Gå till eugreenalliance
Sök

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Inom masterprogrammet i religionsvetenskap studeras människans kulturellt präglade självförståelseformer, där ett holistiskt perspektiv anläggs på samspelet mellan människa, samhälle, kultur och religion.

Om utbildningen

Programmet lägger ett särskilt fokus på interaktionen mellan kultur och religion, mellan individ och samhällelig kontext. Där identifieras även värden och normer som styr existentiell orientering.

Masterprogrammet uppmärksammar inte enbart svenska förhållanden, utan har en internationell dimension: historiskt växer kulturella förståelseformer fram i samspel med olika kulturer. Den muslimska kulturen kan inte förstås utan dess rötter och anknytning i renässanskulturen, som också är en del av det västeuropeiska kulturarvet. Genom ett historiskt/komparativt perspektiv på kultur och religion får många av dagens kulturmötesfrågor ett vidare perspektiv än det snäva nationalistiska eller ”monokulturella” perspektivet. Förståelsen av den andres kulturella bakgrund leder till djupare förståelse av ens egen kulturella bakgrund och förståelsemönster.

Programmet omfattar fyra fördjupningar:

\- Miljö, hälsa och arbetsliv
\- Etik och ledarskap
\- Religionens plats i det postsekulära samhället
\- Religion och folktro i historia och nutid

Fördjupningarna utgör olika aspekter av det sammanbindande temat, som är relationen mellan religionen och den föränderliga samhälleliga kontext där religionen kommer till uttryck. Dessa fördjupningar anknyter också till Högskolans verksamhetsidé om en hållbar livsmiljö. Här är det särskilt betydelsen av människans existentiella dimension och kulturella självförståelse samt behovet av ett holistiskt synsätt inom olika områden – hälsa, ledarskap med mera - som står i förgrunden när frågor om en hållbar livsmiljö behandlas.

Efter utbildningen

Målet med masterutbildningen är att förbereda för forskarstudier och det moderna differentierade arbetslivet. Masterutbildningen förbereder för olika yrkesroller, till exempel inom skola, kommun, myndigheter (t.ex. Migrationsverket, Kriminalvården, socialtjänsten), museiverksamhet, företag och nationella och internationella hjälporganisationer där kulturmöteskunskap är oumbärlig.

Examen

Masterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2025

Antal platser: 5

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19212

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2025

Antal platser: 5

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19213

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)