Gå till eugreenalliance
Sök

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

I ett allt mer globaliserat och mångkulturellt samhälle krävs kunskap om kultur, religion och värderingar för att underlätta mellanmänsklig kommunikation och samverkan. För att förstå hur fenomen som människa, kultur, religion och samhälle interagerar krävs humanistiska perspektiv och förklaringsmodeller.

Om utbildningen

Inom Människa-kultur-religionsprogrammet kan du till viss del utforma din studiegång själv och på så sätt rikta in dig på en viss del av arbetsmarknaden där dina religionsvetenskapliga kunskaper kan komma till användning. Gemensamt är att religionsvetenskap är huvudområdet och att studierna leder till en filosofie kandidatexamen.

I programmet finns tre rekommenderade studiegångar som utgör olika inriktningar inom det religionsvetenskapliga fältet:

· Samhälle i förändring, som fokuserar samhällsbyggande fenomen som demokrati och initiativ till religions- och kulturmöten, såväl som samhällsnedbrytande krafter som polarisering, populism och terrorism, och hur man kan förstå och hantera dessa i lokala, regionala och nationella kontexter, såväl som i internationella och globala.

· Den meningsskapande människan, som lyfter fram människan som meningsskapande och social varelse, som tillsammans med andra formar både konstruktiva och destruktiva sammanhang. Inom denna inriktning är de beteendevetenskapliga perspektiven och frågorna centrala.

· Meningsskapande miljöer, i vilken människans förhållande till djur och natur, respektive livsmiljöer där tekniken utgör en fundamental del, undersöks. Synen på människan ställs i relation till en alltmer digitaliserad och av människan påverkad verklighet. Här står etiska och existentiella perspektiv i fokus.

Utbildningen har genomgående följande kunskapsperspektiv:

A. Religionsvetenskapligt perspektiv

I vårt samhälle kommer religiös tro och livsåskådning till uttryck på många olika sätt, som ofta formulerats av den enskilde individen. Det är viktigt att kunna möta och förstå dessa olika uttryck och förhållningssätt. En bred introduktion ges till religionsvetenskapens alla olika områden.

B. Kulturmötesperspektiv

I ett mångkulturellt samhälle blir kulturmötesfrågor allt viktigare. Programmet syftar till att ge en särskild kompetens i kulturmötes- och värderingsfrågor anpassade till dagens samhällssituation.

C. Didaktiskt perspektiv

Ett didaktiskt förhållningssätt aktualiserar grundläggande frågor om vad som är viktig kunskap och varför inom ett ämnesområde och hur denna kunskap blir levande och användbar i en särskild kontext, oberoende av om denna kontext är samhälle, skola, företag eller samfund. På detta sätt blir programmet även en yrkesförberedande utbildning. I strimman som fokuserar interkulturell religionsdidaktik utvecklar studenten arbetslivsrelaterade kunskaper och färdigheter.

D. Hållbarhetsperspektiv

Genom kurser i bland annat religionspsykologi, religionssociologi och etik – som handlar om värderingar och mänsklig samlevnad, hur vi kan och bör leva med varandra – utvecklas förmågor att verka för en utveckling som är hållbar ur ett socialt och existentiellt perspektiv. Även frågor om hur en hållbar livsmiljö kan och bör se ut behandlas. Didaktiska frågor om hur, vad och varför och för vem kunskap behövs, är också viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

E. Kommunikationsperspektiv

Dagens kommunikationsteknik och dess möjligheter påverkar livsmönster, språk, symbolanvändning och samhällsstruktur. Programmet syftar både till förmåga att använda och förstå de nya kommunikationsmedierna och till att analysera deras påverkan på såväl individuella värderingar som samhälleliga organisationsstrukturer. Men förmågan att interagera i reella sociala situationer är också viktig, vilken därför utvecklas inom programmet genom innedagsundervisning, seminarier och muntliga presentationer.

Programmet kan läsas på plats i Gävle men ges också på distans via ett webbkonferensverktyg och en digital lärplattform. Det går att delta i merparten av undervisningen hemifrån förutsatt att du har en stabil och tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling. Närvaro krävs dock på två campusförlagda undervisningstillfällen per termin för att bli godkänd på utbildningen.

Efter utbildningen

Programmet syftar till att ge en allmän kompetens att arbeta med människor, särskilt gällande kulturmötesfrågor. Programmet ger en förståelse för individers olika religioner, livssyner och kulturella bakgrunder. Ju mer mångkulturellt samhället blir desto mer relevant blir din kompetens.

Utbildningen leder inte till någon yrkestitel men har du en utbildning sedan tidigare kan Människa-kultur-religionsprogrammet ge dig en kompletterande kompetens som gör dig särskilt attraktiv på arbetsmarknaden. Alternativt kompletterar du utbildningen med någon kurs som gör dig extra intressant på en viss arbetsplats. Du kan också genom det projektarbete som ingår i utbildningen visa att det skulle vara värt att ta till vara på din kompetens.

Exempel på arbetsplatser där vi tänker att dina kunskaper bör kunna komma till användning är Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försvarsmakten, regionförbund, kommuner, samfund, kyrkor, skolor, frivilligorganisationer och ideella organisationer.

Utbildningen ger dig en generell kandidatexamen i religionsvetenskap med vilken du kan söka till fördjupade studier inom Masterprogrammet i religionsvetenskap vid högskolan.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2027

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19046

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)