Gå till eugreenalliance
Sök

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

I ett allt mer globaliserat och mångkulturellt samhälle krävs kunskap om kultur, religion och värderingar för att underlätta mellanmänsklig kommunikation och samverkan. För att förstå hur fenomen som människa, kultur, religion och samhälle interagerar krävs humanistiska perspektiv och förklaringsmodeller.

Om utbildningen

Inom Människa-kultur-religionsprogrammet kan du till viss del utforma din studiegång själv och på så sätt rikta in dig på en viss del av arbetsmarknaden där dina religionsvetenskapliga kunskaper kan komma till användning. Gemensamt är att religionsvetenskap är huvudområdet och att studierna leder till en filosofie kandidatexamen. Utbildningen har genomgående följande fyra perspektiv:

KULTURMÖTESPERSPEKTIV
Programmet syftar till att ge en god kompetens i religions-, kulturmötes- och värderingsfrågor anpassade till dagens samhällssituation.

KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIV
Dagens kommunikationsteknik och dess möjligheter påverkar livsmönster, språk, symbolanvändning och samhällsstruktur. Programmet syftar både till att utveckla förmåga att använda och förstå de nya kommunikationsmedierna samt till att analysera deras påverkan på såväl individuella värderingar som samhälleliga organisationsstrukturer. I programmets samtliga kurser används därför i stor utsträckning informations- och kommunikationsteknik. I arbetslivet är förmågan att interagera i olika sociala situationer viktig och detta utvecklas inom programmet genom till exempel seminarier och muntliga presentationer.

DIDAKTISKT-PEDAGOGISKT PERSPEKTIV
Det didaktiska-pedagogiska perspektivet, som har en särskild inriktning mot interkulturell religionsdidaktik och -pedagogik, aktualiserar grundläggande frågor om vad som är viktig kunskap och hur denna kunskap blir levande och användbar i ett särskilt sammanhang. På detta sätt blir programmet även till viss del en yrkesförberedande utbildning.

HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Genom kurser i bland annat religionspsykologi, religionssociologi och etik – som handlar om värderingar och mänsklig samlevnad, hur vi kan och bör leva med varandra – utvecklas förmågor att verka för en utveckling som är hållbar ur ett socialt och existentiellt perspektiv. Även didaktiska frågor, alltså frågor om hur, vad och varför kunskap behövs, är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv och behandlas inom programmet.

Programmet kan läsas på plats i Gävle men ges också på distans via ett webbkonferensverktyg och en digital lärplattform. Det går att delta i merparten av undervisningen hemifrån förutsatt att du har en stabil och tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling. Närvaro krävs dock på två campusförlagda undervisningstillfällen per termin för att bli godkänd på utbildningen.

Efter utbildningen

Programmet syftar till att ge en allmän kompetens att arbeta med människor, särskilt gällande kulturmötesfrågor. Programmet ger en förståelse för individers olika religioner, livssyner och kulturella bakgrunder. Ju mer mångkulturellt samhället blir desto mer relevant blir din kompetens.

Utbildningen leder inte till någon yrkestitel men har du en utbildning sedan tidigare kan Människa-kultur-religionsprogrammet ge dig en kompletterande kompetens som gör dig särskilt attraktiv på arbetsmarknaden. Alternativt kompletterar du utbildningen med någon kurs som gör dig extra intressant på en viss arbetsplats. Du kan också genom det projektarbete som ingår i utbildningen visa att det skulle vara värt att ta till vara på din kompetens.

Exempel på arbetsplatser där vi tänker att dina kunskaper bör kunna komma till användning är Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försvarsmakten, regionförbund, kommuner, samfund, kyrkor, skolor, frivilligorganisationer och ideella organisationer.

Utbildningen ger dig en generell kandidatexamen i religionsvetenskap med vilken du kan söka till fördjupade studier inom Masterprogrammet i religionsvetenskap vid högskolan.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2026

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19045

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)