Gå till eugreenalliance
Sök

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Vill du möta ett samhälle i förändring och skapa hållbara livsmiljöer? Du blir geograf eller samhällsplanerare med tekniska färdigheter inom GIS, CAD och 3D-visualisering i kombination med teoretiska kunskaper. Den praktiska tillämpningen av geografi och samhällsplanering ger dig den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Var med och skapa framtidens hållbara livsmiljöer!

Om utbildningen

Samhället står inför stora utmaningar i form av t.ex. växande städer, trafikproblem, segregation samt förändringar i klimat- och markanvändning. Samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer är därför i fokus för utbildningen.

Samhällsplanerarprogrammet i Gävle karaktäriseras i högre grad av praktiska färdigheter jämfört med andra liknande utbildningsprogram i Sverige. Vår lokalisering i Gävle med många GIS-företag och Lantmäteriet ger dessutom stora möjligheter till givande samarbeten med lokala, regionala och nationella aktörer för att arbeta med aktuella samhällsutmaningar och tillgång till geodata.

PROGRAMMETS TVÅ HUVUDOMRÅDEN: GEOGRAFI OCH SAMHÄLLSPLANERING
GEOGRAFI ger kunskaper om hur natur- och kulturlandskapet har formats, olika rumsliga mönster och processer. Vi belyser samhällets utvecklingsmöjligheter ur sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Detta kopplas samman med kurser inom samhällsgeografi, naturgeografi, naturrisker samt klimat- och miljöbedömning.

SAMHÄLLSPLANERING ger dig kunskaper om den juridiska genomförandeprocessen och färdigheter för skapandet av översikts- och detaljplaner, t.ex. för att bygga och utveckla stadsdelar och bostadsområden. Vi tar även upp etiska och demokratiska frågor, något som blivit alltmer viktigt i planeringssammanhang.

Utbildningen ger dig därmed tvärvetenskapliga kunskaper som är viktiga för en hållbar omställning utifrån FN:s globala mål om hållbar utveckling.

PRAKTISKA FÄRDIGHETER
Samhällsbyggnad i Sverige genomgår en digitaliseringsprocess. Idag förmedlas analyser av existerande livsmiljöer och planer för nya livsmiljöer även digitalt och visuellt. Därför är praktiska tekniska färdigheter mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och för fortsatta studier.
Utbildningens mål är bland annat att ge dig som student en bra kompetens inom datahantering, där du använder t.ex. CAD, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys.
De praktiska färdigheterna omfattar också plandokument som översiktsplaner och detaljplaner för den demokratiska samhällsplaneringsprocessen.

TEORETISKA KUNSKAPER
Teoretiska kunskaper ingår som en väsentlig del av programmet. Ska du hitta lösningar för samhällsutmaningar behövs en ingående förståelse för varför de uppstår. Här blir kopplingen till aktuell forskning tydlig, så att du kan genomföra välgrundade analyser och värderingar.
Utbildningens mål är bland annat att ge dig som student en bra kompetens inom den aktuella forskningen, vilken hämtas både från kursböcker, vetenskapliga artiklar och från forskning som bl.a. bedrivs av lärare inom Samhällsplanerarprogrammet.

UNDERVISNINGEN
Programmet bygger på projektbaserad undervisning samt praktisk ”learning-by-doing” där du får prova på olika arbetsprocesser. Föreläsningar, laborationer eller seminarier i mindre grupper är andra exempel på vanliga undervisningsformer. Fältstudier, exkursioner och platsbesök är uppskattade inslag. I utbildningen ingår även att träna skriftlig förmedling och kommunikation av ditt budskap samt att presentera inför åhörare.

SAMVERKAN OCH UTBYTESSTUDIER
Utbildningen samarbetar med företag och myndigheter och du kan även välja en praktikkurs. Är du intresserad av utbytesstudier finns det möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. Samarbetet med lärosäten från andra länder innebär att några kurser på Samhällsplanerarprogrammet ibland ges på engelska.

Efter utbildningen

Våra studenter är efterfrågade inom hela samhällsbyggnads- och miljöområdet.
GEOGRAFERNA arbetar oftare med bredare frågor kopplat till hållbar utveckling, såsom naturresurser, markanvändning, transporter, lokalisering och urbansociala frågor samt landsbygdsfrågor.
SAMHÄLLSPLANERARNA fokuserar i större utsträckning på gestaltning av stadens offentliga rum samt detalj- och översiktsplanering och medborgarinflytande.

Samhällsplanerarprogrammet möjliggör vidare studier på magister- och masternivå inom geografi och samhällsplanering i Sverige eller utomlands. Du kan därefter söka mer specialiserade jobb på arbetsmarknaden eller studera vidare på forskarutbildning, t.ex. geospatial informationsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

VANLIGA JOBB
Geograf, GIS-analytiker, CAD-tekniker, geovisualiserare, kartograf, klimatutredare, MKB-samordnare, miljöutredare, planeringsstrateg, samhällsplanerare, planarkitekt, planingenjör, plantekniker, stadsutvecklare.

VANLIGA ARBETSGIVARE
Kommuner, länsstyrelser, myndigheter, konsultföretag, egen företagare.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 35

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19123

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)