Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Det treåriga Samhällsplanerarprogrammet ger dig kunskaper om hur vi gemensamt kan arbeta för att utveckla framtidens hållbara samhälle. Vi erbjuder utbildning och praktisk träning av mycket hög kvalitet inom fysisk planering och geografi. Programmet är ledande i Sverige inom geografisk informations teknologi och geovisualisering. En viktig utgångspunkt i vår utbildning är att våra studenter ska kunna få de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Vi har därför ett tätt samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Om utbildningen

FYSISK PLANERING
På vår utbildning har vi kurser som ger de praktiska färdigheterna i att skapa planer. Du kommer att få insikt i den juridiska genomförandeprocessen av översikts- och detaljplaner och de miljöaspekter som måste beaktas för att exempelvis bygga och renovera bostadsområden. Vi arbetar mycket i projektform, och du som student får själv, eller i grupp, arbeta fram planer för nya stadsområden. Du kommer även att arbete med geografiska informationssystem (GIS) vid undersökningar och analyser av framtida planprojekt. Vi använder även CAD 3D-program och andra digitala ritverktyg för att skapa planer.
GEOGRAFI
Geografin ger kunskaper om hur samhället har utvecklats och hur livet i städerna fungerar - eller ibland inte fungerar. Dagens stadslandskap är komplext och många olika intressen måste vägas samman. Under programmet belyser vi samhällets utvecklingsmöjligheter ur politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Vi tar även upp hur olika etiska och demokratiska frågor kommit att bli alltmer viktiga i planeringssammanhang. Geografin kopplar också ihop samhällsplaneringen med naturlandskapet.
GEOVISUALISERING
På samhällsplanerarprogrammet i Gävle arbetar vi för att ständigt uppdatera utbildningen och följa den tekniska utvecklingen. På senare tid har det skett en revolution inom datahanteringen som möjliggör för planerare att med relativt enkla metoder skissa på nya planer och visuellt åskådliggöra komplexa tekniska analyser. För att kunna gestalta och visualisera i 2D och 3D får du träning i och kunskap om val av färger och symboler för att kunna utforma illustrativa och informativa kartor och planer.
UNDER UTBILDNINGEN
Programmet bygger på projektbaserad undervisning samt praktisk ”learning-by-doing” där du får pröva på olika arbetsprocesser. Du får de teoretiska kunskaperna som är nödvändiga för att kritiskt kunna analysera och granska ett aktuellt utgångsläge i förhållande till de önskade förändringarna. Föreläsningar, laborationer eller seminarier i mindre grupper är andra exempel på vanliga undervisningsformer. I utbildningen ingår även att träna skriftlig förmedling av ditt budskap samt att prata inför åhörare.
Utbildningen har samarbete med företag och myndigheter inom regionen. Detta möjliggör att inom utbildningen arbeta med aktuella planer, data, information och frågeställningar.
Vi erbjuder även möjlighet att välja till en praktikkurs inom samhällsplanering. Detta möjliggör att du som student får komma ut på en arbetsplats och lära dig mer om din framtida yrkesroll. Detta är en mycket populär kurs och som ofta leder vidare till din första anställning.

SAMARBETSUNIVERSITET I KANADA och USA
Studentutbyte finns med Thompson Rivers University i Kanada och University of Southern Illinois. Under ett halvt till ett års studier har du möjlighet att få värdefulla utlandserfarenheter och kan dessutom tillgodoräkna dig utbytet inom programmet. Detta samarbete, samt andra möjligheter för utbytesstudier i Europa, innebär att några kurser på Samhällsplanerarprogrammet ibland ges på engelska.

Efter utbildningen

Utbildningen ger möjlighet för anställning vid t.ex.:
- samhällsbyggnadskontor i kommunerna som samhällsplanerare eller stadsplanerare. Exempel på möjliga yrkestitlar är samhällsplanerare, planingenjör, stadsarkitekt och detaljplanehandläggare.
- länsstyrelserna, vilka behöver kompetens för rådgivning och granskning av planer samt riskbedömningar av miljön
- konsultföretag, byggföretag eller eget företag, där kompetens behövs för att skapa kommuners och fastighetsägares planer
- myndigheter som Boverket, Lantmäteriet, Trafikverket. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera.

Samhällsplanerarprogrammet ger också möjlighet för vidare studier på magister- och masterutbildningar inom samhällsplanering, samhällsgeografi alternativt naturgeografi i Sverige och i övriga Europa.
Det är också möjligt att läsa vidare på Högskolan i Gävle inom Magisterutbildningen i geomatik (1 år) eller Masterutbildningen i geospatial informationsvetenskap (2 år). Efter detta finns det även möjlighet att antas till forskarutbildningen och doktorsexamen inom Byggd miljö.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2018
Normal
2018 - 2021
Ej öppen *
Antal platser: 35
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19123
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)