Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur Sjuksköterskeprogrammet är kopplat till de globala målen.

De tre globala mål som utbildningen har starkast koppling till är:

  • God hälsa och välbefinnande
  • God utbildning för alla
  • Minskad ojämlikhet

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt för att därmed kunna bidra till samhällets utveckling. Målet tar upp att människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. I programmet kommer du att lära dig om kopplingarna mellan folkhälsa och folkhälsoarbete – hur människors hälsa påverkas av olika levnadsförhållanden och andra faktorer samt hur sjuksköterskor i sitt arbete behöver ta hänsyn till att människor har olika förutsättningar och vilka konsekvenser det får för omvårdnaden.

God utbildning för alla är en grundläggande mänsklig rättighet. Bland annat måste utbildningssystemet möta de behov som finns av ett livslångt lärande. Att studera Sjuksköterskeprogrammet innebär en del i ditt livslånga lärande. Högskolan i Gävle erbjuder olika möjligheter till fortsatta studier, bland annat genom fristående kurser.

Minskad ojämlikhet inom och mellan länder innebär att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. I programmet lär du dig om hur minskad ojämlikhet kan bidra till minskade hälsoskillnader genom att de faktorer som påverkar hälsan förbättras.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)