Sök

Studentprojekt och prisade examensarbeten

På Samhällsplanerarprogrammet ingår projektarbeten som moment i många kurser. Projektarbeten ger studenten möjlighet till fördjupning i aktuella problemställningar. Studierna avslutas med ett självständigt examensarbete på 10 veckor, som kan genomföras i samverkan med näringslivet och offentliga myndigheter.

Studentprojekt

Projektarbetet ligger ofta i de sista veckorna av många kurser inom programmet, där du på egen hand eller i grupparbete ska tillämpa dina kunskaper från kursen. Projektarbeten ger dig möjlighet till fördjupning i aktuella samhällsutmaningar. Här visar vi exempel från några kurser inom Samhällsplanerarprogrammet.

Projekt inom fysisk detaljplanering

I år 2 ges kursen Fysisk detaljplanering, där du skapar en egen detaljplan. Du tillämpar kunskaper från kursen CAD och ritteknik, Plan- och bygglagen (PBL) om riktlinjer för detaljplaner samt kunskaper om platsens förutsättningar.

Joel Cronström: Fasadritning i Auto-CAD

Projekt inom geovisualisering och gestaltning

På kurserna Geovisualisering i byggd miljö(år 2) och Gestaltning i byggd miljö (år 3) skapar du 3D-modeller av fysiska miljöer. Ofta sker detta som ett samarbete med uppdragsgivare i regionen. Du bygger då vidare på kunskaper inom fysisk detaljplanering och tekniska färdigheter som du förvärvat under tidigare kurser.

Staffan Birkedal: Gestaltning i byggd miljö, Sundsvall, Norra kajen hösten 2021

Rebecka Lind: Gestaltning i byggd miljö, Sundsvall, Norra kajen hösten 2021

Samhällsgeografi

På kursen Urban teori på år 3 läser du forskning om och reflekterar över samspelet mellan urbana rum och utformning av fysisk miljö. Du genomför t.ex. fältstudier genom en övning/workshop, där du undersöker säkerhet och trygghet på en valfri plats enligt CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Studenterna Tim Dalheimer, Candra Gustafsson och Anna Hedman undersöker hur samma plats uppfattas beroende på tid på dygnet.

Studenterna Isabelle Borgqvist, Linus Norgren, Amanda Villagran Ström och Josefine Waern undersöker hur olika typer av belysning skapar skuggor på upplysta platser och vad det betyder för känslan av trygghet.

Naturgeografi och riskbedömning

På kurser som Geovetenskap (år 1), Naturgeografi (år 3) och Naturkatastrofer och riskbedömning (år 2) får du kunskaper om t.ex. markens beskaffenhet. Den har betydning för hur samhället kan använda marken och du får göra bedömning av risker som översvämningar, ras och skred. Kurserna innehåller ofta fältstudier och exkursioner.

Skyfall i Gävle augusti 2021: 161 mm under ett dygn. Foto: Anders Brandt.

Projekt inom GIS-kurser

På kursen Fjärr-och GIS-analys (år 3) genomför du en multikriterieanalys, där viktiga faktorer viktas mot varandra för att lokalisera den bästa lämpade platsen.

Amanda Villagran Ström och Josefine Waern

GIS-karta av Amanda Villagran Ström och Josefine Waern.

Prisregn över examensarbeten 2020—2022

Det största projektarbetet som är examensarbetet - är ett självständigt arbete på 10 veckor, som kan genomföras i samverkan med näringslivet och offentliga myndigheter.

Mellan åren 2020 och 2022 föll ett riktigt prisregn över våra studenter på Samhällsplanerarprogrammet för deras prestationer.

Årets prestation 2022 från Kartografiska sällskapet

Ida Lindgren fick våren 2022 Kartografiska sällskapets pris Årets prestation för examensarbetet: Hållbar lokalisering av nya bostäder på landsbygd: En fallstudie över Skärplinge i Tierps kommun.

Årets prestation 2021 från Kartografiska sällskapet

Shabnam Alinazari och Catrin Alvinder fick våren 2021 Kartografiska sällskapets pris Årets prestation för examensarbetet: "I barn och ungas ögonhöjd - En checklista från barn till plan för detaljplanering".

För att de på ett mycket heltäckande sätt redogör för läget kring barnperspektivet i detaljplanering, både i dagens lagstiftning och aktuellt forskningsläge kring barns behov och rumsliga förmåga. Det gedigna arbetet har genererat en checklista som baseras på författarnas sakkunskap i ämnet samt vad som värderas högst av barnen själva.

Juryns motivering till priset Årets prestation, Kartografiska sällskapet.

Stipendium från Tekniska föreningen i Gävle 2021

Isabel Lamberg och Linnéa Jonsson fick våren år 2021 Tekniska föreningen i Gävles högskolestipendium för examensarbetet: ”Upplevd trygghet i grönområden studerat utifrån parkmiljöns utformning och användningsområden: En fallstudie av Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle".

Tekniska föreningen i Gävle

Studenterna Isabel och Linnéa fick under 2021 ta emot stipendium från Tekniska föreningen i Gävle.

Säkraplatsers pris 2020

Linn Johansson fick hösten 2020 motta nätverket Säkraplatsers pris 2020 för examensarbetet: "Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden: En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle".

Linn Johansson tar emot pris för sitt examensarbetet om stadsdelens Sätra. Examensarbetet tar upp trygga och otrygga områden i Sätra och hur de kan göras tryggare och säkrare.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-04-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)