Gå till eugreenalliance
Sök

Industridesign 180 hp

Industridesign kan förstås som en process, som har användaren i centrum, vid utvecklingen av nya produkter, tjänster och miljöer.

Om utbildningen

Programmet Industridesign 180 hp, handlar om tillämpad design för hållbar utveckling. Tillämpad design innebär att teoretiska designkunskaper omsätts i praktiken. Hållbar utveckling är ett samlingsbegrepp för ett uthålligt samhälle med sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter där förhållandet mellan material/produktion och människa/miljö är centralt. Nya material, främst baserade på skogsråvara, utgör tillsammans med hållbar utveckling den lokala profilen på programmet. Som industridesigner arbetar du i designprocesser med att skapa nya produkter, tjänster och miljöer för framtidens samhälle. I dessa designprocesser är funktion, formgivning, användarens behov och krav, teknik, material, marknad, varumärke och ekonomi viktiga aspekter.

Programmet baseras på teori med praktik som är ett integrerat arbetssätt där du tränas i problemlösning, teoretiska resonemang och praktisk gestaltning. Genom hela utbildningen tränas du i ett reflekterande skrivsätt där teori och egen praktik jämförs och kritiskt diskuteras. Intresse för estetiska uttryck är lika viktigt som nyfikenhet på och förmåga att ta till sig teoretiska resonemang. Tillsammans ger det dig goda förutsättningar att vara verksam i det stimulerande yrket som industridesigner. Designprocessen, det sammansatta arbetet med att tolka förutsättningar och ta fram designlösningar, är centralt inom utbildningen. Etiska och samhälleliga frågor ges ett särskilt utrymme inom designprocessen.

Programmet använder studentaktiva arbetsformer som utgår från problem eller specifika frågeställningar, där du i designprocesser får arbeta fram nya koncept och lösningar på ett metodiskt och medvetet sätt. Utbildningen är projektintensiv och cirka 30 projekt av olika storlek och komplexitet genomförs totalt under utbildningen. Inom designprocessen sker många kontakter med användare och näringsliv, vilket stärker den framtida yrkesrollen. Under det första året av programmet lär du dig grundläggande begrepp och metoder samt tränas i visualisering och gestaltning. Designprocessen introduceras. Under andra året lär du dig olika sätt att förhålla dig till hållbarhet vilket innefattar ekodesign, livscykelanalys, skogsråvarubaserade material, miljöpsykologi och ergonomi. Under det tredje året fördjupas studierna inom produktionsanpassad design, kommunikation av design samt vetenskaplig design. Utbildningen har en tydlig progression som avslutas med ett längre examensarbete som kan genomföras som ett gestaltande projekt integrerat med skriftligt reflekterande.

Efter utbildningen

Den kompetente industridesignern är attraktiv på arbetsmarknaden på grund av sin kompetens inom designmetodik och kunskaper inom hållbarhetsfrågor och skogsråvara. En industridesigner arbetar ofta i team med andra yrkeskompetenser. Du har också möjlighet att arbeta med egna idéer eller som egen konsult med externa uppdrag. Projektuppdrag är vanligt och kan leda till fast anställning på designkontor, designavdelningar eller andra organisationer. Efter examen har du även möjligheter att söka vidare till fördjupade studier på masternivå, som finns på flertalet högskolor i Sverige eller internationellt.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19210

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)