Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne religionsvetenskap

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Religion för ämneslärare (1-30) 30 hp
Område Religionsvetenskap

Religion för ämneslärare (1-30) ger en grundläggande introduktion till religionsvetenskapliga studier. Kursen innehåller både ämnesteori och ämnesdidaktik. Den består av fyra delkurser där religionsvetenskap studeras tematiskt i historia och nutid utifrån svenskt, europeiskt och globalt perspektiv. Delkurs 1 tar sin utgångspunkt i det mångreligiösa Sverige. Under delkurs 2 studeras judendom, kristendom och islam som traditioner med ett gemensamt ursprung och delvis gemensam kärna. Delkurs 3 utgörs av Myter och riter från forntid till nutid. Slutligen behandlar delkurs 4 mystik och religionspsykologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Religion för ämneslärare (31-60) 30 hp
Område Religionsvetenskap

Fortsättningskursen inom religionsvetenskap med didaktisk inriktning (31-60) behandlar ämnesområden som inte tagits upp under den inledande kursen i religionsvetenskap (1-30). Fortsättningskursen består av fyra delkurser. Inom kursen behandlas relationen mellan religion, natur och hälsa, samspelet mellan människans andliga och moraliska mognad med utgångspunkt i olika etiska och psykologiska teorier, Syd- och Östasiens religioner, samt relationen mellan religion och globalisering. Teoretiska studier varvas med ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning i skolan.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Perspektiv på läraryrket inkl. VFU, ämneslärare 22.5 hp
Område Didaktik, Pedagogik

I kursen behandlas den svenska skolans historiska framväxt, de olika skolformernas utveckling, uppdrag och tillhörande styrdokument. Vidare behandlas lärares uppdrag och arbete i form av både pedagogiskt arbete med elever samt annat lärararbete med särskilt fokus på gymnasieskolan och grundskolans årskurser 7-9. Kursen ger en introduktion till grundläggande teorier om lärande och syn på kunskap samt vilka didaktiska konsekvenser detta får för en undervisningspraktik. Vidare behandlas de utmaningar och möjligheter till lärande elever och lärare ställs inför i ett digitaliserat och uppkopplat samhälle, speciellt med hänsyn till etiska ställningstaganden i användningen av sociala medier. Kursen behandlar barns och familjers levnadsvillkor i dagens samhälle och vilken roll skolan har i relation till detta. Ett genomgående tema är akademiskt skrivande samt tillämpning av de krav och konventioner som ställs på vetenskapliga texter.
Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Utveckling, lärande och specialpedagogik, Ämneslärarprogrammet 7.5 hp

Med utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt perspektiv studeras teorier om och synsätt på ungdomars utveckling ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Teorier om specialpedagogik studeras med fokus på ungdomars delaktighet i gymnasieskolan.

Kursen läses i relation till den verksamhetsförlagda utbildningen om 7,5 hp som ingår i blocket ”utbildningsvetenskaplig kärna två”. Det erfarenhetsbaserade lärandet utmanas och fördjupas i relation till teorier och modeller som behandlas i denna kurs.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Hållbar utveckling med inriktning mot gymnasiet 7.5 hp
Område Biologi

Kursens mål är att från det ekologiska, men också det sociala och ekonomiska perspektivet ge grundläggande kunskaper och färdigheter att arbeta med miljö och hållbar utveckling i gymnasieskolans olika skolämnen så att det blir intressant och engagerat för eleverna.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Engelska för ämneslärare (1-30) 30 hp
Område Engelska

Kursens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter i engelska samt att introducera grundläggande begrepp för analys av språk och litteratur. De kommunikativa färdigheterna tränas speciellt genom att studenterna skriver och redigerar ett antal uppsatser. Teorier om inlärning av främmande språk introduceras likaså, och genomgående görs kopplingar mellan det akademiska ämnet och skolämnet engelska.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Geometri med matematikhistoria 7.5 hp
Område Matematik

Kursens syfte är att:
· fördjupa kunskaperna i geometri och den matematiska historien
· få förståelse för den matematiska strukturen genom Euklidisk geometri
· genom Euklidiska konstruktioner skapa en didaktisk förståelse för sambandet figur ­- matematisk formulering
· få insikt i några stora matematiska händelser och hur de påverkat historien samt hur dessa problem påverkar den matematiske begreppsbildningen för individen
· få kunskaper i hur man tillämpar geometrin praktiskt genom att bl.a. använda IKT
· utveckla förståelse för grupprocesser och hur de styr den matematiska kunskapsbildningen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Svenska för ämneslärare (1-30) 30 hp

I kursen behandlas språklig variation på individ- och samhällsnivå och det svenska språkets struktur. Studiet av olika typer av litterära epoker och genrer introduceras. Genomgående diskuteras didaktiska perspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5 hp
Område Matematik

Utbildningen syftar till att ge de blivande lärarna ämnesdidaktiska kunskaper i matematik.

De studerande skall under denna kurs
- skaffa sig goda kunskaper om begrepp som ingår i grundskolans matematikkurser samt gymnasieskolans kurser A och B i matematik.
- bli förtrogen med att använda pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp, lösa matematiska problem och upptäcka matematiska samband
- öva sin förmåga att konstruera matematiska problem
- möta olika undervisnings- och examinationsformer i matematik
- tillägna sig kunskaper som leder till matematisk begreppsförståelse och förståelseinriktad undervisning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Engelska för ämneslärare 31-60 hp 30 hp
Område Engelska

I kursen fördjupas de studerandes förmåga att uttrycka sig varierat och på språkligt korrekt engelska inom såväl det språkvetenskapliga som det litteraturvetenskapliga området. I kursen studeras de amerikanska och brittiska litteraturers utveckling i ett historiskt perspektiv, med fokus på relation mellan texternas innehåll och form samt deras inbördes förhållande, och deras komplexa koppling till sin samtid. Terminologin fördjupas och kompletteras med vissa grundläggande litteraturkritiska begrepp som t.ex. “litteraturkanon”, “Själv”, “diskurs”, och “historicitet”. Till detta kommer en övergripande genomgång av centrala delar av språkvetenskapen, med fokus på syntax, morfologi, fonetik och fonologi, semantik, sociolingvistik och pragmatik samt språkdidaktik och språkinlärning, jämte en orientering i det engelska språkets historiska utveckling. Vidare fördjupas studenterna inom syntax och en genomgång av de centrala forskningsmetoder inom lingvistik. Studenterna ges möjligheten att applicera kunskapen om lingvistiska ämnen och forskningsmetoder genom att tillämpa en forskningsmetod och utreda ett begränsat språkvetenskapligt ämne. Resultaten beskrivs i en vetenskaplig utredande uppsats där vetenskapligt skrivande tränas.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Matematisk begreppsbildning för gymnasieskolan 7.5 hp
Område Matematik

Utbildningen syftar till att ge blivande lärare ämnesdidaktiska kunskaper i gymnasiematematik.

De studerande skall under denna kurs
- skaffa sig goda kunskaper om begrepp, satser och bevis som ingår i gymnasieskolans matematikkurser C-E.
- utveckla sin förmåga att ställa upp matematiska modeller
- göra sig förtrogen att använda pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp, lösa matematiska problem och upptäcka matematiska samband
- öva sin förmåga att konstruera matematiska problem
- möta olika undervisnings - och examinationsformer i matematik
- tillägna sig kunskaper som leder till matematisk begreppsförståelse och förståelseinriktad undervisning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Differentialekvationer med tillämpningar 7.5 hp
Område Matematik

Kursen är en fortsättning och utvidgning av kurserna Linjär algebra 7,5 hp och Envariabelanalys 7,5 hp. Kursen skall befästa studentens kunskaper om ordinära differentialekvationer och färdighet i tillämpad matematik. I anslutning till studiet av differentialekvationer ges en fördjupning av grundläggande begrepp inom linjär algebra och i envariabelanalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Flervariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Envariabelanalys och behandlar differential- och integralkalkyl av funktioner i flera variabler, vilket ofta är en förutsättning för fortsatta studier inom matematik och natur- och teknikvetenskap. Kursen inkluderar också vektoranalys, vilket är en central teori med tillämpningar inom studiet av flöden och inom den elläran.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 4

Termin 1
Analysens grunder C 7.5 hp
Område Matematik

I kursen beskrivs hur de reella talen konstrueras från de naturliga talen för att uppfylla vissa topologiska krav. Med detta som bas ges den grundläggande analysen en fullständig presentation.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ämnesdidaktisk VFU i Svenska 7,5 hp 7.5 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet svenska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet svenska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över svenskläraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7.5 hp
Område Engelska

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet engelska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet engelska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ämnesdidaktisk VFU i religion 15 hp
Område Religionsvetenskap

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet religion ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet religion utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Engelska för ämneslärare (61-90) 30 hp
Område Engelska

Kursens syfte är att ge den studerande ökade färdigheter i att använda engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i lingvistik med fokus på sociolingvistik och i litteraturkunskap med fokus på prosatexter och litteraturteori. Vidare skall den studerande utföra ett specialarbete i ett begränsat ämne inom engelsk språkvetenskap eller engelskspråkig litteratur. Slutligen skall kursen förbereda studenten för att presentera information både skriftligt och muntligt i internationella sammanhang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ämnesdidaktisk VFU i Svenska 15 hp 15 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet svenska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet svenska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över svenskläraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Religion för ämneslärare (61-90) 30 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen behandlar olika religioner och livshållningar i det moderna samhället, med relevans för skolämnet religionskunskap. Hur formas och omformas vår identitet i den samtida kulturen? Hur förändras människors religiositet och andlighet? Möjlighet till individuell anpassning av ämnesvalet finns. I kursen ingår förutom ett metodmoment även ett större uppsatsarbete.
Religionsvetenskap kan utgöra huvudämne i en fil. kand.-examen, 180 hp, eller en ämnesfördjupande specialisering inom lärarprogrammet i första hand för dig som planerar att undervisa på de senare årskurserna och på gymnasiet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ämnesdidaktisk VFU i engelska 15 hp
Område Engelska

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet engelska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet engelska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Ämnesdidaktisk VFU i religion 7.5 hp
Område Religionsvetenskap

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet religion ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet religion utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Algebra C 7.5 hp
Område Matematik

Kursen ger algebrans grunder genom att beskriva grupper, ringar och kroppar. Dessa begrepp är centrala i matematiken, men är även viktiga för beskrivningen av symmetrier i fysiken, och inom teorierna för kryptering och felkorrigerande koder används ändliga kroppar. I kursen tillämpas resultaten på symmetrier och ger beskrivningar av hur och när man kan konstruera nollställen till ett polynom.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Komplex Analys 7.5 hp
Område Matematik

Komplex analys är ämnet där man studerar komplexa tal och funktioner. Funktioner som är deriverbara, i komplex mening, kallas analytiska funktioner och sådana funktioner är rika på egenskaper och förekommer ofta i olika tillämpningsämnen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för ämneslärare 7-9: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp

I kursen skriver studenten en självständig vetenskaplig uppsats med språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning och som har ämnesdidaktisk anknytning. Studenten ska visa prov på att kunna genomföra en undersökning på vetenskaplig grund utifrån en väl definierad språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig frågeställning och förankra detta i ett relevant forskningsfält. Opponent- och respondentskap ingår i kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för ämneslärare 7-9: Religion med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp
Område Religionsvetenskap

Studenten skall färdigställa ett examensarbete i form av antingen en uppsats eller ett utvecklingsarbete med en vidhängande skriftlig vetenskaplig rapport. Arbetet skall vara av ämnesdidaktisk art vilket innebär att forskningsuppgiften skall inriktas på ett såväl ämnesrelevant som yrkesrelevant problemområde inom den inriktning studenten valt. Examensarbetet skall med andra ord ha som utgångspunkt studentens ämneskunskaper i religionsvetenskap för att sedan ges en didaktisk inriktning. Varje examensarbete skall ventileras vid ett seminarium och dessutom ingår en obligatorisk oppositionsuppgift.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för ämneslärare 7-9: Engelska med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp
Område Engelska

I kursen behandlas vetenskapliga teorier, metoder och perspektiv inom ämnet engelska med didaktisk inriktning. Tonvikt ligger på frågor relaterade till planering, genomförande och avrapportering av ett självständigt arbete på avancerad nivå. Detta arbete ska baseras i antingen språk- eller litteraturvetenskap inom ämnet engelska med didaktisk inriktning. Inom kursens ram ska det självständiga arbetet försvaras muntligt och motsvarande arbete, skrivet av någon annan, ska kritiskt granskas. I kursen behandlas sökning av vetenskaplig litteratur och artiklar i databaser liksom hur etiska och forskningsetiska frågor kan ta form inom området engelska med didaktisk inriktning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i engelska 15 hp
Område Engelska

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet engelska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet engelska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i Svenska 7,5 hp 7.5 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet svenska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet svenska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över svenskläraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i religion 15 hp
Område Religionsvetenskap

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet religion ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet religion utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i Svenska 15 hp 15 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet svenska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet svenska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över svenskläraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i religion 7.5 hp
Område Religionsvetenskap

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet religion ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet religion utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7.5 hp
Område Engelska

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet engelska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet engelska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 5

Termin 1
Analysens grunder C 7.5 hp
Område Matematik

I kursen beskrivs hur de reella talen konstrueras från de naturliga talen för att uppfylla vissa topologiska krav. Med detta som bas ges den grundläggande analysen en fullständig presentation.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Engelska för ämneslärare (61-90) 30 hp
Område Engelska

Kursens syfte är att ge den studerande ökade färdigheter i att använda engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i lingvistik med fokus på sociolingvistik och i litteraturkunskap med fokus på prosatexter och litteraturteori. Vidare skall den studerande utföra ett specialarbete i ett begränsat ämne inom engelsk språkvetenskap eller engelskspråkig litteratur. Slutligen skall kursen förbereda studenten för att presentera information både skriftligt och muntligt i internationella sammanhang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Religion för ämneslärare (61-90) 30 hp
Område Religionsvetenskap

Kursen behandlar olika religioner och livshållningar i det moderna samhället, med relevans för skolämnet religionskunskap. Hur formas och omformas vår identitet i den samtida kulturen? Hur förändras människors religiositet och andlighet? Möjlighet till individuell anpassning av ämnesvalet finns. I kursen ingår förutom ett metodmoment även ett större uppsatsarbete.
Religionsvetenskap kan utgöra huvudämne i en fil. kand.-examen, 180 hp, eller en ämnesfördjupande specialisering inom lärarprogrammet i första hand för dig som planerar att undervisa på de senare årskurserna och på gymnasiet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Algebra C 7.5 hp
Område Matematik

Kursen ger algebrans grunder genom att beskriva grupper, ringar och kroppar. Dessa begrepp är centrala i matematiken, men är även viktiga för beskrivningen av symmetrier i fysiken, och inom teorierna för kryptering och felkorrigerande koder används ändliga kroppar. I kursen tillämpas resultaten på symmetrier och ger beskrivningar av hur och när man kan konstruera nollställen till ett polynom.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Komplex Analys 7.5 hp
Område Matematik

Komplex analys är ämnet där man studerar komplexa tal och funktioner. Funktioner som är deriverbara, i komplex mening, kallas analytiska funktioner och sådana funktioner är rika på egenskaper och förekommer ofta i olika tillämpningsämnen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för ämneslärare: Engelska med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp
Område Engelska

I kursen behandlas vetenskapliga teorier, metoder och perspektiv inom ämnet engelska med didaktisk inriktning. Tonvikt ligger på frågor relaterade till planering, genomförande och avrapportering av ett självständigt arbete på avancerad nivå. Detta arbete ska baseras i antingen språk- eller litteraturvetenskap inom ämnet engelska med didaktisk inriktning. Inom kursens ram ska det självständiga arbetet försvaras muntligt och motsvarande arbete, skrivet av någon annan, ska kritiskt granskas. I kursen behandlas sökning av vetenskaplig litteratur och artiklar i databaser liksom hur etiska och forskningsetiska frågor kan ta form inom området engelska med didaktisk inriktning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för ämneslärare: Religion med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp
Område Religionsvetenskap

Studenten skall färdigställa ett examensarbete i form av antingen en uppsats eller ett utvecklingsarbete med en vidhängande skriftlig vetenskaplig rapport. Arbetet skall vara av ämnesdidaktisk art vilket innebär att forskningsuppgiften skall inriktas på ett såväl ämnesrelevant som yrkesrelevant problemområde inom den inriktning studenten valt. Examensarbetet skall med andra ord ha som utgångspunkt studentens ämneskunskaper i religionsvetenskap för att sedan ges en didaktisk inriktning. Varje examensarbete skall ventileras vid ett seminarium och dessutom ingår en obligatorisk oppositionsuppgift.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp
Område Svenska språket

I kursen skriver studenten en självständig vetenskaplig uppsats med språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning och som har ämnesdidaktisk anknytning. Studenten ska visa prov på att kunna genomföra en undersökning på vetenskaplig grund utifrån en väl definierad språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig frågeställning och förankra detta i ett relevant forskningsfält. Opponent- och respondentskap ingår i kursen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)