Sök

Kurser inom program

Programnamn

Miljöstrateg 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 2
Miljöprocesser - bedömning, påverkan och konsekvenser 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi

Syftet med kursen är att skapa förståelse för de miljöprocesser som påverkas, och som påverkar oss, i samband med hur vi människor agerar. Vi kommer att belysa aktuell lagstiftning, analysera problem och konsekvenser, samt upptäcka förebyggande åtgärder för att minska vårt fotavtryck på planeten.
I kursens senare del kommer fokus att ligga på de grundläggande biogeologiska processerna och hur de är kopplade till lokala till globala miljöfrågor.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Avfallshantering 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur insamling och sortering av avfall går till med avseende på olika tekniska system och innebörden i producentansvaret
2. beskriva hur olika behandlingstekniker (deponering, termisk och biologisk behandling samt materialåtervinning) för avfall fungerar tekniskt och vilken miljöpåverkan de medför
3. beskriva hur avfall kan förebyggas med avseende på mängd och farlighet
4. förklara hur ett avfallshanteringssystem kan vara utformat och hur det samverkar med omgivningen
5. analysera förbättringspotentialer inom avfallshantering med tillämpande av avfallshierarkin
6. undersöka och förstå orsak och verkan i avfallshanteringen

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrningsområdet. Centrala moment är budgetering, kalkylering och resultatplanering. Kursen ger en grundläggande förmåga att tillämpa metoder och modeller inom dessa områden samt ger en förståelse för dess betydelse och roll i företag/organisationer. Studenten skall även lära sig att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt gentemot styrmetoder och styrmodeller.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Introduktion till offentlig förvaltning och samhällsplanering 7.5 hp
Område Samhällsplanering

I kursen introduceras olika ämnen med relevans för arbete med bland annat miljö- och hållbarhetsfrågor. Grunddragen i svensk offentlig förvaltning, den samtida samhällsplaneringen, planeringens historia samt geografiämnet i form av naturgeografi och samhällsgeografi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Regional utveckling 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi

Kursen ger fördjupade kunskaper om utvecklingen av arbetsmarknadsregioner, lokaliseringsteorier, regional expansion, klusterutveckling, regionalpolitik, landsbygdsutveckling och spänningsfältet mellan växande regioner och glesbefolkade regioner. I kursen används statistiska analysmetoder för att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad regional utveckling och hur dessa kan användas för att utveckla en strategisk plan för en hållbar region. Efter avslutad kurs kommer studenten att ha en förståelse för de sociala, ekonomiska och politiska krafter som skapar och utvecklar en region.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Miljöbedömning av energisystem 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för miljöpåverkan från olika tekniker för att generera bränslen, el, värme och transporter
2. analysera och presentera olika sätt att minska miljöbelastningen kopplad till tillförsel och användning av energi
3. redogöra för och använda olika typer av systemanalys för tillförsel och användning av energi, samt potentialbedömning av olika bränslen och energikällor
4. samla in och använda sig av vetenskapliga publikationer om miljöpåverkan från energisystem

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Miljöekonomi och miljöstyrning 7.5 hp
Område Industriell ekonomi, Miljöteknik

Kursen fokuserar på förståelse för hur ekonomin fungerar i samhället och påverkar miljön, samt hur styrmedel kan användas för att främja miljö-/hållbarhetsarbetet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ledning för hållbar utveckling 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen fokuserar på förståelse för strategier och utmaningar som företag möter i arbetet för hållbar utveckling baserad på aktuell forskning och fallstudier i industriella företag.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för kandidatexamen i miljöteknik 15 hp
Område Miljöteknik

I kursen ges möjlighet att i ett självständigt arbete visa prov på sina samlade kunskaper och färdigheter i miljöteknik inom ramen för en avgränsad arbetsuppgifts, som genomförs enskilt eller i par. Studenten kan själv föreslå ett forsknings- eller utvecklingsarbete, alternativt tilldelas en uppgift. Arbetet syftar till att utveckla förmågan att identifiera problem, samt formulera, implementera, skriftligt redovisa, muntligt presentera, försvara och kollegialt granska ("peer-review") lösningar. Undervisningen består av handledning, där den akademiska handledaren vägleder studenten genom examensarbetet med förslag och kommentarer. I fallet med ett samverkansprojekt med något företag eller organisation utses även en extern handledare.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)