Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur programmet Energisystemingenjör (Co-op) är kopplat till de globala målen.

Utbildningen kan speciellt kopplas till tre av FN:s globala mål:

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen

Hållbar energi är ett viktigt område och en av dom viktigaste grundpelarna i vårt samhälle för att klara de klimatmål som är uppsatta för att minska våra utsläpp. Under utbildningens gång lär du dig om olika hållbara energislag, helhetsperspektiv på energisystem, långsiktighet samt främjande av resurshushållning. Du får lära dig kunskaper som krävs för att kunna vidta medvetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av nya energisystem samt vid ombyggnad av existerande energisystem. Sådana åtgärder kan vara förbättrad energihushållning, övergång till förnybara energislag och effektivisering av systemen.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Som student får du även inblick i nya lösningar baserad på den forskning som pågår inom området energieffektivisering både inom byggnader och industrin. Förbättrad energieffektivitet utgör nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara energisystem, lokalt, regionalt såväl som globalt. Dessutom är de av central betydelse för att Sveriges företag långsiktigt ska vara konkurrenskraftiga och för att bibehålla och stärka sysselsättningsgraden.

Under utbildningen lär du dig om delar av målet hållbara städer och samhällen vilket inkluderar till exempel renovering av befintliga bostäder och industri, användning av solceller och vindkraft och hållbar stadsutveckling i form av energieffektiva byggnader och användaranpassade inomhusmiljöer utformade för komfort, välbefinnande och produktivitet.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)