Sök

Kurser inom program

Programnamn

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Energiresurser 7.5 hp
Område Energisystem

Kursens övergripande mål är att öka kompetensen och ge ökade insikter för dem som kommer att arbeta med energisystemanalys. Efter kursen ska studenten kunna:
-Utformningen av olika energiförsörjningssystem.
-Hur omvandling sker av energiråvaror till elektrisk energi och värme.
-Olika förnybara energislag, deras möjligheter och problem.
-En samlad bild av elproduktion och elmarknaden
-Uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät, dess teori, teknik och funktion samt kommunala energisystem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Introduktion till cirkulär ekonomi 7.5 hp
Område Miljöteknik

Kursen utgår ifrån konsekvenserna av den linjära ekonomin som ett sätt att förklara begreppet cirkulär ekonomi. Det görs genom grundläggande begrepp och teorier i cirkulär design, modeller för cirkulär ekonomi samt hinder och möjligheter för en cirkulär ekonomi. Kursen innehåller många konkreta exempel vilka illustrerar hur modeller för cirkulär ekonomi appliceras inom olika områden som livsmedelsproduktion, textilier, elektronik och industriell tillverkning samt vad innebörden är av en cirkulär distributionskedja. Kursen tar upp kunskaper och verktyg för att kunna utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller i näringsliv och offentlig verksamhet. I kursen tillämpas både ett top-down perspektiv där en omställning av samhället i en mer cirkulär riktning problematiseras, och ett bottom-up perspektiv med konkreta exempel och idéer på hur individer och företag kan utveckla och tillämpa cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Geografisk informationsteknik 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om geografisk informationsteknik vad avser teknik och användningsområden samt att ge en introduktion till fjärranalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Systemperspektiv på miljöteknik 7.5 hp
Område Miljöteknik

Kursen går ut på att analysera aktuella åtgärdsförslag inom vatten/avlopp eller avfall/återvinning. Både miljö, ekonomi och arbetsmiljö undersöks, och inom miljöområdet läggs särskild tonvikt på hur olika åtgärder bidrar till giftfria, resurssnåla och energieffektiva kretslopp. Kursen präglas av systemperspektivet och en del behandlar modellering av tekniska system.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Miljöbedömning av energisystem 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för miljöpåverkan från olika tekniker för att generera bränslen, el, värme och transporter
2. analysera och presentera olika sätt att minska miljöbelastningen kopplad till tillförsel och användning av energi
3. redogöra för och använda olika typer av systemanalys för tillförsel och användning av energi, samt potentialbedömning av olika bränslen och energikällor
4. samla in och använda sig av vetenskapliga publikationer om miljöpåverkan från energisystem

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp
Område Energiteknik

Efter slutförd kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper i mekanisk värmeteori och strömningslära, samt studerat exempel på tekniska tillämpningar vid olika konstruktioner och produktionsprocesser. Vidare ska studenten ha övergripande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos kraft- och värmetekniska anläggningar och förbränningsmotorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Simulering och optimering inom miljöteknik 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter kursen ska studenten kunna hantera gemensamma simulerings-och optimeringsverktyg för att analysera industriella energisystem, kommunala och regionala energi- och infrastruktursystem. Miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av de analyserade tekniska system studeras.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Introduktion till automation 7.5 hp
Område Elektronik

I kursen behandlas olika aspekter och begrepp inom automation, dessutom ges grunderna i teknisk rapportering. Kursen innehåller grunder i CAD (El och instrument), larm- och övervakningssystem, grundläggande programmering av robot, CNC och styrsystem .

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Livscykelanalys 7.5 hp
Område Miljöteknik

Kursen ger en god teoretisk genomgång av livscykelanalys som en metod för att bedöma produkters och tjänsters potentiella miljöpåverkan från vaggan till graven. Kursen tar upp tillvägagångssätt, användningsområden och begränsningar för en livscykelanalys liksom en genomgång av olika miljöpåverkanskategorier. I en laboration och en projektuppgift får studenten genomföra en förenklad livscykelanalys med hjälp av ett datorbaserat verktyg för en utvald produkt och i en inlämningsuppgift tränas man att granska, analysera och jämföra olika livscykelanalyser med avseende på t.ex. systemgränser, dataurval, dataosäkerhet etc.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande för miljöingenjörer 7.5 hp
Område Miljöteknik

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna inför examensarbetet. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskaplig litteraturstudie och skrivandet av en litteraturöversikt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i miljöteknik 15 hp
Område Miljöteknik

I kursen ges möjlighet att i ett självständigt arbete visa prov på sina samlade kunskaper och färdigheter i miljöteknik inom ramen för en avgränsad arbetsuppgifts, som genomförs enskilt eller i par. Studenten kan själv föreslå ett forsknings- eller utvecklingsarbete, alternativt tilldelas en uppgift. Arbetet syftar till att utveckla förmågan att identifiera problem, samt formulera, implementera, skriftligt redovisa, muntligt presentera, försvara och kollegialt granska ("peer-review") lösningar. Undervisningen består av handledning, där den akademiska handledaren vägleder studenten genom examensarbetet med förslag och kommentarer. I fallet med ett samverkansprojekt med något företag eller organisation utses även en extern handledare.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)