Gå till eugreenalliance
Sök

FAQ - BRP

Vanliga frågor om Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 hp

Vilka är det som läser BRP-programmet?

De flesta deltagarna är yrkesverksamma, några (cirka 10 %) kommer direkt från en grundutbildning. Somliga deltagare har en lång bakgrund i yrkeslivet och somliga är i början av karriären. Denna mix, inklusive deltagarnas helt olika ämnesspecialiteter, brukar ge bra grund för intressanta diskussioner mellan personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Behörighetskraven till magisterprogrammet i BRP är en grundexamen på 180 hp (fil. kand. eller motsvarande, 120 poäng enligt det förra sättet att räkna). Den examen kan vara i vilket ämne som helst.

Vad gör man efter BRP-programmet?

Målet med utbildningen är att ge en teoretisk och praktisk grund för att arbeta med förberedelser, analyser och komplicerat beslutsfattande inom näringsliv, förvaltning och vård. Att analysera, bedöma och åtgärda risker samt att analysera och utforma olika typer av policyn kan ingå i de kommande arbetsuppgifterna.

Utbildningen ger ingen tydligt specificerad yrkesexamen som t.ex. jurist, civilekonom eller specialistsjuksköterska, så det finns inget specifikt yrke den siktar mot, men de kunskaper och färdigheter du skaffar dig under utbildningen kan tillämpas på alla områden

Har jag någon nytta av utbildningen i min fortsatta karriär / i mitt yrkesliv?

Givetvis tror vi att du kommer ha nytta av utbildningen, och faktum är att många deltagare säger att kurserna fungerat som ögonöppnare för dem.

Vi får ibland ganska specifika frågor, t.ex. av typen ”Kommer jag ha nytta av utbildningen i mitt jobb som XYZ inom ABC?” Oftast kan vi inte ge några bra svar på den typen av frågor eftersom vi inte känner till hur verksamheten fungerar eller vilka konkreta arbetsuppgifter den som frågar har. Kursernas innehåll är generellt och p.g.a. deltagarnas olika bakgrunder går vi inte in på djupet på specialområden. Fördjupningar är möjliga dels i samband med kortare PM på kurserna och dels i det längre examensarbetet.

Vilken examen får jag efter utbildningen?

Magisterprogrammet i BRP ger en filosofie magisterexamen i besluts-, risk- och policyanalys. Huvudområdet är alltså besluts-, risk- och policyanalys.

Går det att läsa på halvfart samtidigt som man arbetar heltid?

Ja det går. De flesta som läser vårt BRP-program arbetar heltid parallellt med studierna. Eller snarare kanske man skall säga att studierna sker parallellt med arbetet.

Du har på vårt BRP-program stora möjligheter att själv planera studierna så att du lägger mer tid på studierna vissa veckor. Du kan också välja ifall du vill studera dagtid, på kvällar eller på helger. I och med att hela utbildningsprogrammet är på distans och utan obligatoriska sammankomster kan du studera var du vill så länge du har tillgång till en dator med webbanslutning. Och den mesta tiden behöver du kanske inte ens datorn, bara böcker samt papper och penna.

Kan jag läsa utbildningen på helfart?

Nej, det går inte.

Är utbildningen verkligen helt på distans?

Ja, det finns inga fysiska träffar. Examinationen är också på distans, du behöver alltså inte ta dig till Högskolan i Gävle eller något annat lärosäte för att skriva salstentor.

Hur går utbildningen till rent praktiskt?

Vårt magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys är en ren distansutbildning, eller med den terminologi som används på antagning.se ”internetbaserad distansundervisning”. Det finns inga obligatoriska sammankomster och examinationerna kan du också göra hemifrån.

Du har stora möjligheter att själv planera dina studier på BRP-programmet så att du studerar enbart på kvällar och helger eller så att du studerar mer intensivt vissa veckor.

De flesta av våra kurser har en serie mindre uppgifter som skall lämnas in under kursens gång och avslutas sedan med ett större PM/uppsats eller en hemtentamen. För de mindre uppgifterna har vi ofta satt rekommenderade sista inlämningsdatum som syftar till att man skall kunna hålla en lagom takt genom kursen. För de större avslutande uppgifterna kan det finnas strikta tidsbegränsningar, t.ex. kan man ha två veckor på sig från det att en hemtenta öppnar tills den stänger. Det som styr tempot är framför allt att kurserna bygger vidare på varandra, så att du behöver bli klar med en kurs för att starta på nästa.

Vi använder en webbaserad lärplattform för att dela ut material och samla in svar på uppgifter. Där finns också diskussionsforum och annan infrastruktur för våra kurser. Mer personlig kommunikation med lärarna kan ske på e-post. För handledning av större inlämningsuppgifter och examensarbeten använder vi Zoom (webbkonferensverktyg) eller telefon som komplement till e-post.

Måste jag vara tillgänglig vissa tider?

Nej, du kan själv välja hur du vill lägga upp studierna, t.ex. dagtid, kvällstid eller helger.

Vi använder för det mesta diskussionsforum och e-post för kommunikationen mellan lärarna och kursdeltagarna, d.v.s. obundet i tid för din del.

Vi har också frivilliga webbseminarier i Zoom (webbkonferensverktyg). Dessa webbmöten är tidsbundna, men de är frivilliga och vi brukar se till att det finns två olika seminarietider att välja mellan.

Det finns ett fåtal obligatoriska webbseminarier som har med examination att göra, t.ex. när du redovisar ditt examensarbete, och du kommer själv kunna styra tidpunkten för sådana seminarier. Du kommer alltså inte vara tvungen att delta en viss tidpunkt som lärarna bestämt utan att fråga dig.

Är jag behörig att gå programmet?

Om du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng är du behörig. Det motsvarar en treårig utbildning, 120 poäng i det system som fanns tidigare.

Det är alltså typiskt en kandidatexamen eller motsvarande som krävs, det spelar ingen roll för behörigheten i vilket ämne du har din kandidatexamen.

Jag är inte klar med min kandidatexamen, kan jag söka ändå?

Om du under vårterminen avslutar din grundutbildning och är klar med ditt examensarbete till sista kompletteringsdag kan du söka magisterprogrammet och bli antagen med villkor. Se antagning.se för sista kompletteringsdatum.

När ditt examensbevis är utfärdat tas villkoret bort och du blir registrerad på programmet. Om höstterminen startar innan ditt examensbevis är klart blir du registrerad på den första kursen på programmet som fristående kurs och du kan påbörja dina magisterstudier. Men du kan alltså inte bli registrerad på programmet eller påföljande kurser förrän examensbeviset är utfärdat och inlagt på antagning.se.

Vilka kurser finns på utbildningsprogrammet?

Det finns fyra vanliga kurser och en kurs för examensarbetet. Alla fem kurserna går på distans. Kurserna går också att läsa som fristående kurser i mån av plats under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven för respektive kurs. Om du är antagen till programmet har du en garanterad plats och det är också enklare rent administrativt.

Jag har hamnat på reservplats, kommer jag in?

Vi kan inte garantera att du blir antagen till programmet om du är på reservplats, men generellt är det så att många som söker till distansutbildningar sedan tackar nej till sin plats. I så fall tar vi in reserver innan terminen börjar. Och sedan tar vi också in reserver någon eller några veckor in på terminen om det finns lediga platser.

Vilken teknisk utrustning behöver jag?

Du behöver tillgång till en dator med internetanslutning. För viss kommunikation med lärarna behöver du en webbkamera och ett headset med mikrofon. De programvaror vi använder går att köra via webben på en server på Högskolan i Gävle. Viss programvara kan du eventuellt installera på din egen dator, men det är alltså inget som krävs.

Vilket språk använder ni på BRP-programmet?

Den litteratur vi använder är både på svenska och på engelska, så du måste kunna läsa texter på båda språken. Du kan kommunicera med lärarna och skriva uppsatser på antingen svenska eller engelska, men det går inte att klara utbildningen utan att kunna läsa komplicerade texter på svenska.

Varför finns BRP-programmet bara på svenska?

Vårt magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys ges på svenska. Det är ett medvetet val från lärarlagets sida eftersom vi vill kunna använda material på svenska, t.ex. offentliga utredningar, handböcker och förfrågningsunderlag till upphandlingar. Vi tror också att diskussioner med mera som handlar om svenska beslutsproblem bäst förs på svenska. Den kurslitteratur vi använder är både på engelska och svenska, och räknat i antalet sidor dominerar engelskan. Men vi använder också material på svenska som inte finns i engelsk översättning och som till en del inte vore enkelt att översätta.

Vi ser både för- och nackdelar med att ha en utbildning helt på engelska, men vi har alltså valt att hålla BRP-programmet på svenska. Du måste därför kunna läsa komplicerade texter både på svenska och engelska för att kunna följa utbildningsprogrammet.

Kan jag börja med att läsa fristående kurser och sedan gå över till BRP-magisterprogrammet?

Ja, om du t.ex. läser den första terminens två kurser som fristående kurser kan du under höstterminen göra en ”ansökan till senare del av program” som den officiella termen är. Men om du redan från början söker och blir antagen till programmet har du en garanterad plats.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)