Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

De två första åren på Samhällsplanerarprogrammet är gemensamt för alla och innehåller både geografi och samhällsplanering. Under årskurs 3 väljer du vilket av områdena du inriktar din examen mot.

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
CAD och ritteknik för samhällsbyggnad 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geomatik, Byggnadsteknik, Lantmäteriteknik

- Ritteknik
- CAD-teknik
- Standarder för plan- och bygghandlingar
- Datafångst
- Referenssystem och transformationer
- Projekt från datafångst till plankarta

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Introduktion till samhällsplanering och geografi 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi

Kursen ger en introduktion till högskolestudier genom att behandla akademiskt skrivande, referenshantering och hur man arbetar i projektform. Vidare ges introduceras de olika ämnen som behandlas under programmets gång. Grunddragen i den samtida samhällsplaneringen, planeringens historia samt geografiämnet i form av naturgeografi och samhällsgeografi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Metoder för samhällsplanering och geografi 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geomatik, Geografi

Denna kurs är tänkt att ge er en introduktion till ämnesområdet statistik. Vårt syfte är att de begrepp och metoder som presenteras under kursen ska, i stor utsträckning, vara kopplade till tillämningar inom geografi och planering. Kursen använder sig av föreläsningar och statistiklaborationer som undervisningsform. Vi kommer att utgå ifrån geografi och samhällsplanering/lantmäteri och knyta de aktuella statistiska begreppen till dessa tillämpningar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Samhällsgeografi 7.5 hp
Område Geografi

Vilka utmaningar står framtidens hållbara samhälle inför?På vilket sätt påverkas vi av globaliseringen? Vilken betydelse har ekonomi, politik, demografi och resurshantering för samhällsplaneringen? Vilken betydelse har demografi och migration för samhällsutvecklingen? Dagens allt mer integrerade värld skapar många problem men också många nya möjligheter. Kursen belyser flera av samhällets utmaningar utifrån en samhällsgeografisk ansats. Ämnets teoretiska grunder introduceras tillsammans med kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen ges som en introduktion till övriga kurser inom samhällsgeografin, det vill säga Regional utveckling, Urban- och socialgeografi och Urban teori.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Kartografi A 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att ge kännedom om kartografins historia, kartografi i teori och praktik, manuell och digital kartframställning samt kartografins anknytning till GIS. Kursen ger grundläggande kunskaper om kartografiska begrepp och metoder, kartjuridik samt storskalig och småskalig kartografi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Geografisk informationsteknik 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om geografisk informationsteknik vad avser teknik och användningsområden samt att ge en introduktion till fjärranalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Översiktsplanering 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Lantmäteriteknik

Kursen innehåller analys för planering, planeringens praktiska delar, lagstiftning, planeringsprocess, konsekvensanalys, ekonomiska och sociala aspekter och miljöaspekter för översiktlig samhällsplanering.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Geovetenskap A 7.5 hp
Område Geografi

Kursen syftar till att ge kunskaper om naturresurser, särskilt mark- och vattenresurser, deras uppbyggnad och föränderlighet i landskapet samt att ge gedigna kunskaper i främst geologi och hydrologi så att man kan:
- bedöma naturlandskapets olika beståndsdelar främst med ledning av kartor och bilder
- insamla, tolka och presentera mark- och vattendata
Geovetenskap ger således referensramar för resurs- och miljöfrågor, teknik för resursutnyttjande och hantering av miljöproblem. Geovetenskap kan sedan underindelas i geologi, paleontologi, geomorfologi, hydrologi osv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
GIS raster/vektor 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur GIS fungerar, både i teori och praktik. De ämnen som behandlas omfattar bland annat datainsamling i raster- och vektormiljöer, integrering och konvertering av olika typer av spatiala data, editering och uppdateringsmetoder, raster- och vektoranalyser, digital höjdmodellering samt grafisk presentation av analysresultat. Observera att kursen inte kan tillgodoräknas samtidigt med GIT in Land management.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Fysisk detaljplanering 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Lantmäteriteknik

Kursen innehåller granskning av detaljplaner, upprättande av egen detaljplan, fysisk planering, miljöhänsyn, trafikplanering, plan- och bygglagen och medborgardeltagande.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Geovisualisering i byggd miljö 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Lantmäteriteknik

Modellering av den byggda miljön och planeringsförslag i 2D och 3D
Fotobehandling i samband med modellering och fotomontage
Visualisering med vektorgrafikverktyg
Visualisering av planeringsförslag med lämplig layout och lämpliga presentationsverktyg
Geovisualisering och datavisualisering
Presentationsstrategier

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Miljöprocesser - bedömning, påverkan och konsekvenser 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi

Syftet med kursen är att skapa förståelse för de miljöprocesser som påverkas, och som påverkar oss, i samband med hur vi människor agerar. Vi kommer att belysa aktuell lagstiftning, analysera problem och konsekvenser, samt upptäcka förebyggande åtgärder för att minska vårt fotavtryck på planeten.
I kursens senare del kommer fokus att ligga på de grundläggande biogeologiska processerna och hur de är kopplade till lokala till globala miljöfrågor.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Stadens sociala geografi 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi

Kursen ger en bred inblick i ämnena urban och socialgeografi, som studerar sambanden mellan fysiska och sociala miljön i städer. Kursen introducerar kärnan i den aktuella forskningens teoretiska resonemang och dess metodologiska utgångspunkter men även ämnets idéhistoriska utveckling. Exempel på områden som studeras är bostadssegregation, befolkningsmobilitet, urbanism, identitet, etnicitet, klass, genus, olikheter och konflikter i staden och etiska perspektiv. Kursen innehåller även metodiska tillvägagångssätt för forskning om staden och akademisk skrivande. Kursen efterföljs av kursen Urbana studier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Hållbar samhällsplanering 7,5 hp 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi

Kursen fokuserar på hållbar utveckling och ger en teoretisk och praktisk bakgrund inom området hållbar samhällsplanering. Kursen fokuserar särskilt på de fysiska, sociala och ekonomiska faktorer som påverkar utvecklingen mot en hållbar urban framtid.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Naturgeografi 7.5 hp
Område Geografi

Kursen skall ge studenterna en förståelse för naturgeografiska fenomen och processer och kunna sätta in dessa i större perspektiv, t.ex. i samband med miljökonsekvensanalyser, planering, osv. I kursen ingår bl.a. stormorfologi, vittring och massrörelser, glaciologi, glacialmorfologi, periglacialmorfologi, eolisk morfologi, klimatologi med koppling till geomorfologin, kvartärgeologi, fluvialmorfologi samt kust- och strandmorfologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Gestaltning inom byggd miljö 7.5 hp
Område Samhällsplanering

Kursen behandlar utformningen av stadsrummet; hur färg och form samverkar och hur det påverkar stadsbilden, vilka effekter på skugga och sol nya byggnader får, och mycket mer. I kursen arbetar vi såväl med analoga skisstekniker som med digitala verktyg för visualisering.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Fjärranalys och GIS-analys i land management 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Syftet med denna kurs är att träna studenten i satellitbildstolkning och analys samt att kunna tillämpa avancerade GIS-analyser på resultaten från satellitbildsanalysen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Urban teori 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi

Vilka ideologier har påverkat stadens utformning? Hur har olika teoretiska utgångspunkter format samhällsplaneringen? Vilka tankegångar i dagens samhälle formar framtidens samhälle? Kursen syftar till att tillhandahålla en översikt av urbanteorins historia och samtida utveckling med relevans för samhällsplanering. Kursen är strukturerad kring tre olika teman. Det första temat är klassiska texter inom urban teori, det andra är aktuell forskning om stadsutveckling och det tredje temat behandlar metodologiska frågor.

Dessutom ger kursen goda möjligheter för deltagarna att utveckla sin förmåga att presentera resultat och tankegångar såväl muntligt som skriftligt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Naturkatastrofer och riskbedömning 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi

Kursen behandlar olika typer av miljörelaterade risker och de processer och konsekvenser
som de förknippas med, speciellt vad det gäller effekten på samhällsplanering och den
byggda miljön. Kursen ger studenten kunskap om de processer som skapar risker och
sårbarhet för mänskligt liv och samhällsfunktioner, såväl som kunskap om hur dessa effekter
ska förmildras eller förhindras.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Demokrati och etik i samhällsplaneringen 7.5 hp
Område Samhällsplanering

Demokratin är en av vårt samhälles viktigaste grundpelare. Samtidigt omförhandlas den ständigt genom våra lagar, i den politiska debatten, i media och vid köksbordet. Inom samhällsplaneringen ställs dessa frågor på sin spets. Häri ligger en etisk aspekt av vilka skyldigheter och möjligheter som finns för planeraren att vara en del i skapandet av framtidens samhälle. Vilken roll spelar samhällsplaneringen för den demokratiska utvecklingen? Vilka formella krav finns på den kommunala förvaltningen att kommunicera med medborgarna? Hur är det svenska demokratiska samhället uppbyggt? Hur hänger politisk ideologi och samhällsplanering samman? Vad är demokrati? Vad är etik?

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Regional utveckling 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi

Kursen ger fördjupade kunskaper om utvecklingen av arbetsmarknadsregioner, lokaliseringsteorier, regional expansion, klusterutveckling, regionalpolitik, landsbygdsutveckling och spänningsfältet mellan växande regioner och glesbefolkade regioner. I kursen används statistiska analysmetoder för att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad regional utveckling och hur dessa kan användas för att utveckla en strategisk plan för en hållbar region. Efter avslutad kurs kommer studenten att ha en förståelse för de sociala, ekonomiska och politiska krafter som skapar och utvecklar en region.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för filosofie kandidat i geografi 15 hp
Område Geografi

Examensarbetet utgör en fördjupningskurs i huvudämnet och krävs för erhållande av filosofie kandidatexamen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för filosofie/teknologie kandidat i samhällsplanering 15 hp
Område Samhällsplanering

Examensarbetet utgör en fördjupningskurs i huvudämnet och krävs för erhållande av filosofie kandidatexamen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)