Kurser inom program

Programnamn

Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Avfallshantering 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur insamling och sortering av avfall går till med avseende på olika tekniska system och innebörden i producentansvaret
2. beskriva hur olika behandlingstekniker (deponering, termisk och biologisk behandling samt materialåtervinning) för avfall fungerar tekniskt och vilken miljöpåverkan de medför
3. beskriva hur avfall kan förebyggas med avseende på mängd och farlighet
4. förklara hur ett avfallshanteringssystem kan vara utformat och hur det samverkar med omgivningen
5. analysera förbättringspotentialer inom avfallshantering med tillämpande av avfallshierarkin
6. undersöka och förstå orsak och verkan i avfallshanteringen

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Mekanisk värmeteori och strömningslära 7.5 hp
Område Energiteknik

Efter slutförd kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper i mekanisk värmeteori och strömningslära, samt studerat exempel på tekniska tillämpningar vid olika kunstruktioner och produktionsprocesser. Vidare ska studenten ha övergripande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos kraft- och värmetekniska anläggningar och förbränningsmotorer.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrningsområdet. Centrala moment är budgetering, kalkylering och resultatplanering. Kursen ger en grundläggande förmåga att tillämpa metoder och modeller inom dessa områden samt ger en förståelse för dess betydelse och roll i företag/organisationer. Studenten skall även lära sig att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt gentemot styrmetoder och styrmodeller.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Miljö och hållbar utveckling i Östersjöregionen 7.5 hp
Område Biologi

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna beskriva och diskutera miljötillståndet i Östersjön och omgivande länder. Miljöproblemen kommer att behandlas både ur historiskt perspektiv och med avseende på den framtida utvecklingen. Ett huvudsyfte är att diskutera de politiska, sociala och miljömässiga förutsättningarna för en hållbar utveckling av land- och vattenmiljöer i Östersjöregionen.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
VA-teknik 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för olika typer av råvatten och dricksvattenframställning, samt distribution av dricksvatten
2. diskutera utmaningar för dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden
3. redogöra för olika typer av avloppsvatten, avloppssystem och avloppsvattenrening, samt ledningssystem
4. diskutera problematiken kring olika typer av avloppsvattenrening
5. diskutera miljöfrågor kopplade till dricksvattenframställning och avloppshantering
6. beskriva utformningen av VA-installationer i byggnader

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Systemperspektiv på miljöteknik 15 hp
Område Miljöteknik

Kursen utgörs till stor del av ett projektarbete som utförs i mindre grupper, och som går ut på att analysera aktuella åtgärdsförslag inom vatten/avlopp eller avfall/återvinning. Både miljö, ekonomi och arbetsmiljö undersöks, och inom miljöområdet läggs särskild tonvikt på hur olika åtgärder bidrar till giftfria, resurssnåla och energieffektiva kretslopp. I kursen läggs stor vikt vid projekt som arbetsform, och hur man arbetar med projekt i olika verksamheter. Kursen präglas av systemperspektivet och en del behandlar modellering av tekniska system.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Geografisk informationsteknik 7.5 hp
Område Geografi, Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om geografisk informationsteknik vad avser teknik och användningsområden samt att ge en introduktion till fjärranalys.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Livscykelanalys 7.5 hp
Område Miljöteknik

Kursen ger en god teoretisk genomgång av livscykelanalys som en metod för att bedöma produkters och tjänsters potentiella miljöpåverkan från vaggan till graven. Kursen tar upp tillvägagångssätt, användningsområden och begränsningar för en livscykelanalys liksom en genomgång av olika miljöpåverkanskategorier. I en laboration och en projektuppgift får studenten genomföra en förenklad livscykelanalys med hjälp av ett datorbaserat verktyg för en utvald produkt och i en inlämningsuppgift tränas man att granska, analysera och jämföra olika livscykelanalyser med avseende på t.ex. systemgränser, dataurval, dataosäkerhet etc.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i miljöteknik 15 hp
Område Miljöteknik

I kursen ges möjlighet att i ett självständigt arbete visa prov på sina samlade kunskaper och färdigheter i miljöteknik inom ramen för en avgränsad arbetsuppgifts, som genomförs enskilt eller i par. Studenten kan själv föreslå ett forsknings- eller utvecklingsarbete, alternativt tilldelas en uppgift. Arbetet syftar till att utveckla förmågan att identifiera problem, samt formulera, implementera, skriftligt redovisa, muntligt presentera, försvara och kollegialt granska ("peer-review") lösningar. Undervisningen består av handledning, där den akademiska handledaren vägleder studenten genom examensarbetet med förslag och kommentarer. I fallet med ett samverkansprojekt med något företag eller organisation utses även en extern handledare.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)