Kurser inom programmet

Programnamn

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

De två första åren på Samhällsplanerarprogrammet är gemensamt för alla och innehåller både fysisk planering och geografi. Under årskurs 3 sker en specialisering mot antingen fysisk planering eller geografi.

Frivillig praktikkurs på 7,5 hp

Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle erbjuder en frivillig tio veckors praktikperiod som en del av utbildningen. Praktikens syfte är att studenten ska få möjlighet att prova på att arbeta som samhällsplanerare och därigenom få en större inblick i sitt framtida yrkesliv.

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
CAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5 hp
Område Byggnadsteknik, Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering

- Ritteknik
- CAD-teknik
- Standarder för plan- och bygghandlingar
- Datafångst
- Referenssystem och transformationer
- Projekt från datafångst till plankarta

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Introduktion till samhällsplanering och geografi 7.5 hp
Område Geografi, Samhällsplanering

Kursen ger en introduktion till högskolestudier genom att behandla akademiskt skrivande, referenshantering och hur man arbetar i projektform. Vidare ges introduceras de olika ämnen som behandlas under programmets gång. Grunddragen i den samtida samhällsplaneringen, planeringens historia samt geografiämnet i form av naturgeografi och samhällsgeografi.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Samhällsgeografi 7.5 hp
Område Geografi

Vilka utmaningar står framtidens hållbara samhälle inför?På vilket sätt påverkas vi av globaliseringen? Vilken betydelse har ekonomi, politik, demografi och resurshantering för samhällsplaneringen? Vilken betydelse har demografi och migration för samhällsutvecklingen? Dagens allt mer integrerade värld skapar många problem men också många nya möjligheter. Kursen belyser flera av samhällets utmaningar utifrån en samhällsgeografisk ansats. Ämnets teoretiska grunder introduceras tillsammans med kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen ges som en introduktion till övriga kurser inom samhällsgeografin, dvs Regional utveckling, Urban- och socialgeografi och Urban teori.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Geografisk informationsteknik 7.5 hp
Område Geografi, Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om geografisk informationsteknik vad avser teknik och användningsområden samt att ge en introduktion till fjärranalys.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Kartografi A 7.5 hp
Område Geografi, Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering

Kursen syftar till att ge kännedom om kartografins historia, kartografi i teori och praktik, manuell och digital kartframställning samt kartografins anknytning till GIS. Kursen ger grundläggande kunskaper om kartografiska begrepp och metoder, kartjuridik samt storskalig och småskalig kartografi.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Översiktsplanering 7.5 hp
Område Lantmäteriteknik, Samhällsplanering

Kursen innehåller analys för planering, planeringens praktiska delar, lagstiftning, planeringsprocess, konsekvensanalys, ekonomiska och sociala aspekter och miljöaspekter för översiktlig samhällsplanering.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Geovetenskap A 7.5 hp
Område Geografi

Kursen syftar till att ge kunskaper om naturresurser, särskilt mark- och vattenresurser, deras uppbyggnad och föränderlighet i landskapet samt att ge gedigna kunskaper i främst geologi och hydrologi så att man kan:
- bedöma naturlandskapets olika beståndsdelar främst med ledning av kartor och bilder
- insamla, tolka och presentera mark- och vattendata
Geovetenskap ger således referensramar för resurs- och miljöfrågor, teknik för resursutnyttjande och hantering av miljöproblem. Geovetenskap kan sedan underindelas i geologi, paleontologi, geomorfologi, hydrologi osv.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Fysisk detaljplanering 7.5 hp
Område Lantmäteriteknik, Samhällsplanering

Kursen innehåller granskning av detaljplaner, upprättande av egen detaljplan, fysisk planering, miljöhänsyn, trafikplanering, plan- och bygglagen och medborgardeltagande.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
GIS raster/vektor 7.5 hp
Område Geografi, Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur GIS fungerar, både i teori och praktik. De ämnen som behandlas omfattar bland annat datainsamling i raster- och vektormiljöer, integrering och konvertering av olika typer av spatiala data, editering och uppdateringsmetoder, raster- och vektoranalyser, digital höjdmodellering samt grafisk presentation av analysresultat. Observera att kursen inte kan tillgodoräknas samtidigt med GIT in Land management.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Geovisualisering i byggd miljö 7.5 hp
Område Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap

Modellering av den byggda miljön och planeringsförslag i 2D och 3D
Fotobehandling i samband med modellering och fotomontage
Visualisering med vektorgrafikverktyg
Visualisering av planeringsförslag med lämplig layout och lämpliga presentationsverktyg
Geovisualisering och datavisualisering
Presentationsstrategier

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Stadens sociala geografi 7.5 hp
Område Geografi, Samhällsplanering

Kursen ger en bred inblick i ämnena urban och socialgeografi, som studerar sambanden mellan fysiska och sociala miljön i städer. Kursen introducerar kärnan i den aktuella forskningens teoretiska resonemang och dess metodologiska utgångspunkter men även ämnets idéhistoriska utveckling. Exempel på områden som studeras är bostadssegregation, befolkningsmobilitet, urbanism, identitet, etnicitet, klass, genus, olikheter och konflikter i staden och etiska perspektiv. Kursen innehåller även metodiska tillvägagångsätt för forskning om staden och akademisk skrivande. Kursen efterföljs av kursen Urbana studier.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Naturgeografi
Område Geografi

Kursen skall ge studenterna en förståelse för naturgeografiska fenomen och processer och kunna sätta in dessa i större perspektiv, t.ex. i samband med miljökonsekvensanalyser, planering, osv. I kursen ingår bl.a. stormorfologi, vittring och massrörelser, glaciologi, glacialmorfologi, periglacialmorfologi, eolisk morfologi, klimatologi med koppling till geomorfologin, kvartärgeologi, fluvialmorfologi samt kust- och strandmorfologi.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Urban teori
Område Geografi, Samhällsplanering

Vilka ideologier har påverkat stadens utformning? Hur har olika teoretiska utgångspunkter format samhällsplaneringen? Vilka tankegångar i dagens samhälle formar framtidens samhälle? Kursen syftar till att tillhandahålla en översikt av urbanteorins historia och samtida utveckling med relevans för samhällsplanering. Kursen är strukturerad kring tre olika teman. Det första temat är klassiska texter inom urban teori, det andra är aktuell forskning om stadsutveckling och det tredje temat behandlar metodologiska frågor med anknytning till samhällsplanering.

Dessutom ger kursen goda möjligheter för deltagarna att utveckla sin förmåga att presentera resultat och tankegångar såväl muntligt som skriftligt.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Fjärranalys och GIS-analys i land management
Område Geografi, Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap

Syftet med denna kurs är att träna studenten i satellitbildstolkning och analys samt att kunna tillämpa avancerade GIS-analyser på resultaten från satellitbildsanalysen.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Regional utveckling 7.5 hp
Område Geografi, Samhällsplanering

Syftet med kursen är att ge studenterna teoretiska och praktiska kunskaper i ämnena regional utveckling och regional planering. Kursen fördjupar sig i bl.a. utvecklingen av arbetsmarknadsregioner, lokaliseringsteorier, regionförstoring, utvecklingen av kluster, regionalpolitik, landsbygdsutveckling och spänningen mellan tillväxtregioner och glesbygdsregioner. Förutom de rent teoretiska delarna har den laborativa verksamheten en avgörande roll i kursen. Kursen använder statistiska analysmetoder för att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad regional utveckling. Studenten ska få en förståelse för vilka sociala, ekonomiska och politiska krafter som skapar en region och hur det kan användas till att utveckla en strategisk plan för en hållbar region.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Demokrati och etik i samhällsplaneringen
Område Samhällsplanering

Demokratin är en av vårt samhälles viktigaste grundpelare. Samtidigt omförhandlas den ständigt genom våra lagar, i den politiska debatten, i media och vid köksbordet. Inom samhällsplaneringen ställs dessa frågor på sin spets. Häri ligger en etisk aspekt av vilka skyldigheter och möjligheter som finns för planeraren att vara en del i skapandet av framtidens samhälle. Vilken roll spelar samhällsplaneringen för den demokratiska utvecklingen? Vilka formella krav finns på den kommunala förvaltningen att kommunicera med medborgarna? Hur är det svenska demokratiska samhället uppbyggt? Hur hänger politisk ideologi och samhällsplanering samman? Vad är demokrati? Vad är etik?

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Naturkatastrofer och riskbedömning
Område Geografi, Geomatik, Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap

Kursen behandlar olika typer av miljörelaterade risker och de processer och konsekvenser
som de förknippas med, speciellt vad det gäller effekten på samhällsplanering och den
byggda miljön. Kursen ger studenten kunskap om de processer som skapar risker och
sårbarhet för mänskligt liv och samhällsfunktioner, såväl som kunskap om hur dessa effekter
ska förmildras eller förhindras.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för filosofie/teknologie kandidat i samhällsplanering 15 hp
Område Samhällsplanering

Examensarbetet utgör en fördjupningskurs i huvudämnet och krävs för erhållande av filosofie kandidatexamen.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)