Gå till eugreenalliance
Sök

Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp

Programmet omfattar 120 högskolepoäng och leder till en masterexamen i Miljövetenskap. Det finns också möjlighet för studenterna att avsluta utbildningen efter 60 högskolepoäng och därmed avlägga magisterexamen. För detta krävs att den andra terminens två avslutande kurser ersätts med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Om utbildningen

Studieformen är distans och studietakten är 100 %. Heltidsstudierna är upplagda på så vis att studenterna sekventiellt läser kurser om 7,5 högskolepoäng genom hela programmet, frånsett examensarbetet för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng. Alla kurser utom en kurs ligger i huvudområdet Miljövetenskap och ger studenterna breda och djupa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom huvudområdet i vilket de avlägger examen. Därtill ger programmet breda och djupa kunskaper om hållbarhetsbegreppet och verktyg och strategier för att åstadkomma förändring på olika nivåer, såväl individnivå, som på grupp-, organisations- och samhällsnivå. Särskild vikt ges till beslutsfattande genom hela programmet, både direkt och indirekt. Studenterna får kunskaper och färdigheter i beslutsfattande, beslutsfattandets förutsättningar, processer och verktyg, särskilt i relation till hållbar utveckling.

Programmet ger också studenterna verktyg och förmågor för att mäta, förändra och följa upp miljöpåverkan från människor, objekt och system. Därtill ger programmet studenterna förståelse för psykologiska processer som påverkar beslutsfattande, på individnivå och i grupp. Studenterna ges också kunskaper i grupprocesser, socialpsykologi, ledarskap, liksom förmågor att leda projekt för hållbar utveckling.

Genom hela programmet tränas generiska förmågor, särskilt beslutsfattande (att själv fatta beslut, tillämpa verktyg för beslut, och att förstå bakgrunden till systematiska fel i beslutsfattande), kritiskt tänkande, analytiska förmågor (genom vetenskaplig metodik och träning i intellektuella förmågor), ledarskap och projektledning, det vetenskapliga skrivandet och att uttrycka sig väl i text och dialog. Senare delen av utbildning fördjupar kunskaperna inom de ovan nämnda kunskaps- och färdighetsområdena.

Upplägg
Under programmets första år läser studenten en inledande kurs som berör miljövetenskap och systemanalys, som följs av vetenskaplig metod, beteende och attitydförändring, och naturresursförvaltning och social-ekologiska system. Därefter kommer kurser om strategiskt styrning för hållbar utveckling samt komplexa problem i en hållbarhetskontext, där studenterna också erhåller verktyg för beslutsfattande som är särskilt anpassade för att lösa komplexa problem. Studenten kommer också under första året få verktyg för strategiskt miljöbedömning och förmåga att mäta och följa upp förändringsarbete. Det första året avslutas med en kurs om beslutsfattande i grupp, socialpsykologiska processer som påverkar grupper och grupputveckling samt ledarskap för hållbar utveckling.

Under programmets andra år kommer fördjupande kurser i livscykelanalys och mätning av miljöpåverkan, fördjupade kurser i psykologiska perspektiv på beslutsfattande, samt fördjupade kunskaper inom vetenskaplig metod, vetenskapsteori och styrning av organisationer och samhällen som förbereder studenten inför examensarbete.

Efter utbildningen

Efter avlagd examen ska studenterna vara väl förberedda för en karriär i den offentliga och privata sektorn. Tyngdpunkten i programmet ligger på tillämpbarhet och att förse studenterna med problemlösningsförmågor som är till nytta i ett yrkesliv utanför akademin. Utbildningen ger också goda förutsättningar för en vidare akademisk karriär.

Examen

Masterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2025

Antal platser: 30

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19709

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19714

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)