Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Externredovisning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter och förståelse rörande affärsredovisning såsom löpande bokföring och bokslut. Kursen skall även ge förmåga att utföra bokslutsarbete samt att förstå vilka effekter på resultat och ställning diverse bokslutspolitiska åtgärder kan ge. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för affärsredovisningens syften och problem samt dess reglering och utvecklingstendenser.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Externredovisning B 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen behandlar olika typer av metoder som genererar kvantitativ information och som kan utgöra beslutsunderlag. Centralt är att diskutera betydelsen av balansräkningens aktivsida för maximering av företagets värde. Här lyfts investeringsbeslutens betydelse fram och sambandet mellan risk och avkastningskrav belyses. Även nödvändigheten av att hålla rörelsekapitalet på en rimlig nivå behandlas. Under kursens gång diskuteras även finansiella nyckeltal såsom likviditet, soliditet, lönsamhet och effektivitet.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 2
Externredovisning C 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Kursen behandlar värderingsproblem inom extern redovisning utifrån såväl ett teoretiskt som ett tillämpat perspektiv. Lagstiftning, råd, anvisningar och rekommendationer relateras dels till konkreta tillämpningssituationer och dels till en referensram av mer generella regler. Kursen ger en fördjupad förståelse för och tolkning av finansiell information genom finansiell analys. Koncernredovisning och miljö- och hållbarhetsredovisning ingår också i kursen.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)