Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 2
Miljövetenskaplig metod 7.5 hp
Område Miljövetenskap

Kursen går ut ge studenten kunskaper om miljövetenskapens olika metoder så långt att studenten kan utföra en vetenskaplig studie, analysera och slutsatser samt skriva en rapport om dessa.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Introduktion till cirkulär ekonomi 7.5 hp
Område Miljöteknik

Kursen utgår ifrån konsekvenserna av den linjära ekonomin som ett sätt att förklara begreppet cirkulär ekonomi. Det görs genom grundläggande begrepp och teorier i cirkulär design, modeller för cirkulär ekonomi samt hinder och möjligheter för en cirkulär ekonomi. Kursen innehåller många konkreta exempel vilka illustrerar hur modeller för cirkulär ekonomi appliceras inom olika områden som livsmedelsproduktion, textilier, elektronik och industriell tillverkning samt vad innebörden är av en cirkulär distributionskedja. Kursen tar upp kunskaper och verktyg för att kunna utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller i näringsliv och offentlig verksamhet. I kursen tillämpas både ett top-down perspektiv där en omställning av samhället i en mer cirkulär riktning problematiseras, och ett bottom-up perspektiv med konkreta exempel och idéer på hur individer och företag kan utveckla och tillämpa cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Introduktion till offentlig förvaltning och samhällsplanering 7.5 hp
Område Samhällsplanering

I kursen introduceras olika ämnen med relevans för arbete med bland annat miljö- och hållbarhetsfrågor. Grunddragen i svensk offentlig förvaltning, den samtida samhällsplaneringen, planeringens historia samt geografiämnet i form av naturgeografi och samhällsgeografi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Regional utveckling 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi

Kursen ger fördjupade kunskaper om utvecklingen av arbetsmarknadsregioner, lokaliseringsteorier, regional expansion, klusterutveckling, regionalpolitik, landsbygdsutveckling och spänningsfältet mellan växande regioner och glesbefolkade regioner. I kursen används statistiska analysmetoder för att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad regional utveckling och hur dessa kan användas för att utveckla en strategisk plan för en hållbar region. Efter avslutad kurs kommer studenten att ha en förståelse för de sociala, ekonomiska och politiska krafter som skapar och utvecklar en region.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Miljöbedömning av energisystem 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för miljöpåverkan från olika tekniker för att generera bränslen, el, värme och transporter
2. analysera och presentera olika sätt att minska miljöbelastningen kopplad till tillförsel och användning av energi
3. redogöra för och använda olika typer av systemanalys för tillförsel och användning av energi, samt potentialbedömning av olika bränslen och energikällor
4. samla in och använda sig av vetenskapliga publikationer om miljöpåverkan från energisystem

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Miljöekonomi och miljöstyrning 7.5 hp
Område Industriell ekonomi, Miljöteknik

Kursen fokuserar på förståelse för hur ekonomin fungerar i samhället och påverkar miljön, samt hur styrmedel kan användas för att främja miljö-/hållbarhetsarbetet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Vetenskapsteori och metod för Miljövetenskap 7.5 hp
Område Miljövetenskap

Syftet med denna kurs är att ge studenterna grundläggande kunskaper och förståelse för vetenskapens grund begrepp och perspektiv, samt ge en grundläggande förståelse för vetenskapliga metoder inom huvudområdet miljövetenskap. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskapsteori och vetenskaplig metod.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ledning för hållbar utveckling 7.5 hp
Område Industriell ekonomi

Kursen fokuserar på förståelse för strategier och utmaningar som företag möter i arbetet för hållbar utveckling baserad på aktuell forskning och fallstudier i industriella företag.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp
Område Miljövetenskap

I kursen ges möjlighet att i ett självständigt arbete visa prov på sina samlade kunskaper och färdigheter i miljöteknik inom ramen för en avgränsad arbetsuppgifts, som genomförs enskilt eller i par. Studenten kan själv föreslå ett forsknings- eller utvecklingsarbete, alternativt tilldelas en uppgift. Arbetet syftar till att utveckla förmågan att identifiera problem, samt formulera, implementera, skriftligt redovisa, muntligt presentera, försvara och kollegialt granska ("peer-review") lösningar. Undervisningen består av handledning, där den akademiska handledaren vägleder studenten genom examensarbetet med förslag och kommentarer. I fallet med ett samverkansprojekt med något företag eller organisation utses även en extern handledare.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)