftligt
4. presentera och diskutera resultaten muntligt
5. granska, värdera och diskutera ett annat examensarbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)